Sähkön ja lämmön tuotanto

 
 

Sähkön tuotanto 12,0 TWh, lämmön 4,4 TWh vuonna 2018

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaan. Vuonna 2018 Pohjolan Voima tuotti sähköä 12,0 terawattituntia* ja lämpöä 4,4 terawattituntia. Pohjolan Voiman sähkön tuotannon osuus oli noin 18 prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä vuonna 2018.

Suomen sähkön kulutus vuonna 2018 oli 87,4 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 67,5 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti 19,9 TWh. Vuonna 2018 sähkön käyttö nousi Suomessa 2 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden sähkön kulutus nousi 2 prosenttia ja muiden sektorien sähkön kulutus nousi 3 prosenttia edellisvuodesta.

Pohjolan Voima sähkön ja lämmön tuottajana

Vuonna 2018 Pohjolan Voiman sähkön tuotanto oli 12,0 terawattituntia* ja lämpöä 4,4 terawattituntia. Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti oli yhteensä 2704 megawattia (MW) vuoden 2018 lopussa. Pohjolan Voiman lämmön tuotantokapasiteetti oli 1472 megawattia.

Vuonna 2018 vesivoimalla tuotettiin sähköä 1,5 TWh. Vesivoiman tuotanto laski kuivasta kesästä johtuen hieman alle normaalin vesivuoden.

Pohjolan Voimalla oli vuoden lopussa lämpövoimatuotannossaan käytössä sähkön tuotantokapasiteettia yhteensä 1243 MW, josta yhteistuotantoa oli 620 MW ja lauhdetuotantoa 623 MW. Lauhdetuotantokapasiteetti sisältää PVO-Lämpövoima Oy:n lauhdevoimalaitokset (477 MW), joiden tuotannollinen toiminta on loppunut vuonna 2015 sekä vuoden lopussa 2018 myydyn Meri-Porin tuotanto-osuuden (146 MW). Maaliskuussa 2018 myytiin Pohjolan Voiman osuus Seinäjoen voimalaitoksesta (63 MW).

Yhteistuotantolaitokset tuottavat höyryä ja kaukolämpöä paikallisen teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin sekä lisäksi sähköä. Vuonna 2018 yhteistuotantolaitosten lämmön tuotanto oli 4,4 TWh  ja sähkön tuotanto 2,1 TWh. Lauhdevoimalaitoksissa tuotettiin sähköä 0,4 TWh. Lämpövoiman sähkön tuotanto nousi viime vuodesta korkeampien markkinahintojen vuoksi.

Ydinvoimatuotannossa tuotantovuosi oli kokonaisuudessaan hyvä. Käyttökerrointa laskivat OL2-laitosyksikön suunnittelemattomat tuotantokatkokset ja OL1-laitosyksikön vuosihuollon yhteydessä tehdyt suuret muutos- ja korjaustyöt. Muutostöiden ansiosta OL1-laitosyksikön nimellistehoa nostettiin vuodenvaihteessa 890 megawattiin (ennen 880 MW). Koko voimalaitoksen viime vuoden tuotantotulos oli 14,1 TWh. Pohjolan Voiman osuus tuotannosta oli 8,0 TWh. Laitosyksiköiden käyttökerroin oli 91,1 prosenttia.

[*Tuotantovuosi-katsauksessa on siirrytty esittämään Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotantomäärät ja kapasiteetit konserniluvuilla aiemmin käytettyjen Pohjolan Voiman omistusosuuksien mukaisten lukujen sijaan. Aiempien vuosien luvut on muunnettu vastaamaan nykyistä esitystapaa.]

 

 

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto 2018, 12,2 TWh

Sähkön tuotanto 2018, 12,0 TWh

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto-kapasiteetti 31.12.2018, 2 704 MW

Sähkön tuotanto-kapasiteetti 31.12.2018, 2 704 MW

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto energialähteittäin, TWh

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2018

 

 

Lisätietoja: Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti 1.1.2019