Kala- ja vesistötutkimukset

 
 

Pohjolan Voima mukana kala- ja vesistötutkimuksissa

Pohjolan Voima on osallistunut vuosien mittaan moniin kala- ja vesistötutkimuksiin osarahoittajana. Yhtiö on myös tarjonnut tutkijoiden käyttöön tietoja, infrastruktuuria ja avustanut kenttätutkimusten järjestelyissä.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeeseen liittyvät tutkimukset

Smolttien ohjausrakenne Iijoen Haapakoskella

Osana Suomen suurinta, vuonna 2017 käynnistynyttä Iijoen vaelluskalakärkihanketta testataan smolttien alasvaellusta mahdollistavia ohjausrakenteita Haapakosken voimalaitoksella kahden vuoden ajan kesästä 2019 alkaen. Vastaavaa rakennetta ei ole Suomessa aiemmin kokeiltu.

Vaelluskalayhteistyön osana Luonnonvarakeskus on tehnyt Iijoelle pilottisuunnitelman smolttien alasvaelusratkaisuista. Luonnonvarakeskus tutkii ohjausrakenteen toimivuutta Rakennettujen jokien vaelluskalat Sateenvarjo III -hankkeessa.
Lue lisää: Lohikalojen alasvaellus Iijoessa: Tutkimustuloksia ja alasvaellusreittien yleissuunnitelma
Lue lisää esiselvityksestä

Iijoen Raasakan vanhan uoman kalatieseuranta

Osana Iijoen vaelluskalakärkihankeeseen liittyvää vuosien 2017 - 2021 Raasakan vanhan luonnonuoman yhteisiä kehittämistoimenpiteitä seurataan Iijoen alaosalla sjaitsevan Raasakan vanhan uoman kalateiden (Uiskari ja Puodinkoski) kalamääriä. Seurannan tarkoituksena oli tuottaa tietoa kalatietä käyttävistä kalalajeista, vaelluksen ajoittumisesta, kalamääristä, vaellussuunnasta sekä kalojen kokoluokista.
Lue lisää seurantaraportista 2017

Iijoen Maalismaan vanhan uoman kehittämismahdollisuuksien selvitys

Osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta on tutkittu Iijoen Maalismaan vanhan luonnonuoman ja siihen laskevan Nauruanojan kehittämismahdollisuuksia.
Lue lisää vuonna 2018 valmistuneesta raportista

Sateenvarjo III -yhteishanke 2019 - 2023: Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet

Laaja tutkimushanke selvittää, miten hyvin rakennetut vaellusväylät tukevat vaelluskalojen luonnollista elinkiertoa. Saatuja tuloksia voidaan soveltaa myös uusien vaellusratkaisujen suunnittelussa. Hanke on jatkoa vuodesta 2010 alkaneelle tutkijoiden, voimayhtiöiden ja viranomaisten yhteistyölle Sateenvarjo I- ja Sateenvarjo II-hankkeissa.

Vaelluskalojen käyttäytymistä tutkitaan useassa joessa. Osana yhteishanketta seurataan mm.

Osatutkimus: Ohjauslaitteiden aika: pilottitutkimus kelluvan ohjausaidan toimivuudesta vaelluspoikasten ohjauksessa Iijoen Haapakoskella 2020-2021

Iijoen Haapakoskella seurataan alasvaeltavien lohenpoikasten ohjaamista kelluvan ohjausaidan avulla. Alasvaellusta ohjaavia rakenteita ei ole Suomessa aikaisemmin toteutettu, joten seuranta tuo täysin uutta tietoa niiden toimivuudesta.

Osatutkimus: Rakennettujen jokien vaellussiikatutkimukset Oulujoen ja Iijoen alueilla 2019-2023

Iijoella ja Oulujoella selvitetään vaellussiian lisääntymismahdollisuuksia jokien alaosalla.

Hankkeen rahoittajina toimivat Fortum Oy, Kemijoki Oy, PVO-Vesivoima Oy, Vattenfall Oy, UPM Energy Oy, Oulun Energia Oy, Helen Oy, Kolsin Voima Oy, Energiateollisuuden ympäristöpooli, Maa- ja metsätalousministeriö ja Luonnonvarakeskus.Kumppaneina hankkeessa toimivat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset.

Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet: Sateenvarjo II -hankekokonaisuus
2015-2017

Osatutkimus: Lohen vaelluspoikasten alasvaellus rakennetussa ja luonnontilaisessa joessa
Vertailututkimus Kemi-Ounasjoessa ja Tornion-Muonionjoessa

Tutkimuksessa selvitettiin ja verrattiin lohen vaelluspoikasten (smolttien) alasvaellusta ja selviytymistä kahdella lähekkäin sijaitsevalla, suurella joella. Toinen (Tornio-Muoniojoki) on luonnontilassa, toinen (Kemi-Ounasjoki) on rakennettu.
Tutkimus toteutettiin yhtä aikaa molemmissa joissa, samoilla koeasetelmilla.
Lue lisää tutkimuksesta

Osatutkimus: Lohikalojen elinkierto, ympäristövirtaama ja elinympäristömallinnus – Iijoki

Tutkimuksessa arvioitiin Iijoen mahdollisen lisärakentamisen ja virtaamajärjestelyjen vaikutuksia lohi- ja taimenkantojen elvyttämisen mahdollisuuksiin. Tutkimuksessa tehtiin elinkierto- ja populaatiomallinnus sekä määritettiin ympäristövirtaamaa Iijoen ”vanhan uoman” alueelle.
Lue lisää tutkimuksesta

Osatutkimus: Toimivat kalatiet: tehoa lisävesityksellä ja voimalaitosten käytön säädöllä?

Tutkimuksessa selvitetään voimalaitosten turbiinien ja kalateiden houkutusvirtaamien käytön ja kalateiden sisäänkäyntien sijainnin vaikutusta lohien hakeutumiseen kalateiden edustoille ja itse kalateihin. Pääosa tutkimuksesta tehtiin Merikosken kalatiessä, lisäinformaatiota haettiin Isohaaran uudelta kalatieltä.
Kenttätyötä on tehty vuonna 2016.
Lue lisää tutkimuksesta

Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet – menetelmäkirjon arviointi ja kehittäminen: Sateenvarjo I
2010-2013

Kalojen käsipaikannuksella seurataan merkattujen kalojen liikkeitä virtauksissa.
Kalojen käsipaikannusta Maalismaassa.

Osatutkimus: Lohen vaelluspoikasten radiotelemetriaseuranta Iijoella 2010-2011

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lohen vaelluspoikasten vaelluskäyttäytymistä sekä patoallas- ja turbiinikuolleisuutta rakennetulla Iijoella. Lisäksi selvitettiin viljeltyjen ja osin luonnossa kasvaneiden vaelluspoikasten vaelluskäyttäytymisen eroja ja selviytymistä.
Lue lisää tutkimuksesta

Osatutkimus: Lohen vaelluspoikasten alasvaelluskokeet Merikosken ja Isohaaran voimalaitosten kalateissä

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin lohen vaelluspoikaset (smoltit) selviytyvät rakenteeltaan erilaisten kalateiden läpi ja miten nopeasti ne vaeltavat kalateissä. Tutkimus toteutettiin Oulujoen Merikosken ja Kemijoen Isohaaran voimalaitosten kalateissä.
Lue lisää tutkimuksesta

Innovatiivinen verkostoituminen ja modernit työkalut kalatiestrategian toteutukseen
2012-2014

Osatutkimus: Lohen vaelluspoikasten alasvaellus rakennetuissa joissa – ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet

Kirjallisuuskatsaukseen on kerätty keskeinen tutkimustieto lohen alasvaellusongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista rakennetuissa joissa.
Lue lisää tutkimuksesta

Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hanke
2008-2010

Hankkeen päätavoitteena oli sovittaa yhteen vaelluskalojen luonnonvarainen lisääntyminen ja voimatalouden harjoittaminen. Hankkeen aikana tehtiin joukko taustaselvityksiä, selvitettiin istutusten ja ylisiirtojen tuloksia ja tehtiin arvioita vaelluskalakantojen palauttamisen taloudellisesta ja sosiaalisista vaikutuksista. Hankkeen aikana tehtiin myös ylisiirtoja ja istutuksia.
Lue lisää hankkeesta

Iijoen kalatiet 2011-2013 -hanke

Hankkeen tavoitteena oli kehittää vaelluskalakantojen, varsinkin merilohen palauttamisen menetelmiä ja uusia toimintatapoja joella. Hankkeessa laadittiin toteutussuunnitelmat viidelle Iijoen alajuoksun voimalaitospadolle: Raasakkaan, Maalismaalle, Kierikkiin, Pahkakoskelle ja Haapakoskelle sekä Raasakan säännöstelypadolle. Hankkeen aikana valmistui kalatie Kostonjärven säännöstelypadolle.
Lue lisää hankkeesta

Askel Ounasjoelle III -hanke

Osatutkimus: Lohien vaelluskäyttäytyminen Kemijoen voimalaitosten alakanavissa: tietoa kalatiesuunnittelun tueksi

Varsinainen tutkimus koski Kemijoki Oy:n Ossauskosken, Petäjäskosken ja Valajakosken voimalaitoksia. PVO-Vesivoima on tehnyt tutkimuksen aikana yhteistyötä tutkijoiden kanssa.
Lue lisää tutkimuksesta

Kalojen virikekasvatusta Raaskan kalanviljelylaitoksella.
Kalojen virikekasvatusta Raasakan kalanviljelylaitoksella.

Kalojen virikekasvatus

Lohikalojen istukaspoikasten virikekasvatus - käytännön kokemuksia

Voimalohi Oy:n Raasakan ja Ossauskosken kalanviljelylaitokset ovat osallistuneet työpanoksellaan virikekasvatusmenetelmien soveltamisvaiheen kasvatuskokeisiin. Voimalohi Oy:n omistavat PVO-Vesivoima Oy ja Kemijoki Oy puoliksi.
Lue lisää tutkimuksesta

 

Pohjolan Voiman osarahoittamia kalatutkimushankkeita Iijoella 2008-