Vuosikertomus 2015
Investoinnit
 

Energiaratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

 
Vesivoimainvestoinnit
 

Vesivoimainvestoinnit

Investointeja perusparannuksiin. Vesivoimalla lisää uusiutuvaa säätövoimaa.

 
Lämpövoimainvestoinnit
 

Lämpövoimainvestoinnit

Investointeja kierrätyspolttoaineisiin ja päästöjen vähentämiseen

 
Ydinvoimainvestoinnit
 

Ydinvoimainvestoinnit

Ydinvoimassa jatkuvat suurten investointien vuodet

 
 
 

Investoinnit

Pohjolan Voima etsii, suunnittelee ja toteuttaa vastuullisia energiaratkaisuja voimalaitostensa tulevaisuuden haasteisiin. Kehitämme olemassa olevaa kapasiteettiamme ja hallitsemme voimalaitostemme koko elinkaaren. 2000-luvulla olemme investoineet neljä miljardia euroa hiilidioksidineutraaliin vesi-, lämpö- ja ydinvoiman tuotantoon, josta uusiutuvan energian osuus on 1,6 miljardia euroa. Hiilidioksidineutraalin tuotantomme osuus nousee lähivuosina yli 90 prosenttiin. Tuemme osaltamme tavoitetta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta vuonna 2050.

Lue lisää vastuullisuudesta nettisivuiltamme.

Vuoropuhelua Kollaja-hankeesta jatkettiin

Pohjolan Voima jatkoi vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa Kollaja-hankkeesta. Pudasjärven kaupunki päätti myönteisestä kannastaan hankkeeseen maaliskuussa 2015. Haluamme jatkossakin edistää hanketta yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Hankkeen toteutuminen edellyttäisi koskiensuojelulain päivittämistä.

Kollaja-hanke edustaa uudenlaista vesirakentamista, jossa yhtenä lähtökohtana on luontoarvojen huomioon ottaminen. Hanke on toteutettavissa koskien ominaispiirteet ja kalojen ja muiden eliöiden elinolosuhteet säilyttäen sekä luontoarvoja kunnioittaen. Hankkeen valmistelua jatkettiin ja siitä valmistui hydrologinen mallinnus. Hankkeen vaikutuksia kalojen elinympäristöön selvitetään Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa ja vaikutuksia porotalouteen yhteistyössä Kollajan paliskunnan kanssa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa.

Kollaja-hanke tehostaisi Iijoen voimalaitosten käyttöä ja toisi lisää tarvittavaa säätövoimaa tasapainottamaan sähkön kulutusta ja tuotantoa. Hankkeella olisi merkittävä aluetaloudellinen ja työllistävä vaikutus Pohjois-Pohjanmaalle ja se toisi myös tulvasuojaa Pudasjärvelle.

Lisätietoa Kollaja-hankkeesta: www.kollaja.fi.

Katso myös: Iijoen tarina -video, jossa paikalliset kertovat suhteestaan Iijokeen. (YouTube)

Melon vesivoimalaitoksen peruskunnostus valmistui Kokemäenjoella

Melon vesivoimalaitoksen peruskunnostus Kokemäenjoella valmistui marraskuussa 2015. Kaksivuotinen molempien voimalaitoskoneistojen peruskunnostus tehostaa säätövoiman tuotantoa ja lisää energiatehokkuutta sekä voimalaitoksen käyttöikää.

Pohjolan Voima peruskunnostaa vesivoimalaitoksiaan ennakoivasti 15 - 20 vuoden välein. Iijoen voimalaitoksilla tehtiin laajat perusparannukset vuosina 2005 - 2013. Melon vesivoimalaitoksen kaksivuotisen peruskunnostuksen jälkeen työt siirtyvät Kemijoen Isohaaraan.

Isohaaran vesivoimalaitoksen automaatio uusitaan

PVO-Vesivoima päätti investoida Isohaaran vesivoimalaitoksen automaation uusintaan Kemijoella vuosina 2016 - 2017. Projektissa modernisoidaan 1990-luvun alusta peräisin olevat Isohaaran Vallitunsaaren 3 ja 4 koneiden automaatiojärjestelmät. Modernisointi turvaa voimalaitoksen tuotanto- ja säätökykyä uusiutuvan ja kotimaisen säätösähkön tuottamisessa ja tehostaa laitteiden valvontaa.


Tiesitkö? Paikallisverkkoja uusitaan säännöllisesti

Paikallinen 45 kilovoltin voimajohto Jumiskon vesivoimalaitokselta läheiselle Isojärven pumppuasemalle uusittiin vuonna 2015. Uusitun linjan pituus on 23,5 kilometriä. Paikallisia siirtojohtoja kunnostetaan ja uusitaan säännöllisesti.

Lue lisää voimajohdon kunnostuksesta nettisivuiltamme

 

Laanilan Voiman uusi varavoimakattila vähentää päästöjä

Laanilan Voima investoi uuteen varakattilaan voimalaitoksellaan Oulussa. Investoinnissa vanha öljykattila korvattiin uudella. Korvausinvestointi mahdollisti varakattilan polttoaineen vaihdon raskaasta polttoaineesta kevyeen polttoöljyyn ja vähensi entisestään päästöjä sekä paransi laitoksen energiatehokkuutta ja käyttövarmuutta.

Uutta kattilaa käytetään varakattilana prosessihöyryn tuotannossa Oulun Laanilan tehdasalueelle sekä kaukolämmön lisäkapasiteettina Oulun kaupungille. Varavoimakattilan teho on 50 megawattia.

Case: Laanilan Voima valmistautui teollisuuspäästödirektiiviin

Laanilan Voiman voimalaitoksella tehtiin kesällä 2015 laajan vuosihuollon yhteydessä muutostöitä, jotka vähensivät biovoimalaitoksen päästöjä. Näin valmistauduttiin myös teollisuuspäästödirektiivin mukanaan tuomiin muutoksiin päästöjen vähentämisessä. Vuosihuollossa huollettiin voimalaitoksen pääkattilat apujärjestelmineen ja Pyroflow-kattilan sähkösuodattimeen asennettiin uusi lisäkenttä. Vuosihuollossa uudistettiin myös voimalaitoksen toinen 110 kilovoltin päämuuntaja.

 

Kymin Voiman uusi kaukolämmönvaihdin lisää kaukolämmön tuotantoa

Kymin Voima investoi vuonna 2015 uuteen kaukolämmönvaihtimeen, joka lisää mahdollisuutta tuottaa biovoimalaitoksella kaukolämpöä KSS Energialle Kouvolaan ja Kuusankoskelle. Samalla kaukolämmön toimitusvarmuus paranee. Kymin Voiman biovoimalaitoksen lisääntyvä kaukolämmöntuotanto vähentää alueellisesti kaukolämmöntuotannon päästöjä, sillä se korvaa fossiilista maakaasun käyttöä alueellisilla puuperäisillä polttoaineilla ja turpeella kaukolämmön tuotannossa.

UPM Kymin tehdasalueella Kuusankoskella sijaitsevan biovoimalaitoksen uuden kaukolämmönvaihtimen teho on 75 megawattia ja se otettiin käyttöön tammikuun 2016 alussa.

Rauman Biovoiman kierrätyspolttoaineiden käsittelyjärjestelmä vihittiin käyttöön

Rauman Biovoiman voimalaitoksen uusi kierrätyspolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmä vihittiin käyttöön Raumalla toukokuussa. Järjestelmän ansiosta alueellisten kierrätyspolttoaineiden käyttö polttoaineena lisääntyy merkittävästi, enimmillään 30 prosenttiin polttoainetarpeesta.

Pääosin kaupan ja teollisuuden erilliskerättyjä energiajätteitä käytetään vastuullisesti ja ympäristöä säästäen voimalaitoksen polttoaineina tuottamaan lämpöä ja sähköä UPM Rauman tehtaalle ja kaukolämpöä Rauman Energian asiakkaille. Biovoimalaitoksen pääpolttoaineita ovat kuori ja muut puuperäiset polttoaineet.

Katso myös: Rauman Biovoiman esittelyvideo (YouTube)

Hämeenkyrön Voima suunnittelee kierrätyspolttoaineiden käyttöä

Hämeenkyrön Voima suunnittelee nostavansa täydennyspolttoaineiden osuutta biovoimalaitoksellaan, jotta sen kilpailukykyinen energiantuotanto pystytään takaamaan. Puuperäiset polttoaineet säilyvät voimalaitoksen pääpolttoaineina.

Täydennyspolttoaineena käytettävä hyvälaatuinen kierrätyspolttoaine valmistetaan erilliskerätystä kaupan ja teollisuuden lajitellusta energiajakeesta sekä rakennuksilta puretusta puusta, jota ei voida uusiokäyttää, mutta joka soveltuu hyvin energiantuotantoon.

Kierrätyspolttoaineiden lisäämiselle on saatu ympäristölupa. Tarvittavien laiteinvestointien jälkeen uuden täydennyspolttoaineen käyttö voimalaitoksella on tarkoitus aloittaa syksyllä 2016.

Ydinvoimassa jatkuvat suurten investointien vuodet

TVO varautuu OL1:n ja OL2:n vuoden 2018 käyttöluvan uusintaan tekemällä laitosmuutoshankkeita, jotka parantavat edelleen laitosyksiköiden turvallisuutta mahdollisissa, mutta epätodennäköisissä on-nettomuustilanteissa, joissa usean turvallisuusjärjestelmän toiminta menetettäisiin samanaikaisesti.

Rakenteilla olevan ydinvoimalaitosyksikön Olkiluoto 3:n (OL3) rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Käyttöautomaation tehdastestit valmistuivat ja järjestelmä siirrettiin Olkiluotoon elokuussa. Turvallisuusautomaatiojärjestelmien tehdastestit valmistuivat joulukuussa. Turbiinilaitoksella käyt-töönoton ensimmäinen vaihe on valmistunut.

Työmaan henkilömäärä oli raportointikauden lopussa noin 2 300. Työmaan työturvallisuus säilyi hy-vällä tasolla.

Projektissa keskitytään seuraavaksi asennusten loppuunsaattamiseen sekä järjestelmien testaukseen ja käyttöönottoon. Laitostoimittajan mukaan OL3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

TVO:n yhtiökokous päätti kesäkuussa, ettei Olkiluoto 4 ­-ydinvoimalaitosyksikölle haeta rakentamislu-paa vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen voimassaoloaikana. Periaatepäätös raukesi kesäkuun lopussa 2015.

Lue lisää TVO:n nettisivuilta.

Posiva sai rakennusluvan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle

Posiva Oy vastaa omistajiensa TVO:n Olkiluodon ja Fortumin Loviisan voimalaitoksilla syntyvän käy-tetyn polttoaineen loppusijoituksesta Olkiluodossa.

Valtioneuvosto myönsi rakentamisluvan Posivan loppusijoitus- ja kapselointilaitokselle marraskuussa 2015. Loppusijoituslaitokseen kuuluvan maanalaisen tutkimustilan ONKALOn varustelu taloteknisillä tiloilla ja järjestelmillä on pääpiirteissään valmis. Yhtiö on nyt siirtymässä loppusijoitusratkaisun tutki-mus-, kehitys- ja suunnittelutyöstä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiseen.

Posiva julkaisi marraskuussa suunnitelman käynnistää kansainvälisille markkinoille tähtäävän palve-luliiketoiminnan.

Lue lisää Posivan nettisivuilta.