Vuosikertomus 2015

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 € Liitetieto 2015 2014
Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden voitto/tappio
11 910 -11 095
Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon 5 41 593 64 915
Käyttöpääoman muutokset 5 -15 093 27 231
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
-17 463 -19 750
Saadut korot
3 372 4 051
Maksetut verot
-236 -166
Liiketoiminnan nettorahavirta
24 083 65 186
Investointien rahavirrat


Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 16,17 -19 346 -16 944
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitulot 16,17 637 1 165
Myydyt muut osakkeet 16,17 85 5
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 4 51 677 0
Pääoman palautukset
3 900 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 20 45 091 14 371
Myönnetyt lainat 20 -60 425 -61 963
Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys (+) tai vähennys (-)
-56 4 066
Saadut osingot
1 3
Investointien nettorahavirta
21 564 -59 297
Rahoituksen rahavirrat


Osakeannista saadut maksut 24 62 934 60 632
Omien osakkeiden lunastus ja mitätöinti 23 -50 789 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 27,23 217 699 29 803
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 27,23 -69 735 -22 190
Vakuudellisten rahoitusvelkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 27,23 -12 046 -20 159
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 27,23 -183 408 31 611
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston palautus
0 -17 624
Maksetut osingot
-632 -632
Rahoituksen nettorahavirta
-35 977 61 441
Rahavarojen muutos
9 670 67 330
Rahavarat tilikauden alussa
77 340 10 010
Rahavarojen muutos
9 670 67 330
Yritysjärjestelyjen rahavarat
-9 855 0
Rahavarat tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot
77 155 77 340
Lopetetun toiminnon rahavarat
2 395 8 303
Rahavarat tilikauden lopussa 21 79 550 85 643