Vuosikertomus 2015

KONSERNIN TASE


1 000 € Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014
VARAT


Pitkäaikaiset varat


Aineettomat hyödykkeet 16 288 270 289 071
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 601 767 689 221
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 18 775 572 776 421
Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 586 647
Lainat ja muut saamiset 20 342 621 312 113
Pitkäaikaiset varat yhteensä
2 008 816 2 067 473
Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 22 14 949 58 520
Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 164 028 195 970
Rahavarat 21 79 550 85 643
Lyhytaikaiset varat yhteensä
258 527 340 133

Myytävänä olevat varat 23 28 651 186 932

Varat yhteensä
2 295 994 2 594 538

OMA PÄÄOMA


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 24

Osakepääoma
64 108 64 912
Osakeanti
49 305 109 537
Ylikurssirahasto
288 683 336 778
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
297 894 243 347
Arvonmuutosrahasto
7 507 9 553
Oman pääoman ehtoiset osakaslainat
0 35 109
Kertyneet voittovarat
206 347 214 017
Yhteensä
913 844 1 013 253

Määräysvallattomien omistajien osuus
43 175 51 373
Oma pääoma yhteensä
957 019 1 064 626

VELAT


Pitkäaikaiset velat


Varaukset 25 4 826 5 725
Laskennalliset verovelat 26 853 852
Rahoitusvelat 27 1 053 437 1 006 288
Muut velat 27,29 3 359 6 567
Pitkäaikaiset velat yhteensä
1 062 475 1 019 432

Lyhytaikaiset velat


Rahoitusvelat 27 213 636 288 529
Ostovelat ja muut velat 28 62 864 84 772
Lyhytaikaiset velat yhteensä
276 500 373 301

Velat liittyen myytävänä oleviin varoihin 23 0 137 179

Velat yhteensä
1 338 975 1 529 912

Oma pääoma ja velat yhteensä
2 295 994 2 594 538