Vuosikertomus 2015

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Sisältö

Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Tilinpäätöksen liitetiedot

Laadintaperiaatteet

1. Laadintaperiaatteet

Tuloslaskelman liitetiedot

2. Liikevaihto
3. Liiketoiminnan muut tuotot
4. Materiaalit ja palvelut
5. Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
6. Poistot ja arvonalentumiset
7. Liiketoiminnan muut kulut
8. Rahoitustuotot ja -kulut
9. Tuloverot

Taseen liitetiedot

10. Aineettomat hyödykkeet
11. Aineelliset hyödykkeet
12. Sijoitukset
13. Pitkäaikaiset saamiset
14. Lyhytaikaiset saamiset
15. Rahoitusarvopaperit
16. Oma pääoma
17. Pitkäaikainen vieras pääoma
18. Lyhytaikainen vieras pääoma
19. Vakuudet ja vastuusitoumukset
20. Johdannaissopimukset