Vuosikertomus 2015

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 € Liitetieto 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 6 499 746 578 545
Liiketoiminnan muut tuotot 7 50 523 10 441
Materiaalit ja palvelut 8 -383 262 -455 746
Henkilöstökulut 9 -12 228 -13 897
Poistot ja arvonalentumiset 10 -39 884 -41 434
Liiketoiminnan muut kulut 11,12 -93 082 -64 549
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 13 -740 -5 973
Liikevoitto/-tappio
21 073 7 387
Rahoitustuotot 14 8 213 4 826
Rahoituskulut 14 -17 317 -23 150
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-9 104 -18 324
Voitto/tappio ennen veroja
11 969 -10 937
Tuloverot 15 -59 -158
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista
11 910 -11 095
Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista
-25 187 -5 184
Tilikauden voitto/tappio
-13 277 -16 279
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi


Osuus yhteisyritysten muun laajan tuloksen eristä


Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset 18 -13 689 1 116
Rahavirran suojaukset 18 11 643 9 562
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä
-2 046 10 678
Tilikauden laaja tulos yhteensä
-15 323 -5 601
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
-14 167 -16 678
Määräysvallattomille omistajille
890 399


-13 277 -16 279
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
-16 213 -6 000
Määräysvallattomille omistajille
890 399


-15 323 -5 601