Uutinen

 
 

Iijoen vaelluskalakärkihanke: Maalismaan vanhan uoman kehittämismahdollisuuksista selvitys

Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa on Iijoen Maalismaan vanhan uoman ja siihen laskevan Nauruanojan nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista on valmistunut laaja raportti. Maalismaan vanha uoma sijaitsee noin 24 kilometrin päässä jokisuulta.  

Selvitystyössä muun muassa laadittiin vanhan uoman nykytilan kuvaus, tutkittiin veden laatua, arvioitiin pohjapatojen osittaisen avaamisen ja vanhojen koskien osittaisen käyttöön ottamisen mahdollisuuksia, laadittiin kustannusarvio eri virtaamavaihtoehdoissa, tehtiin koekalastuksia, arvioitiin lohikaloille soveltuvien lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden määrä nykytilassa sekä potentiaaliset pinta-alat eri virtaamatilanteissa. Selvitys kattoi myös Nauruanojan pääuoman.  

”Nyt tehdyllä selvityksellä saatiin paljon lisätietoa Maalismaan vanhan uoman ja Nauruanojan tilanteesta. Annoimme myös ehdotuksia tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Yksi selkeä kehityskohde on Nauruanojassa sijaitsevan nousuesteen ohittaminen”, tarkentaa kalabiologi Arto Hautala.

Selvitystyön laati Maveplan Oy yhteistyössä Tmi Arto Hautalan kanssa. Työ tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Hankkeen toimenpiteet ovat Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja Maalismaan selvitystyöstä:

Diplomi-insinööri Hannu Alatalo, Maveplan Oy, puh. 040 516 1504, hannu.alatalo@maveplan.fi
Kalabiologi Arto Hautala, Tmi Arto Hautala, puh. 050 351 3208, arto@artohautala.fi

Raportti on luettavissa osoitteessa:

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_vaelluskalak%C3%A4rkihanke

PVO-Vesivoima Oy, Maalismaan vanhassa uomassa on yhteensä 12 pohjapatoa, joista kuusi pohjapatoa näkyvissä kuvassa.
Maveplan Oy, Maalismaan vanhaan uomaan laskevassa Nauruanojassa on vaelluseste, joka tulisi ohittaa.