Lämpövoima ja ympäristö

 
 

Päästöjä vähennetty systemaattisesti

Lämpövoiman tuotannon suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät päästöistä ilmaan. Voimalaitosten päästöt ilmaan vaihtelevat käytettävän polttoaineen ja sähkön tuotantomäärän mukaan.
Pohjolan Voiman lämpövoimalaitoksille on tehty mittavia investointeja rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Typenoksidien päästöjä ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään edelleen.

Pohjolan Voiman lämpövoimalaitokset käyttävät polttoaineinaan

  • puuperäisiä polttoaineita,
  • turvetta,
  • kivihiiltä,
  • kierrätyspolttoaineita sekä
  • tukipolttoaineina jonkin verran maakaasua ja öljyä 

Lämpövoiman puolella Pohjolan Voima kehittää tulevina vuosina edelleen esimerkiksi tuhkan hyötykäyttöä sekä pyrkii vähentämään typen oksidien päästöjä.

CO2-päästöt vuonna 2018

Vuonna 2017 lämpövoimatuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 1,6 miljoonaan tonnia. Sähköntuotantomme ominaishiilidioksidipäästö oli 94 g CO2/kWh vuonna 2018.

Hiilidioksidipäästö on ollut vuoden 2014 jälkeen laskusuunnassa pääasiassa kivihiilen käytön vähenemisen vuoksi lukuun ottamatta viime vuotta. Lisäksi turvetta käytettiin enemmän, koska puuperäiset polttoaineet olivat vuoden 2017 erittäin sateisen kesän ja syksyn jälkeen märkiä ja kuljetukset hankaloituivat märässä maastossa.

Tavoitteenamme on nostaa sähkön tuotantomme hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus 95 prosenttiin vuonna 2020.

Kaikilla Pohjolan Voiman voimalaitoksilla on voimassa olevat ympäristöluvat. Pohjolan Voiman lämpövoimalaitoksilla on EU:n päästökauppaan liittyvät kasvihuonekaasujen päästöluvat ja päästöoikeudet.

Päästöt

Hiilidioksidi (CO2): Kaikki konsernin lämpövoimalaitokset kuuluvat EU:n päästökauppalain piiriin. Kasvihuonekaasujen päästölupa edellyttää CO2-päästöjen tarkkailua ja raportoimista. Lisäksi viranomaiselle palautetaan vuosittain edellisen vuoden CO2-päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia.
Hiilidioksidipäästöjä rajoitetaan esimerkiksi lisäämällä päästöttömiä tuotantomuotoja ja parantamalla energiatehokkuutta.

Rikkipäästöt (SO): Rikkipäästöjä hallitaan polttoainevalinnoilla ja rikinpoistotekniikalla.

Typen oksidit (NOx): Typen oksidien päästöihin vaikutetaan lähinnä polttotekniikalla.

Hiukkaspäästöt: Hiukkaspäästöjä vähennetään sähkösuodattimilla.

EU:n teollisuuspäästöjen direktiivi (IE-direktiivi, Industrial Emissions) asetetti erittäin tiukkoja vaatimuksia voimalaitosten ilmapäästöille. Lisäksi teollisuuspäästödirektiivin myötä parhaan käyttökelpoisen tekniikan asiakirjojen perusteella tehtävät BAT-päätelmät (BAT, Best Available Techniques) muuttuvat sitoviksi ja päästöraja-arvojen ennakoidaan kiristyvän.

Typen oksidien (NOx) vähentäminen on suurin haaste suurelle osalle Pohjolan Voiman voimalaitoksia. Pohjolan Voima selvittää teknologisia mahdollisuuksia päästötasojen alentamiseksi.

Sähkön tuotannon ominaishiilidioksidipäästöt, g CO2/kWh

Sähkön tuotannon ominaishiilidioksidipäästöt 2014 - 2018

 Lämmön ja sähkön tuotannon hiukkaspäästöt

Lämmön ja sähkön tuotannon  hiukkaspäästöt 2014  - 2018

Lämmön ja sähkön tuotannon happamoittavat päästöt

 

Lämmön ja sähkön hiukkaspäästöt 2014 - 2018

Katso myös

Yksittäisen voimalaitoksen päästöt löydät ko. voimalaitoksen sivulta  tästä voimalaitosluetteloon