Henkilöstö

 
 

Hyvä työilmapiiri, avoin vuorovaikutus, luottamus

Pohjolan Voiman tavoitteena on hyvä työilmapiiri, avoin vuorovaikutus ja luottamus.Tavoittelemme johtamisella keskustelevaa ilmapiiriä ja organisaatiokulttuuria.

Näin mahdollistamme henkilöstölle tavoitteellisen työn tekemisen ja osallistumisen strategioiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Hyvällä henkilöstöjohtamisella varmistamme, että meillä on oikea määrä osaavia, kilpailukykyisiä ja sitoutuneita henkilöitä toteuttamassa liiketoimintatavoitteitamme.

Energia-alan heikot näkymät vaikuttavat Pohjolan Voiman henkilöstöön

Energiayhtiöiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja sähkömarkkinoiden tilanne heijastuvat myös Pohjolan Voiman toimintaan ja henkilöstöön. Henkilöstömme on osoittanut vahvaa muutoskykyä, ammattiosaamista ja sitoutumista muutosten keskellä. Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan sitoutuminen omaan työhön on korkea ja henkilöstö kokee oman työpanoksensa merkityksen tärkeäksi.

Vuonna 2017 toimintaympäristömuutosten ja haastavan sähkömarkkinatilanteen vuoksi jo aiemmin aloitettua toiminnan tehostamista ja sopeuttamista jatkettiin energianhallinnan liiketoiminnan toimintamallimuutoksin ja talousyksikön tehostamistoimenpitein. Pohjolan Voiman palveluita suunnattiin aiempaa enemmän kumppanien tuotettavaksi.

Kehitämme keskeistä osaamista suunnitelmallisesti

Vuonna 2016 tarkastelimme strategisia osaamistarpeita strategiapäivityksen yhteydessä vuoteen 2020 asti. Päivitimme Pohjolan Voiman strategiset osaamiset ja määrittelimme liike- sekä tukitoiminnoissa keskeisimmät osaamiset. Samalla loimme mallin synergiahyödyt huomioivasta henkilöstö- ja resurssisuunnittelusta.

Henkilöstön kehittäminen painottui vuonna 2017 henkilöstön yhteisiin koulutuksiin. Koulutusten keskiössä olivat mm. energia-ala ja sen liiketoiminta, vastuullisuus, yrityskulttuuri, työnteon käytännöt sekä sosiaalinen media viestinnässä ja asiantuntijatyössä

Vastuullinen toimintatapa on jokaisen pohjolanvoimalaisen asia

Vastuullinen toimintatapa on osa Pohjolan Voiman strategista ajattelua, yrityskulttuuria ja jokapäiväistä arkitekemistä. Pohjolan Voiman vastuullisuusohjelmassa on kuvattu Pohjolan Voiman liiketoiminnalle ja sen sidosryhmille merkittävien asioiden nykytilanne sekä kehittämis- ja seurantatarpeet.

Yksi tärkeiksi tunnistettuja kehittämistoimenpiteitä on hyvä liiketapa ja vastuullisuus. Asetimme tavoitteeksi hyvän liiketavan juurruttamisen kaikille pohjolanvoimalaisille olennaiseksi osaksi kaikkea arkitekemistä. Viestimme asiasta myös asiakkaille ja sidosryhmille. Osana juurrutustyötä koko henkilöstö suoritti nettikoulutusohjelman sekä hyvän liiketavan osa-alueista että kilpailuoikeusasioista.

Kehityskeskustelut vuosittain

Henkilöstön kehittymistarpeet arvioidaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Osaamisvaatimukset on määritelty tehtäväkohtaisesti ja niiden pohjalta luodaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat.

Tavoitteena terveellinen ja turvallinen työympäristö

Pohjolan Voiman tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö. Tavoitteeseen päästäkseen Pohjolan Voima huolehtii aktiivisesti henkilöstön fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Työturvallisuus on kaikkien asia

Työturvallisuus pyritään saamaan osaksi kaikkien työpäivää niin, että henkilöt kaikilla organisaatiotasoilla tiedostavat oman vastuunsa. Turvallisuushavaintoja ja vaaratilanneilmoituksia voi tehdä eri kanavia hyödyntäen.

Työsuojeluorganisaatio ja linjajohto vastaavat tehtyjen vaaratilanne- ja poikkeamailmoitusten jatkokäsittelystä.

Voimalaitostyöpaikoilla on vaatimuksena työntekijöiden työturvallisuuskortti. Tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Esimerkiksi vuosihuoltojen aikaan voimalaitoksilla voi olla eri yhteistyökumppanien henkilöitä töissä.

Kaikista tapaturmista tutkinta

Kaikista tapaturmista tehdään konsernitasoisen tapaturmien tutkintamallin mukainen tutkinta. Mallia käytetään myös vakavampien poikkeama- ja vaaratilanteiden tutkintaan. Vakavien tapaturmien tutkintaan on perustettu konsernitasoinen eri yhtiöiden edustajista koostuva tutkintaryhmä.

Työturvallisuuden tasoa mitataan seuraamalla mm. oman henkilöstön ja kumppaneiden tapaturmien lukumäärää, tapaturmataajuutta sekä tehtyjen turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen määrää. Pohjolan Voiman tapaturmataajuus vuonna 2017 oli 9,6, ja työntekijät sekä kumppanit tekivät havaintoilmoituksia yhteensä 1258 kappaletta.

Tasa-arvo ja tasapuolisuus

Pohjolan Voimassa kunnioitetaan kaikessa toiminnassa tasa-arvoisuutta, tasapuolisuutta ja työntekijän yksityisyyttä. Työpaikalla ei suvaita henkilöiden syrjintää eikä häirintää. Häirinnän estämiseksi on olemassa selkeät toimintaperiaatteet ja menettelyt. Miellyttävän työilmapiirin ylläpitäminen on jokaisen vastuulla.

Työterveyshuolto ennaltaehkäisevää

Pohjolan Voimassa työterveyshuolto kattaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Tavoitteena on ennaltaehkäistä työkyvyn alenemista ennakoivilla toimenpiteillä sekä sairauksien oikea-aikaisella ja asiantuntevalla hoitamisella.

Työterveyshuollon keskittämisen myötä on onnistuttu koordinoimaan kokonaisuutta tehokkaammin ja saamaan säännöllisesti konsernitasoista tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

Työhyvinvointi

Pohjolan Voiman työhyvinvointisuunnitelman lähtökohtina ovat konsernin strategia, lainsäädäntö sekä henkilöstön tarpeet ja toiveet. Suunnitelma kattaa johtamisen, osaamisen, työyhteisön ja -terveyden näkökulmat.

Voimaa työkykyyn -toimintamalli

Pohjolan Voimassa sovelletaan varhaisen tuen toimintamallia. Voimaa työkykyyn -mallin johtoajatuksena on kannustaa esimiehiä havaitsemaan työssä suoriutumisen ongelmia erilaisten työssä ilmenevien merkkien perusteella ja tarttumaan ongelmiin riittävän ajoissa. Esimiehen ja alaisen välisessä keskustelussa tarkastellaan ongelman ja työn välistä yhteyttä, etsitään yhdessä tilanteeseen sopivaa ratkaisua ja sovitaan toimenpiteistä.

Mallissa kuvataan myös toimintatavat, jotka liittyvät sairauspoissaoloihin.
Pitkiltä sairauspoissaoloilta työhön palaavia tuetaan eri keinoin. Niillä tähdätään joustavaan ja työkykyä tukevaan työhön siirtymiseen. Työterveyshuolto toimii läheisenä yhteistyökumppanina sekä asiantuntijana varhaisen tuen toteuttamisessa.

Henkilöstö muutoksessa

Organisaatiomuutoksissa esimiehiä valmennetaan muutoksen johtamiseen. Henkilöstölle tarjotaan tietoa muutoksesta ja sen inhimillisestä kokemisesta sekä työkaluja uuden tilanteen käsittelyyn. Työterveyshuollon asiantuntemusta hyödynnetään niin yksilö- kuin työyhteisötasoilla.

Uudelleensijoittumisvalmennuksen kautta irtisanomisen kohteena oleville henkilölle on tarjottu mahdollisuus saada tuekseen tietoa ja sparrausta työsuhteen päättymisen jälkeiseen suuntautumiseen. Irtisanotuille on tarjottu lisäksi taloudellista tukea työsuhteen päättyessä. Työhyvinvointisuunnitelma sisältää työhyvinvointityön konsernitason ja paikallistason organisoitumisen mallin.