Uutinen

 
 

Iijoki-sopimus - sopimus Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutuksesta vuosina 2019−2023

PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Iijoen vesistöalueen kunnat Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski ovat sopineet Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutuksesta vuosina 2019−2023.

Tänään allekirjoitettu Iijoki-sopimus antaa edellytykset aiemmin tehdyn toiminnan jatkumiselle. Sopimuksella sitoudutaan lisäksi Iijoen neuvottelukunnan ja johtoryhmän perustamiseen sekä sovitaan toimintaa edistävästä henkilöresurssista (1 htv) ja erillisten hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta. Sopimuksen rahallinen arvo on 332 500 euroa.                       

Iijoen vesistövisio on kuvaus Iijoen vesistön tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Lisäksi se suuntaa alueelle kohdistuvia kehittämistoimia ja konkreettisia hankkeita. Toimenpideohjelma täydentää vesistövisiota: siihen on listattu tärkeimmät kehityskohteet sekä visiotyön aikana tärkeäksi tunnistettuja toimenpiteitä ja hankkeita. Vesistövisio ja toimenpideohjelma on toteutettu osana EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta.

Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa mm. vaelluskalojen palauttamisen ja veden laadun parantamisen avulla. Tarkoituksena on lisäksi piristää alueen elinkeinoelämää sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä. Visiotyön tavoitteena on ollut myös rakentaa luottamusta ja lisätä vuorovaikutusta Iijoella toimivien tahojen välille. 

Vesistövisio ja toimenpideohjelma kytkeytyvät moniin olemassa oleviin strategioihin ja ne yhteensovittavat niiden tavoitteita. Iijoki on ollut merkittävässä asemassa myös nykyisen hallituksen ohjelmassa. 

Osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta toteutetaan Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Se on Suomen suurin vaelluskalahankekokonaisuus, jonka puitteissa elvytetään lohi- ja meritaimenkantoja. Iijoen vaelluskärkihankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan. Iijoen alaosalla tuetaan myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita.  

Vesistövisio 2030 ja toimenpideohjelma sekä lisätietoa ja aineistoja osoitteesta: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_otva

Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta löytyy lisätietoa osoitteesta: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_vaelluskalak%C3%A4rkihanke