Lämpövoiman investoinnit

 
 

Ketteriä digitalisaatiota hyödyntäviä kokeiluhankkeita

Kehitämme voimalaitosomaisuutemme hoitoa eli laitostemme elinkaaren hallintaa sekä tuotantoprosesseja. Se tarkoittaa laitteiden seurantaa sekä erilaisia tarkastuksia, huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Niiden avulla laitoksia käytetään turvallisesti, tehokkaasti, käyttövarmasti ja taloudellisesti. Samalla minimoidaan riskit.

Digitalisaatio on tuonut lämpövoimatuotantoon uudenlaisen kokeilukulttuurin.

Laiteinvestointien sijaan yhteistuontavoimalaitoksilla satsataan älykkyyteen ja kokeileviin, matalan kynnyksen pilottihankkeisiin. Pilottihankkeissa tavoitellaan muun muassa entistä pienempiä päästöjä, joustavampaa tuotantoa, energiatehokkuuden parantamista tai huolto- ja korjaustoimien ennakoitavuutta sekä käytettävyyttä.

Lämpövoimassa erilaisia ympäristöinvestointeja

Lämpövoimalaitoksilla tehdään erilaisia toimia mm. päästöjen vähentämiseksi. Osittain niillä valmistautudutaan ns. teollisuuspäästödirektiivin vaatimuksiin. 

Vuonna 2011 tuli voimaan teollisuuspäästöjen direktiivi (IE-direktiivi, Industrial Emissions). Direktiivi toimeenpantiin Suomessa ympäristönsuojelulain ja eräiden siihen liittyvien asetusten uudistamisella. Direktiivissä on asetettu tiukkoja vaatimuksia voimalaitosten ilmapäästöille. Teollisuuspäästödirektiivin myötä parhaan käyttökelpoisen tekniikan asiakirjojen perusteella tehtävät BAT-päätelmät (BAT, Best Available Techniques) muuttuvat sitoviksi.

Pohjolan Voima -konsernin lämpövoimalaitoksilla on valmistauduttu teollisuuspäästödirektiivin mukaisiin kiristyviin ympäristövaatimuksiin sekä suuria polttolaitoksia koskevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (LCP-BAT) vaatimuksiin.

Yhtiö selvittää teknisiä ratkaisuja, joilla lämpövoimalaitosten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää joustava ja kustannustehokas tuotanto huomioon ottaen ja hakee voimalaitoksille uusia ympäristölupia.

Päästöjä vähentäviä investointeja eri laitoksilla

Hämeenkyrön Voima: täydennyspolttoainehanke

Toimintaympäristön muutosten vuoksi Hämeenkyrön Voima on lisännyt biovoimalaitoksensa polttoainevalikoimaan kierrätyspolttoainetta täydennyspolttoaineena. Biopolttoaineet säilyvät pääpolttoaineina. Uuden täydennyspolttoaineen osuus polttoainevalikoimassa on noin 20 prosenttia eli 110 gigawattituntia vuodessa.

Käytettävät täydennyspolttoaineet ovat hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta, joka valmistetaan erilliskerätystä kaupan ja teollisuuden energiajakeesta sekä rakennuksilta puretusta puusta, jota ei voida muuten uusiokäyttää.

Hämeenkyrön Voima investoi kierrätyspolttoaineen vastaanottolaitteisto sekä entistä tehokkaampiin päästömittauksiin vuoden 2016 aikana. Kierrätyspolttoaineen käyttö voimalaitoksella alkoi vuoden 2016 lopulla.

Biopolttoaineet - metsähake ja muut puuperäiset polttoaineet - säilyvät laitoksen pääpolttoaineina. Tukipolttoaineena on turve.

Laanilan Voima: varavoimakattila uusiksi ja investointeja sähkönjakeluun sekä käyttövarmuuteen

Oulussa Laanilan tehdasalueella sijaitsevan biovoimalaitoksella otettiin käyttöön uusi varavoimakattila marraskuussa 2015. Noin 3,2 miljoonan euron investoinnissa vanha öljykattila korvattiin uudella. Samalla voimalaitoksen päästöt vähenivät. Uutta kattilaa käytetään ns. vara- ja huippukattilana tehdasalueen prosessihöyryn tuotannossa. Sitä käytetään myös kaukolämmön lisäkapasiteettina Oulun kaupungille. 

Biovoimalaitoksenlla on investoitu sähköjakelun ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Vuonna 2016 aloitettu ja keväällä 2017 valmistunut 6 kilovoltin kytkinlaitoksen modernisointi varmistaa alueellista sähkönjakelua ja voimalaitoksen käytettävyyttä. Uusimme myös savukaasupuhaltimen moottorin, mikä lisää voimalaitoksen energiatehokkuutta ja parantaa säädettävyyttä. Lisäksi rakensimme voimalaitokselle uuden öljynerotuskaivon.

Rauman Biovoima: lisää kierrätyspolttoainetta

Rauman Biovoiman voimalaitoksen kierrätyspolttoaineiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi vuonna 2014 käyttöön otetun kierrätyspolttoainejärjestelmän myötä.

Kesän 2017 aikana rakensimme uuden päästöjä vähentävän lisäaineen syöttöjärjestelmän. Investoinnin avulla energian tuotannossa syntyviä päästöjä voidaan vähentää ja hallita entistä paremmin. Päästöjen hallinnan tehostuminen antaa myös mahdollisuuden lisätä kierrätyspolttoaineiden käyttöä ja edistää siten kiertotaloutta.

Kierrätyspolttoaineiden käyttöä voidaan nostaa noin 90 000 tonniin vuodessa. Voimalaitoksen käyttämät kierrätyspolttoaineet ovat pääasiassa kaupan ja teollisuuden erilliskerättyjä energiajätteitä sekä rakennuksilta purettua puuta, jota ei voida muuten hyödyntää.

Kymin Voima: uusi kaukolämmönvaihdin 

Kymin Voiman biovoimalaitoksellamme UPM Kymin tehdasalueella Kouvolan Kuusankoskella tehtiin kesällä 2018 turbiinin määräaikaishuolto eli niin sanottu laaja vuosihuolto. Huollolla taataan hyvä käytettävyys vuosiksi eteenpäin.

Vuonna 2016 Kymin Voima otti käyttöön uuden kaukolämmönvaihtimen, joka lisäsi mahdollisuutta tuottaa biovoimalaitoksella kaukolämpöä Kouvolaan ja Kuusankoskelle. Samalla päästöt vähenivät ja toimitusvarmuus parani.

Kaukaan Voiman kattilan kehittyneillä säädöillä lisää energiatehokkuutta

Kaukaan Voiman biovoimalaitoksellamme UPM Kaukaan tehdasalueella Lappeenrannassa kehitetään voimalaitoksen kattilan säätöjä.

Syksyllä 2018 alkaneessa ja kevääseen 2019 kestävässä projektissa tehostetaan palamisen hallintaa kattilan kehittyneiden säätöjen avulla, mikä vähentää typenoksidien päästöjä ja päästöjen hallintaan käytetyn ammoniakin tarvetta. Kattilan hyötysuhteen paraneminen sekä kattilan omakäyttösähkön kulutuksen väheneminen tuovat energiatehokkuutta ja säästöjä.