Henkilöstö

 
 

Hyvä työilmapiiri, avoin vuorovaikutus, luottamus

Ammattitaitoinen, osaava ja sitoutunut henkilöstömme mahdollistaa menestymisemme haastavassa energia-alan murroksessa. Tavoitteenamme on hyvä työilmapiiri, avoin vuorovaikutus ja luottamus.

Vuoden 2018 henkilöstötutkimuksen mukaan 86 % henkilöstöstä koki Pohjolan Voiman kokonaisuudessaan hyväksi työpaikaksi. Henkilöstömme arvostaa Pohjolan Voiman hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä, osaamista ja avoimuutta muutoksille sekä joustavia työnteon käytäntöjä.

Yksi Suomen parhaita työpaikkoja

Nousimme Suomen parhiden työpaikkojen listalle Great Place to Workin vuosittaisessa tutkimuksessa vuonna 2019. Sijoituimme keskisuurten työpaikkojen sarjassa sijalle 28.

Olemme tehneet paljon kehitystoimia henkilöstön työssä viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Henkilöstön ja esimiestyön kehittäminen on ollut tärkeää myös haastavina aikoina. Toiminnan lähtökohtana on asiakaskeskeisyys ja tyytyväiset työntekijät, jotaka ovat avain erinomaiseen asiakaskokemukseen.

Arvot ohjaavat kaikkea tekemistä

Kulttuurimme ja toimintamme pohjautuvat henkilöstön kanssa yhdessä määriteltyihin arvoihin; taitavasti, rohkeasti, yhdessä. Arvot ohjaavat kaikkea tekemistämme. Taitavasti-arvo kattaa myös sen, että työskentelemme aina turvallisesti.

Vuoden 2018 loppupuolella käynnistimme turvallisuusprojektin, jonka tavoitteena on Pohjolan Voiman turvallisuustason nostaminen sekä turvallisuustoteuman mittaamisen ja analysoinnin kehittäminen parhaiten soveltuvaa tietoalustaa hyödyntäen.

Työturvallisuuden kehittymistä seurataan aktiivisesti

Työturvallisuus pyritään saamaan osaksi kaikkien työpäivää niin, että henkilöt kaikilla organisaatiotasoilla tiedostavat oman vastuunsa. Turvallisuushavaintoja ja vaaratilanneilmoituksia voi tehdä eri kanavia hyödyntäen.

Työsuojeluorganisaatio ja linjajohto vastaavat tehtyjen vaaratilanne- ja poikkeamailmoitusten jatkokäsittelystä.

Voimalaitostyöpaikoilla on vaatimuksena työntekijöiden työturvallisuuskortti. Tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Esimerkiksi vuosihuoltojen aikaan voimalaitoksilla voi olla eri yhteistyökumppanien henkilöitä töissä.

Kaikista tapaturmista tutkinta

Kaikista tapaturmista tehdään konsernitasoisen tapaturmien tutkintamallin mukainen tutkinta. Mallia käytetään myös vakavampien poikkeama- ja vaaratilanteiden tutkintaan. Vakavien tapaturmien tutkintaan on perustettu konsernitasoinen eri yhtiöiden edustajista koostuva tutkintaryhmä.

Mittaamme työturvallisuuden tasoa seuraamalla muun muassa oman henkilöstön ja kumppaneiden tapaturmien lukumäärää, tapaturmataajuutta sekä tehtyjen turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen määrää.

Pohjolan Voiman oman henkilöstön ja voimalaitostyön ostopalveluiden tapaturmataajuus vuonna 2018 oli 4,4, mikä on alle puolet energia-alan keskimääräisestä tapaturmataajuudesta. Turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä (EHS, Environment, Health and Safety) koskevia havaintoilmoituksia tehtiin 1380.

Osaamisen kehittämistä koulutuksilla ja keskusteluilla

Henkilöstön kehittäminen painottui vuonna 2018 henkilöstön yhteisiin koulutuksiin. Sisäiset koulutuksemme liittyivät vahvasti yrityskulttuurin kehittämisen osahankkeisiin. Koulutuksemme painottuivat viestintään, sosiaalisen median hyödyntämiseen, hyvinvointiin ja itsensä johtamiseen sekä energia-alaan. Keskimäärin vuonna 2018 koulutusta oli neljä päivää henkilöä kohden.

Osana yrityskultuurin kehittämisen hanketta määrittelimme Pohjolan Voiman strategiset kyvykkyydet. Henkilöstömme osallistui aktiivisesti työhön määrittelemällä, mitä kyvykkyydet tarkoittavat kunkin yksikön osaamisena.

Kehityskeskustelut vuosittain

Henkilöstön kehittymistarpeet arvioidaan vuosittain kehityskeskusteluissa ja välikehityskeskusteluissa. Osaamisvaatimukset on määritelty tehtäväkohtaisesti ja niiden pohjalta luodaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat.

Vastuullinen toimintatapa on jokaisen pohjolanvoimalaisen asia

Vastuullinen toimintatapa on osa Pohjolan Voiman strategista ajattelua, yrityskulttuuria ja jokapäiväistä arkitekemistä. Pohjolan Voiman vastuullisuusohjelmassa on kuvattu Pohjolan Voiman liiketoiminnalle ja sen sidosryhmille merkittävien asioiden nykytilanne sekä kehittämis- ja seurantatarpeet.

Yksi tärkeiksi tunnistettuja kehittämistoimenpiteitä on hyvä liiketapa ja vastuullisuus. Koko henkilöstömme on suorittanut nettikoulutusohjelman sekä hyvän liiketavan osa-alueista että kilpailuoikeusasioista. Olemme ulottaneet nettikoulutusohjelman myös keskeisimpiin kumppaneihimme.

Tavoitteena terveellinen ja turvallinen työympäristö

Pohjolan Voiman tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö. Tavoitteeseen päästäkseen Pohjolan Voima huolehtii aktiivisesti henkilöstön fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Tasa-arvo ja tasapuolisuus

Pohjolan Voimassa kunnioitetaan kaikessa toiminnassa tasa-arvoisuutta, tasapuolisuutta ja työntekijän yksityisyyttä. Työpaikalla ei suvaita henkilöiden syrjintää eikä häirintää. Häirinnän estämiseksi on olemassa selkeät toimintaperiaatteet ja menettelyt. Miellyttävän työilmapiirin ylläpitäminen on jokaisen vastuulla.

Työterveyshuolto ennaltaehkäisevää

Pohjolan Voimassa työterveyshuolto kattaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Tavoitteena on ennaltaehkäistä työkyvyn alenemista ennakoivilla toimenpiteillä sekä sairauksien oikea-aikaisella ja asiantuntevalla hoitamisella.

Työterveyshuollon keskittämisen myötä on onnistuttu koordinoimaan kokonaisuutta tehokkaammin ja saamaan säännöllisesti konsernitasoista tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

Voimaa työkykyyn -toimintamalli

Pohjolan Voimassa sovelletaan varhaisen tuen toimintamallia. Voimaa työkykyyn -mallin johtoajatuksena on kannustaa esimiehiä havaitsemaan työssä suoriutumisen ongelmia erilaisten työssä ilmenevien merkkien perusteella ja tarttumaan ongelmiin riittävän ajoissa. Esimiehen ja alaisen välisessä keskustelussa tarkastellaan ongelman ja työn välistä yhteyttä, etsitään yhdessä tilanteeseen sopivaa ratkaisua ja sovitaan toimenpiteistä.

Mallissa kuvataan myös toimintatavat, jotka liittyvät sairauspoissaoloihin.
Pitkiltä sairauspoissaoloilta työhön palaavia tuetaan eri keinoin. Niillä tähdätään joustavaan ja työkykyä tukevaan työhön siirtymiseen. Työterveyshuolto toimii läheisenä yhteistyökumppanina sekä asiantuntijana varhaisen tuen toteuttamisessa.

Työhyvinvointi

Pohjolan Voiman työhyvinvointisuunnitelman lähtökohtina ovat konsernin strategia, lainsäädäntö sekä henkilöstön tarpeet ja toiveet. Suunnitelma kattaa johtamisen, osaamisen, työyhteisön ja -terveyden näkökulmat.

Henkilöstö muutoksessa

Organisaatiomuutoksissa esimiehiä valmennetaan muutoksen johtamiseen. Henkilöstölle tarjotaan tietoa muutoksesta ja sen inhimillisestä kokemisesta sekä työkaluja uuden tilanteen käsittelyyn. Työterveyshuollon asiantuntemusta hyödynnetään niin yksilö- kuin työyhteisötasoilla.

Uudelleensijoittumisvalmennuksen kautta irtisanomisen kohteena oleville henkilölle on tarjottu mahdollisuus saada tuekseen tietoa ja sparrausta työsuhteen päättymisen jälkeiseen suuntautumiseen. Irtisanotuille on tarjottu lisäksi taloudellista tukea työsuhteen päättyessä. Työhyvinvointisuunnitelma sisältää työhyvinvointityön konsernitason ja paikallistason organisoitumisen mallin.