Lämpövoima ja ympäristö

 
 

Päästöjä vähennetty systemaattisesti

Lämpövoiman tuotannon suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät päästöistä ilmaan. Voimalaitosten päästöt ilmaan vaihtelevat käytettävän polttoaineen ja sähkön tuotantomäärän mukaan.
Pohjolan Voiman lämpövoimalaitoksille on tehty mittavia investointeja rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Typenoksidien päästöjä ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään edelleen.

Pohjolan Voiman lämpövoimalaitokset käyttävät polttoaineinaan

  • puuperäisiä polttoaineita,
  • turvetta,
  • kivihiiltä,
  • kierrätyspolttoaineita sekä
  • tukipolttoaineina jonkin verran maakaasua ja öljyä 

Lämpövoiman puolella Pohjolan Voima kehittää tulevina vuosina edelleen esimerkiksi tuhkan hyötykäyttöä sekä pyrkii vähentämään typen oksidien päästöjä.

CO2-päästöt vuonna 2017

Vuonna 2017 lämpövoimatuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 1,0 miljoonaan tonnia. Hiilidioksidipäästö on ollut useampana viime vuonna aiempaa alhaisemmalla tasolla pääasiassa kivihiilen käytön vähenemisen vuoksi. Sähkön tuotannon ominaishiilidioksidipäästö oli 56 g CO2/kWh vuonna 2017.

Kaikilla Pohjolan Voiman voimalaitoksilla on voimassa olevat ympäristöluvat. Pohjolan Voiman lämpövoimalaitoksilla on EU:n päästökauppaan liittyvät kasvihuonekaasujen päästöluvat ja päästöoikeudet.

Päästöt

Hiilidioksidi (CO2): Kaikki konsernin lämpövoimalaitokset kuuluvat EU:n päästökauppalain piiriin. Kasvihuonekaasujen päästölupa edellyttää CO2-päästöjen tarkkailua ja raportoimista. Lisäksi viranomaiselle palautetaan vuosittain edellisen vuoden CO2-päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia.
Hiilidioksidipäästöjä rajoitetaan esimerkiksi lisäämällä päästöttömiä tuotantomuotoja ja parantamalla energiatehokkuutta.

Rikkipäästöt (SO): Rikkipäästöjä hallitaan polttoainevalinnoilla ja rikinpoistotekniikalla.

Typen oksidit (NOx): Typen oksidien päästöihin vaikutetaan lähinnä polttotekniikalla.

Hiukkaspäästöt: Hiukkaspäästöjä vähennetään sähkösuodattimilla.

EU:n teollisuuspäästöjen direktiivi (IE-direktiivi, Industrial Emissions) asetetti erittäin tiukkoja vaatimuksia voimalaitosten ilmapäästöille. Lisäksi teollisuuspäästödirektiivin myötä parhaan käyttökelpoisen tekniikan asiakirjojen perusteella tehtävät BAT-päätelmät (BAT, Best Available Techniques) muuttuvat sitoviksi ja päästöraja-arvojen ennakoidaan kiristyvän.

Typen oksidien (NOx) vähentäminen on suurin haaste suurelle osalle Pohjolan Voiman voimalaitoksia. Pohjolan Voima selvittää teknologisia mahdollisuuksia päästötasojen alentamiseksi.

Sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt, g CO2/kW

Sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt

 Lämmön ja sähkön tuotannon hiukkaspäästöt

 

Lämmön ja sähkön tuotannon hiukkaspäästöt

Lämmön ja sähkön tuotannon happamoittavat päästöt

Lämmön ja sähkön tuotannon happamoittavat päästöt