Vaelluskalojen palauttaminen

 
 

Vaelluskalojen palauttaminen tehdään yhteistyöllä

Vaelluskalojen palauttamisessa parhaat tulokset saadaan yhteistyöllä. Eri tahoja tarvitaan mukaan, sillä tarvitaan monenlaista osaamista ja useiden osapuolten sitoutumista. Pohjolan Voima osallistuu vaelluskalayhteistyöhön.

Vesivoimalaitokset ovat estäneet Ii-, Kemi- ja Kymijoissa kalojen kutuvaelluksen. Kalakantoja on pidetty niissä yllä istutuksin. Kansallisen kalatiestrategian tavoitteena on palauttaa vaelluskalat erityisesti Iijokeen, Kemijokeen ja Kymijokeen. Pohjolan Voima tukee strategian toteuttamista ja osallistuu vaelluskalayhteistyöhön.

Monipuolista keinovalikoimaa tarvitaan

Vaelluskalojen palauttamista edistetään käyttämällä kuhunkin vesistöön parhaiten soveltuvaa keinovalikoimaa. Kalatiet ovat niistä yksi. Yksin ne eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan monipuolinen valikoima keinoja. Niitä ovat

 • kalatiet
 • kalojen ylisiirrot
 • tuki-istutukset
 • vaelluspoikasten eli smolttien alasvaellusratkaisut
 • kalastuksen rajoitukset.

Pohjolan Voima on valmis osallistumaan kalateiden tai kiinniottolaitteiden suunnitteluun ja rakentamisen rahoitukseen. Olennaista on, että löydetään toimiva ja kustannustehokas ratkaisu.

Pohjolan Voima mukana monissa vaelluskalahankkeissa

PVO-Vesivoima on osallistunut ja osallistuu moniin palauttamista edistäviin hankkeisiin ja tutkimuksiin Iijoella ja Kemijoella. Se on monissa hankkeissa osarahoittajana. Se on myös antanut hankkeiden käyttöön asiantuntijatyötä, tietoa ja mittaustuloksia.

Vaelluskalat liittyvät jokien kehittämisen kokonaisuuteen. Siihen kuuluvat myös muun muassa ammattikalastus, virkistyskäyttö, matkailuyritykset, tulvasuojelu, säännöstely sekä vesivoima. Laaja yhteistyö hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja rahoituksessa takaa parhaat tulokset.

Kalasydän-hanke

Pohjolan Voima on mukana Kalasydän-hankkeessa, jossa kehitetään uudenlaista laitetta vaelluskalojen nousun edistämiseksi.

Kalasydänjärjestelmään kuuluvat kaksikammioinen moduuli, siirtoputkisto ja ohjausjärjestelmä. Vaelluskala ohjataan runkokammioon houkutusvirran avulla. Sieltä se siirretään venttiilien kautta, vedenpaineen avulla putkistoa pitkin vaellusesteen yli. Järjestelmä sopii sen kehittäjän mukaan lohen ja taimenen lisäksi useille kalalajeille, kuten vaellussiialle.
Laitteiston siirtoputkistoa voidaan hyödyntää myös poikasten alasvaellukseen.

Kalasydämen toimintaa testattiin kesällä 2018 Kemijoen Isohaaran voimalaitoksella.

Kalasydän-hanke on saanut maa- ja metsätalousministeriön kärkihankestatuksen sekä rahoitusta laitteen rakentamisen ja testaamiseen. Muut rahoittajat ovat mm. PVO-Vesivoima Oy ja Kemijoki Oy.

Iijoki-sopimus jatkona Iijoen otva-hankkeelle

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima osallistui yhdessä Iijoki-alueen kuntien kanssa Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimaan kolmivuotiseen vuonna 2018 päättyneeseen Iijoen otva -hankkeeseen. Hankkeelle allekirjoitettiinn jatkoa Iijoki-sopimuksella, jonka tehtävänä on Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutus vuosina 2019 - 2023.

Otvalla oli kolme päätavoitetta:
1. Yhteisen vesistövision muodostaminen
(vesistön kehittämisen kokonaisratkaisussa huomioidaan vesienhoito, kalatalous, vesitalous, alueiden käyttö ja elinkeinoelämä)
2. Vaelluskalakantojen palauttamisen ja Itämeren lohikannan turvaamisen edistäminen
(kalatierakentamisen edistäminen, kalastusjärjestelyjen edistäminen, smolttien alasvaellustutkimus)
3. Joen arvoa nostavien pienempien kehittämistoimenpiteiden edistäminen

Vaelluskalakantojen palauttamisen edistämiseksi tehdään seuraavaa:

 • Edistetään kalateiden toteutusjärjestelyjä sekä vaelluskalojen palauttamisen edellyttämiä kalastusjärjestelyjä
 • Kehitetään älykalatieteknologiaa
 • Iijoelle soveltuvan vaelluskalojen alasvaellusreitin yleissuunnittelu
 • Täydennetään Raasakan voimalaitospadon ja Raasakan säännöstelypadon kalateiden lupahakemustasoiset suunnitelmat urakkatarjouskilpailukelpoisiksi rakennussuunnitelmiksi
 • Tarkastellaan esiselvitystasolla Raasakassa sijaitsevan vanhan uoman kalataloudellisen ja virkistyksellisen arvon nostamista, pilotoidaan ympäristövirtaamaa

Iijoki-sopimuksessa ovat mukana PVO-Vesivoima, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Iijoen vesistöalueen kunnat Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski.

Iijoen vaelluskalakärkihanke

Vesivoimayhtiömme osallistuu myös osana Iijoen otva -hanketta valmisteltuun Suomen suurimpaan vaelluskalahankkeeseen, Iijoen vaelluskalakärkihankkeeseen, joka käynnistyi vuonna 2017. Kolmivuotisen hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat

 • Raasakan voimalaitoksen kalatie
 • smolttien eli taimenen ja lohien vaelluspoikasten alasvaellusratkaisut
 • pienpoikasten istutusohjelma
 • ylisiirrottoimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimaan hankkeeseen osallistuu lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, alueen kuntia, Iijoen vesistön kalastusalue ja Metsähallitus. Hanke toteutetaan osana Suomen hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta.

Lue lisää Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta

Raasakan vanhan luonnonuoman kehittämishanke

Iijoen Raasakan vanhan luonnonuoman yhteistyöhankkeessa tavoittena on parantaa virtaamaolosuhteita ja edistää kalan sekä nahkiaisen lisäntymistä, parantaa veden laatua sekä kehittää vesistön ympäristönhoitoa. Viisivuotisessa vuoteen 2021 ulottuvassa yhteistyösopimuksessa ovat mukana Iin kunta, Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat ja PVO-Vesivoima Oy.

Kemijoen vaelluskalakantojen elvyttäminen

Lapin liiton koordinoiman alueellisen yhteistyöryhmän tehtävänä on ohjata toimenpidesuunnitelmaa Kemijoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Se myös valmistelee hankkeita hallituksen kärkihankerahoituksen hakuun. Kemijoen vesistöalue kuuluu hallituksen pilottikohteisiin, johon rahoitusta voidaan ohjata.

Puolitoista vuotta kestävän toimenpidesuunnitelmatyön koordinoinnin rahoittivat Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy. Yhteistyöryhmän toimenpidesuunnitelma Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi julkaistiin helmikuussa 2017. Suunnitelmassa linjataan hankkeita, joita lähitulevaisuudessa tullaan laajalla vesistöalueella toteuttamaan.

Lapin liitto jatkaa Kemi-Ounasjoen Vaelluskalatyöryhmän koordinointia yhteistyössä kalastusalueiden ja vesialueen omistajien; Metsähallituksen sekä vesivoimayhtiöiden kanssa. Liiton ja yhtiöiden välille on laadittu toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus, joka mahdollistaa Vaelluskalatyöryhmän toiminnan jatkumisen. Osapuolten tavoitteena on pitkäjänteinen ja jatkuva yhteistyö vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Työn rahoituksesta vastaavat Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy.

Kalatiet

Osana Iijoen vaelluskalakärkihankketta Pohjolan Voima ja Metsähallitus ovat maaliskuussa 2017 hakeneet Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vesitalouslupaa Raasakan kalatien rakentamiseksi.

Kalatien rakennussuunitelmia valmisteltiin osana Iijoen otva -hanketta. Otvaa edeltävässä hankkeessa (Iijoen kalatiet 2011-2013) on tehty toteutussuunnitelmat viiden Iijoen voimalaitoksen kalateistä. Hankkeen aikana valmistui kalatie Kostonjärven säännöstelypadolle. Hanketta edelsi Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hanke vuosina 2008 - 2010.

Valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi

Vuonna 2010 perustetun epävirallisen valtakunnallisen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumin tehtävänä on parantaa tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta kehittämihankkeiden, vesivoimayhtiöiden, tutkimuksen ja kalatalousviranomaisten välillä.  Foorumi tukee kalatiestrategian toteutumista. Foorumissa ovat edustettuina vesivoimayhtiöt, Luke (Luonnonvarakeskus), Syke, (Suomen ympäristökeskus) ELY-keskukset ja kalatalousviranomaiset.