Vuosikertomus 2015
Vuonna 2015 tuotimme kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä noin 20 prosenttia.
 

Vuonna 2015 tuotimme kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä noin 20 prosenttia.

 
 

Vesivoima

Vesivoimassa kaikkien aikojen tuotantoennätys

Lue lisää

 
Lämpövoima
 

Lämpövoima

Alhainen sähkön markkinahinta laski lämpövoiman tuotantoa

 
Ydinvoima
 

Ydinvoima

Ydinvoimassa hyvä tuotantovuosi

 
 
 

Tuotantovuosi 2015

Tuotamme asiakkaillemme tehokkaita ja innovatiivisia energiapalveluja. Energiapalvelumme muodostuvat voimalaitosten omistuksen sekä lämmön- ja sähköntoimituksen kokonaisuudesta. Painopisteemme ovat vesivoima, lämpövoima ja ydinvoima. Huolehdimme voimalaitoksista vastuullisesti niiden koko elinkaaren ajan. Lue lisää vastuullisuudesta nettisivuiltamme.

Pohjolan Voima tuotti 12,9 terawattituntia sähköä vuonna 2015

Vuonna 2015 Pohjolan Voiman sähköntuotanto oli 12,9 terawattituntia (TWh). Tuotantovuosi-katsauksessa Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotantomäärät esitetään Pohjolan Voiman omistusosuuksien mukaisesti, minkä vuoksi ne poikkeavat tilinpäätöksen konserniluvuista. Pohjolan Voiman osuus kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä oli noin 20 prosenttia. Lämmön tuotanto oli yhteensä 5,3 TWh. Sähkön erillistuotannon osuus laski 3 prosenttiin tuotannosta. Vesivoimatuotannossa saavutettiin kaikkien aikojen tuotantoennätys.

Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti oli yhteensä 2871 megawattia (MW) vuoden 2015 lopussa. Sen osuus oli noin 18 prosenttia Suomen sähköntuotantokapasiteetista. Lämmön tuotantokapasiteetti oli 1628 MW. Sähkön tuotantokapasiteetti sisältää PVO-Lämpövoima Oy:n sähkön erillistuotanto- eli lauhdevoimalaitokset (687 MW), joiden tuotannollinen toiminta on päättynyt. Pohjolan Voimasta irtautui lisäksi vuoden aikana kolme lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitosta.

Suomen sähkön käyttö vuonna 2015 oli 82,5 terawattituntia (TWh). Teollisuuden sähkön käyttö laski 0,9 prosenttia ja muiden sektorien sähkönkäyttö 1,0 prosenttia edellisvuodesta poikkeuksellisen lämpimän sään ja talouden taantuman vaikutuksesta. Sähköä tuotettiin Suomessa 66,2 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti 16,3 TWh.


Pohjolan Voiman sähköntuontanto 2015, 12,9 TWh

Energiaosuus
Vesivoima17,9%
Ydinvoima62,94%
Yhteistuotanto, kaukolämpö5,8%
Yhteistuotanto, teollisuus10,5%
Lauhdevoima3,0%

Pohjolan Voiman sähköntuotantokapasiteetti 31.12.2015, yhteensä 2871 MW

Energia
Vesivoima15.4%
Ydinvoima34.8%
Yhteistuotanto, kaukolämpö6.9%
Yhteistuotanto, teollisuus13.9%
Lauhdevoima29.0%
 

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2011 - 2015, TWh

TWh20112012201320142015
Ydinvoima8.08.28.38.48.1
Vesivoima1.72.11.61.72.3
Tuulivoima0.10.00.00.00.0
Hiili2.21.63.11.90.9
Puuperäiset polttoaineet1.51.51.51.41.1
Turve0.70.40.40.40.4
Maakaasu0.00.00.00.00.0
Öljy0.00.00.00.00.0
Kierrätyspolttoaineet0.10.10.10.10.1
Muut0.10.10.10.10.1

Pohjolan Voima luopui tuulivoimatuotannosta vuonna 2011.

Lämmön tuotanto energialähteittäin 2011 - 2015, TWh

TWh20112012201320142015
Hiili0.30.30.40.10.1
Puuperäiset polttoaineet3.94.54.64.63.4
Turve1.31.00.81.11.0
Maakaasu0.10.10.00.00.0
Öljy0.10.10.00.00.0
Kierrätyspolttoaineet0.20.20.20.20.2
Muut0.50.40.50.50.6
 

Vesivoimassa kaikkien aikojen tuotantoennätys

Pohjolan Voimalla on yhteensä 12 vesivoimalaitosta, jotka sijaitsevat Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Laitosten sähköteho on yhteensä 508 MW, josta Pohjolan Voiman osuus on 443 MW. Vuonna 2015 vesivoimalla tuotettiin sähköä asiakkaille ennätykselliset 2,3 TWh. Ennätystuotannon ovat mahdollistaneet hyvä vesivuosi, lähes ennätyksellinen ja pitkään kestänyt kevättulva sekä runsas sadanta erityisesti Kemi- ja Iijoella. Myös vesivoimalaitosten käytettävyys oli erinomainen. Voimalaitokset ovat hyvässä kunnossa, ja niiden energiatehokkuus on peruskunnostuksien ansiosta huippuluokkaa. Voimalaitosten kunnostuksiin ja tehonkorotuksiin on investoitu viime vuosien aikana noin 60 miljoonaa euroa.

Kunnostuksia

Lue lisää vesivoimalaitosten perusparannuksista ja vuonna 2015 valmistuneesta Melon peruskunnostuksesta nettisivuiltamme

Lue lisää

 

Vesivoimalla tuotettu sähkö 2011 - 2015, TWh

TWh20112012201320142015
Vesivoima1.72.11.61.72.3

 

 

Alhainen sähkön markkinahinta laski lämpövoiman tuotantoa

Pohjolan Voimalla oli lämpövoimatuotannossaan käytössä sähkön tuotantokapasiteettia yhteensä 1428 MW josta yhteistuotantoa oli 595 MW ja lauhdetuotantoa 833 MW. Sähkön erillistuotanto- eli lauhdevoimakapasiteetti laskee 146 MW:iin, sillä Kristiinankaupungin (Kristiina 2) ja Porin Tahkoluodon voimalaitosten sekä tehoreservissä olleiden Kristiinankaupungin (Kristiina 1) ja Vaskiluodon (Vaskiluoto 3) voimalaitosten tuotannollinen toiminta on lopetettu. Lopettamispäätöksen taustalla on alhaisesta sähkön markkinahinnasta johtuva kannattamattomuus.

Yhteistuotantolaitokset tuottavat höyryä ja kaukolämpöä paikallisen teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin sekä lisäksi sähköä. Vuonna 2015 yhteistuotantolaitosten lämmön tuotanto oli 5,3 TWh (6,6 TWh vuonna 2014) ja sähkön tuotanto 2,1 TWh (2,7 TWh). Syynä laskuun oli lämmin talvi sekä kolmen voimalaitoksen irtautuminen Pohjolan Voimasta. Lauhdevoimalaitoksissa tuotettiin sähköä 0,4 TWh (1,2 TWh).

Lämpövoimalaitoksissa käytettiin vuonna 2015 kivihiiltä 2,2 TWh, puuperäisiä polttoaineita 7,5 TWh, turvetta 1,9 TWh ja kierrätyspolttoainetta 0,4 TWh. Öljyä ja maakaasua käytetään käynnistys- ja varapolttoaineina.

Kaukolämmön ja prosessihöyryn tuotanto 2011 - 2015

TWh20112012201320142015
Kaukolämmön ja prosessihöyryntuotanto6.36.76.66.65.3

Lämmön ja sähkön tuotannon polttoaineet 2011 - 2015

TWh20112012201320142015
Hiili5.64.28.05.02.2
Puuperäiset polttoaineet7.47.98.18.47.5
Turve3.22.01.72.21.9
Maakaasu0.10.20.00.00.0
Öljy0.10.20.10.10.1
Kierrätyspolttoaineet0.40.40.40.40.4
Muut0.10.00.00.00.0
 

Puuperäisten polttoaineiden käyttö 2011 - 2015, TWh

TWh20112012201320142015
Puuperäiset polttoaineet7.47.98.18.47.5

 

 

Polttoaineiden käytön laskuun vuonna 2015 vaikutti lämmin talvi, kahden hiilivoimalaitoksen toiminnan lopettaminen sekä kolmen biovoimalaitoksen irtautuminen Pohjolan Voimasta.

Ydinvoimassa hyvä tuotantovuosi

Pohjolan Voiman yhteisyrityksen Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ydinvoimalaitos sijaitsee Olkiluodossa, Eurajoella. Voimalaitoksen kahden laitosyksikön yhteenlaskettu sähköteho on 1760 MW.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella oli jälleen hyvä tuotantovuosi. Vuoden 2015 aikana Olkiluodon ydinvoimalaitos tuotti sähköä 14,3 TWh. Pohjolan Voiman osuus tuotannosta oli 8,1 TWh. Laitosyksiköiden käyttökerroin oli 93 prosenttia.