Polttoaineiden käyttö

 
 

Polttoaineiden käyttö vaihtelee sähköntarpeen mukaan

Pohjolan Voiman käyttämät luonnonvarat ovat pääsiassa energianlähteitä, lähinnä polttoaineita. Niiden tarve vaihtelee vuosittain sähköntarpeesta riippuen. Eniten vaihtelee kivihiilen käyttö.

Kivihiili

Kivihiiltä käytetään pääasiassa lauhdevoimalaitoksissa. Kivihiiltä käytetään etenkin Vaskiluodon voimalaitoksessa. Kivihiiltä polttoaineinaan käyttäneiden Kristiinankaupungin Kristiinan ja Porin Tahkoluodon voimalaitosten tuotannollinnen toiminta lopetettiin vuonna 2015.

Hiili hankitaan maailmanmarkkinoilta. Kivihiilen tuontimäärä Suomeen riippuu siitä, paljonko Pohjoismaissa sataa. Sateisina vuosina tuonti on vähäisempää, kuivina vuosina suurempaa.

Sateisina vuosina sähkömarkkinoilla on tarjolla paljon pohjoismaisella vesivoimalla edullisesti tuotettua sähköä. Kuivina ja kylminä vuosina kivihiilellä voidaan tuottaa tarvittavaa lisäsähköä.

Lisätietoa hiilen käytöstä Suomessa saa Hiilitieto ry:n sivuilta.

Biopolttoaineet

Pohjolan Voima on johtava biopolttoaineiden hyödyntäjä Euroopassa. Bioenergiaohjelmassaan Pohjolan Voima on rakentanut yhteensä 16 bioenergiavoimalaitosta. Tavoitteena on hyödyntää tehokkaasti voimalaitosten lähialueiden biomassoja metsistä ja pelloilta.

Pohjolan Voiman biovoimalaitoksissa käytetään polttoaineena esimerkiksi

  • metsähaketta,
  • kuorta,
  • puunjalostuksen sivutuotteita, kuten sahanpurua ja lastua,
  • kierrätyspolttoainetta
  • ruokohelpiä.

Kierrätyspolttoaine (SRF)

Kiinteä kierrätyspolttoaine (Solid Recovered Fuel, SRF) on energiajätteestä valmistettua polttoainetta. Se on yleensä hyvälaatuista, erilliskerättyä kaupan tai teollisuuden energiajaetta, joka ei kelpaa materiaalikierrätykseen, kuten erilaisia muoveja, pahvia tai paperia.

Turve

Turvetta käytetään useissa puupolttoainetta pääpolttoaineena käyttävissä voimaloissa tukemassa tai täydentämässä puuperäisten polttoaineiden käyttöä sekä tasaamaan puun saatavuuden ja laadun vaihteluita.

Pohjolan Voima hankkii pääosan polttoturpeesta alan suurimmilta toimittajilta. Pohjolan Voiman turpeen käyttö on noin 10 prosenttia Suomen energiaturpeen käytöstä.

Maakaasu

Maakaasu on tehokas energialähde. Sen siirtohäviöt ovat pienet ja sen energia pystytään hyödyntämään tuotannossa lähes kokonaan. Se palaa täydellisesti ja sen savukaasut ovat puhtaita.

Pohjolan Voima hankkii maakaasun kaasuverkosta. Sen käyttö on vähäistä. Maakaasua käytetään joillakin voimalaitoksilla vara- ja käynnistyspolttoaineena.

Öljy

Pohjolan Voima käyttää öljyä vähän. Sitä käytetään vara- ja käynnistyspolttoaineena joissakin voimaloissa.

Pohjolan Voima hankkii käyttämänsä öljyn markkinoilta.

Uraani

Pohjolan Voiman yhteisyritys TVO tuottaa ydinvoimaa. TVO:n ympäristöhallintajärjestelmä kattaa myös uraanin hankinnan.

Tarkempia tietoja uraanista TVO:n sivuilta.


Muut luonnonvarat

Polttoaineisiin verrattuna muiden luonnonvarojen käyttö – vesivoimaa lukuun ottamatta – on merkitykseltään vähäistä. Voimalaitosten jäähdytysveden oton merkitys ympäristölle on vähäinen.

Voimalaitoksissa käytetään mm. voiteluöljyjä sekä vedenpuhdistukseen tai päästöjen vähentämiseen tarvittavia kemikaaleja. Määrältään merkittävin on rikinpoistoon käytettävä kalkkikivi, joka tuodaan Suomeen lähialueilta.

Katso myös kohta Päästöt.

Polttoaineiden käyttö 2017

Polttoaineiden käytön laskuun vuonna 2017 vaikutti alhaiset sähkön markkinahinnat, Kokkolan Voiman voimalaitoksen irtautuminen Pohjolan Voimasta sekä Porin Prosessivoiman voimalaitoksen vähentynyt lämmön tuotanto vieressä olevan tehdasalueen tulipalon pienentämän tarpeen vuoksi.

Lämpövoimalaitoksissa käytettiin vuonna 2017 puuperäisiä polttoaineita 3,4 TWh, turvetta 1,5 TWh, kivihiiltä 1,0 TWh ja kierrätyspolttoainetta 0,4 TWh. Maakaasua ja öljyä käytetään käynnistys- ja varapolttoaineina.

Polttoaine

 Määrä, TWh

Kivihiili 1,0
Puuperäiset polttoaineet 3,4
Turve 1,5
Kierrätyspolttoaine (SRF) 0,4
Maakaasu 0,1
Öljy 0,1