Lämpövoiman investoinnit

 
 

Lämpövoimassa erilaisia ympäristöinvestointeja

Lämpövoimalaitoksilla tehdään erilaisia toimia mm. päästöjen vähentämiseksi. Osittain niillä valmistautudutaan ns. teollisuuspäästödirektiivin vaatimuksiin. 

Vuonna 2011 tuli voimaan teollisuuspäästöjen direktiivi (IE-direktiivi, Industrial Emissions). Direktiivi toimeenpantiin Suomessa ympäristönsuojelulain ja eräiden siihen liittyvien asetusten uudistamisella. Direktiivissä on asetettu tiukkoja vaatimuksia voimalaitosten ilmapäästöille.

Pohjolan Voima -konsernin lämpövoimalaitoksilla on valmistauduttu teollisuuspäästödirektiivin mukaisiin kiristyviin ympäristövaatimuksiin sekä suuria polttolaitoksia koskevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (LCP-BAT) vaatimuksiin.

Yhtiö selvittää teknisiä ratkaisuja, joilla lämpövoimalaitosten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää joustava ja kustannustehokas tuotanto huomioon ottaen ja hakee voimalaitoksille uusia ympäristölupia.

Päästöjä vähentäviä investointeja eri laitoksilla

Hämeenkyrön Voima: täydennyspolttoainehanke

Toimintaympäristön muutosten vuoksi Hämeenkyrön Voima on lisännyt biovoimalaitoksensa polttoainevalikoimaan kierrätyspolttoainetta täydennyspolttoaineena. Biopolttoaineet säilyvät pääpolttoaineina. Uuden täydennyspolttoaineen osuus polttoainevalikoimassa on noin 20 prosenttia eli 110 gigawattituntia vuodessa.

Käytettävät täydennyspolttoaineet ovat hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta, joka valmistetaan erilliskerätystä kaupan ja teollisuuden energiajakeesta sekä rakennuksilta puretusta puusta, jota ei voida muuten uusiokäyttää.

Hämeenkyrön Voima investoi kierrätyspolttoaineen vastaanottolaitteisto sekä entistä tehokkaampiin päästömittauksiin vuoden 2016 aikana. Kierrätyspolttoaineen käyttö voimalaitoksella alkoi vuoden 2016 lopulla.

Biopolttoaineet - metsähake ja muut puuperäiset polttoaineet - säilyvät laitoksen pääpolttoaineina. Tukipolttoaineena on turve.

Lue lisää:
Hämeenkyrön Voiman kierrätyspolttoaineen vastaanottolaitteisto valmistuu

Kysymyksiä ja vastauksia täydennyspolttoainehankkeesta

Hämeenkyrön Voima investoi kierrätyspolttoaineen päästömittauksiin ja vastaanottoon

Laanilan Voima: varavoimakattila uusiksi ja investointeja sähkönjakeluun sekä käyttövarmuuteen

Oulussa Laanilan tehdasalueella sijaitsevan biovoimalaitoksella otettiin käyttöön uusi varavoimakattila marraskuussa 2015. Noin 3,2 miljoonan euron investoinnissa vanha öljykattila korvattiin uudella. Samalla voimalaitoksen päästöt vähenivät. Uutta kattilaa käytetään ns. vara- ja huippukattilana tehdasalueen prosessihöyryn tuotannossa. Sitä käytetään myös kaukolämmön lisäkapasiteettina Oulun kaupungille. 

Biovoimalaitoksenlla on investoitu sähköjakelun ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Vuonna 2016 aloitettu ja keväällä 2017 valmistunut 6 kilovoltin kytkinlaitoksen modernisointi varmistaa alueellista sähkönjakelua ja voimalaitoksen käytettävyyttä. Uusimme myös savukaasupuhaltimen moottorin, mikä lisää voimalaitoksen energiatehokkuutta ja parantaa säädettävyyttä. Lisäksi rakensimme voimalaitokselle uuden öljynerotuskaivon.

Laanilan Voiman voimalaitoksella tehtiin kesällä 2015 myös laajan vuosihuollon yhteydessä muutostöitä, jotka vähentävät biovoimalaitoksen päästöjä. Vuosihuollossa huollettiin voimalaitoksen pääkattilat apujärjestelmineen. Pyroflow-kattilan sähkösuodattimeen asennettiin uusi lisäkenttä. Vuosihuollossa uudistettiin myös voimalaitoksen toinen 110 kilovoltin päämuuntaja.

Lue lisää: Laanilan Voiman biovoimalaitoksen varakattila otettiin käyttöön

Rauman Biovoima: lisää kierrätyspolttoainetta

Rauman Biovoima on investoinut uuteen kierrätyspolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmään. Uusi laitteisto otettiin käyttöön vuoden 2014 lopulla. Rauman Biovoiman voimalaitoksen kierrätyspolttoaineiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi uuden järjestelmän myötä.

Kesän 2017 aikana rakensimme uuden päästöjä vähentävän lisäaineen syöttöjärjestelmän. Investoinnin avulla energian tuotannossa syntyviä päästöjä voidaan vähentää ja hallita entistä paremmin. Päästöjen hallinnan tehostuminen antaa myös mahdollisuuden lisätä kierrätyspolttoaineiden käyttöä ja edistää siten kiertotaloutta.

Kierrätyspolttoaineiden käyttöä voidaan nostaa noin 90 000 tonniin vuodessa. Voimalaitoksen käyttämät kierrätyspolttoaineet ovat pääasiassa kaupan ja teollisuuden erilliskerättyjä energiajätteitä sekä rakennuksilta purettua puuta, jota ei voida muuten hyödyntää.

Lue lisää: Rauman biovoima kierrätyspolttoaineinvestointi

Kymin Voima: uusi kaukolämmönvaihdin 

Kymin Voima Oy Kouvolassa otti vuonna 2016 käyttöön uuden kaukolämmönvaihtimen, joka lisää mahdollisuutta tuottaa biovoimalaitoksella kaukolämpöä Kouvolaan ja Kuusankoskelle. Samalla päästöt vähenevät ja toimitusvarmuus paranee.