Vuosikertomus 2015

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 € Liite­tieto Osake-pääoma Osake­anti Ylikurssi-rahasto Arvon-muutos-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oman pääoman ehtoinen laina Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-vallat­tomat omis­tajat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014
63 091 169 769 336 778 -1 125 210 297 35 109 222 558 1 036 477 51 608 1 088 084
Laaja tulos


Tilikauden tulos


-16 678 -16 678 399 -16 279
Muut laajan tuloksen erät


Rahavirran suojaukset9 562


9 562
9 562
Myytävissä olevien sijoitusten


käyvän arvon muutokset1 116


1 116
1 116
Tilikauden laaja tulos yhteensä
0 0 0 10 678 0 0 -16 678 -6 000 399 -5 601
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä


Osakeanti 24 1 821 -60 232

58 811

400
400
Siirto kertyneisiin voittovaroihin 24  


-8 137
8 137 0
0
Pääoman palautus    


-17 624

-17 624
-17 624
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   1 821 -60 232 0 0 33 050 0 8 137 -17 224 0 -17 224
Osingonjako määräysvallattomille omistajille0 -633 -633
Oma pääoma 31.12.2014
64 912 109 537 336 778 9 553 243 347 35 109 214 017 1 013 253 51 373 1 064 626
Oma pääoma 1.1.2015
64 912 109 537 336 778 9 553 243 347 35 109 214 017 1 013 253 51 373 1 064 626
Laaja tulos
                   
Tilikauden tulos
            -14 167 -14 167 890 -13 277
Muut laajan tuloksen erät
                   
Rahavirran suojaukset
      11 643       11 643   11 643
Myytävissä olevien sijoitusten
                   
käyvän arvon muutokset
      -13 689       -13 689   -13 689
Tilikauden laaja tulos yhteensä
0 0 0 -2 046 0 0 -14 167 -16 213 890 -15 323
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
                   
Osakeanti 24 1 890 -60 232     61 044     2 702   2 702
Siirto kertyneisiin voittovaroihin 24
      -6 497   6 497 0   0
Määräysvallattomien omistajien jako-osuus puretusta yhtiöstä ja myydyistä yhtiöistä                 0 -8 456 -8 456
Omien osakkeiden lunastus ja mitätöinti   -741   -6 251   -43 797     -50 789   -50 789
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon   -1 953   -41 844   43 797     0   0
Oman pääoman ehtoisen lainan lyhennys 24           -35 109   -35 109   -35 109
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
-804 -60 232 -48 095 0 54 547 -35 109 6 497 -83 196 -8 456 -91 652
Osingonjako määräysvallattomille omistajille
              0 -632 -632
Oma pääoma 31.12.2015
64 108 49 305 288 683 7 507 297 894 0 206 347 913 844 43 175 957 019
Oman pääoman ehtoiset lainat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon sisällyttäen transaktiomenot. Oman pääoman ehtoisilla lainoilla ei ole eräpäivää mutta lainanottaja voi maksaa lainan takaisin valintansa mukaan yhdessä tai useammassa erässä. Lainanottajan hallituksella on oikeus päättää, että lainoille ei joltakin kuluvalta koronmaksukaudelta makseta korkoa. Maksamatta jäänyt korko ei kumuloidu seuraaville koronmääräytymisjaksoille.