Vuosikertomus 2018

Energiaratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin

Hankkeet

Etsimme, suunnittelemme ja toteutamme vastuullisia energiaratkaisuja voimalaitostemme tulevaisuuden haasteisiin muuttuvassa energiamarkkinassa. Hallitsemme voimalaitostemme koko elinkaaren ja jatkamme järjestelmällistä tuotanto-omaisuutemme hoitoa ja energiantoimituksen kehittämistä vastaamaan asiakastarpeita. Tavoitteenamme on, että 95 prosenttia sähkön tuotannostamme on hiilidioksidineutraalia vuonna 2020.

Merkittävin investointihanke on yhteisyrityksemme TVO:n Olkiluoto 3 EPR -projekti. Vesivoimassa uusimme Iijoen Raasakan voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Lämpövoimassa investoimme laitostemme energian tuotannon kilpailukykyä, joustavuutta ja tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin, jotka vähentävät myös päästöjä.

Raasakan sähkö- ja automaatiouudistus

Uudistimme Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät

Modernisoimme Iijoen alimman vesivoimalaitoksen, Raasakan, sähkö- ja automaatiojärjestelmät vuonna 2018. Modernisointi lisää voimalaitoksen käytettävyyttä ja tehostaa säätövoiman tuotantoa. 

Kesästä vuoden loppuun kestäneissä uudistustöissä korvattiin 1970-luvun alusta peräisin olevat järjestelmät ajanmukaisella tekniikalla. Projektin yhteydessä huollettiin turbiinit ja generaattorit.

Uudistus turvaa voimalaitoksen tuotanto- ja säätökykyä seuraavien 15 - 20 vuoden aikana. Modernit järjestelmät ja niiden tuoma tarkempi tieto helpottavat kunnonvalvontaa ja varaosien saantia. Uusi tekniikka myös parantaa energiatehokkuutta. 

Investointi on osa vesivoimalaitosten järjestelmällistä peruskunnostusohjelmaa. Modernisointien ansiosta vesivoimalaitokset saavat vuosikymmeniä lisää hyvää käytettävyyttä ja käyttöikää. Samalla paranee niiden kyky tuottaa oikea-aikaista sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavaa säätövoimaa kasvavan tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle, mikä mahdollistaa siirtymistä päästöttömään energiajärjestelmään. 

Lue lisää Raasakan sähkö- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnista

Tiesitkö, mitä on säätövoima?

Säätövoimaa tarvitaan tasaamaan sähkön kysyntää ja tarjontaa. Säätökykyinen ja joustava sähköntuotanto turvaa häiriötöntä sähkönsaantia ja tasaa hintapiikkejä.

Säätötarve lisääntyy, kun säiden mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian osuus lisääntyy merkittävästi. Kun säätövoimakapasiteettia on riittävästi, voidaan tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa lisätä vaarantamatta sähköjärjestelmän luotettavuutta.

Vesivoima on erinomaista säätövoimaa, sillä sen tuotantoa voidaan säätää hyvin nopeasti. Vesivoima on joustavuudessaan erinomainen kumppani tuuli- ja aurinkovoimalle.

Vesivoima yhdessä uusien ratkaisujen kuten varastoinnin ja kulutusjoustojen kanssa varmistaa sähköjärjestelmän toimivuuden ja mahdollistaa siirtymisen päästöttömään energiajärjestelmään.

 

Kymin Voiman voimalaitos

Kymin Voiman voimalaitoksemme laaja vuosihuolto takaa käytettävyyttä

Kymin Voiman biovoimalaitoksellamme UPM Kymin tehdasalueella Kouvolan Kuusankoskella tehtiin kesällä 2018 turbiinin määräaikaishuolto eli niin sanottu laaja vuosihuolto. Huollolla taataan hyvä käytettävyys vuosiksi eteenpäin.

Kesäkuun alusta elokuun loppuun kestäneen huoltoseisokin aikana huollettiin korkea- ja matalapaineturbiinit, vaihdettiin osia uusiksi ja huollettiin koko koneisto. Samalla huollettiin voimalinja ja muuntajat. Edellinen turbiinin iso revisio tehtiin vuonna 2009.

Oikea-aikaiset tarkastukset ja huoltaminen ovat olennainen osa voimalaitosten järjestelmällistä elinkaaren hallintaa.

 Lue lisää Kymin Voiman laajasta vuosihuollosta nettisivuiltamme

Kaukaan Voiman kattilan kehittyneillä säädöillä lisää energiatehokkuutta

Kaukaan Voiman biovoimalaitoksellamme UPM Kaukaan tehdasalueella Lappeenrannassa kehitetään voimalaitoksen kattilan säätöjä. Syksyllä 2018 alkaneessa ja kevääseen 2019 kestävässä projektissa tehostetaan palamisen hallintaa kattilan kehittyneiden säätöjen avulla, mikä vähentää typenoksidien päästöjä ja päästöjen hallintaan käytetyn ammoniakin tarvetta. Kattilan hyötysuhteen paraneminen sekä kattilan omakäyttösähkön kulutuksen väheneminen tuovat energiatehokkuutta ja säästöjä.

Kehitämme voimalaitostemme elinkaaren hallintaa

Kehitämme voimalaitosomaisuutemme hoitoa eli laitostemme elinkaaren hallintaa sekä tuotantoprosesseja. Se tarkoittaa laitteiden seurantaa sekä erilaisia tarkastuksia, huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Niiden avulla laitoksia käytetään turvallisesti, tehokkaasti, käyttövarmasti ja taloudellisesti. Samalla minimoidaan riskit.

Pilottihankkeissa ovat mukana digitalisaatio ja sen tuomat uudenlaiset mahdollisuudet. Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia: lisää joustavuutta, tehokkuutta, energiatehokkuutta, käytettävyyttä ja käyttöikää. Myös osaaminen uudistuu.

Voimalaitosten laitteiden toiminnasta ja tehdyistä toimenpiteistä saamme kehittyvän tekniikan avulla kerättyä entistä tarkempaa tietoa aiempaa helpommin. Jotta mittalaitteista kerättyä tietoa voidaan hyödyntää, se on visualisoitava ja analysoitava.

Tiedon analysoinnissa keskeistä on asiantuntijaosaaminen, johon voidaan yhdistää tekoälyä ja koneoppimista, verkostoja hyödyntäen.  Kerätty ja analysoitu tieto on pohjana johtopäätöksille ja toiminnan kehittämiselle.

Ketteriä digitalisaatiota hyödyntäviä kokeiluhankkeita lämpövoimalaitoksillamme

Digitalisaatio on tuonut lämpövoimatuotantoon uudenlaisen kokeilukulttuurin.

Laiteinvestointien sijaan yhteistuontavoimalaitoksilla satsataan älykkyyteen ja kokeileviin, matalan kynnyksen pilottihankkeisiin.  Pilottihankkeissa tavoitellaan muun muassa entistä pienempiä päästöjä, joustavampaa tuotantoa, energiatehokkuuden parantamista tai huolto- ja korjaustoimien ennakoitavuutta sekä käytettävyyttä.

Pilottihankkeet auttavat meitä ymmärtämään analytiikan monipuolisia mahdollisuuksia. Niiden avulla löydämme uudenlaisia työkaluja ja työtapoja sekä opimme hyödyntämään tehokkaammin verkostoja.

Lue lisää: esimerkkinä Rauman Biovoiman pitkälle digitalisoitu CHP-laitos

Hype-projekti Kierikin voimalaitoksella: vas. Tommi Hansen-Haug, Istvan Sélek Oulun yliopistolta ja Heikki Istalahti ABB:ltä.

Yhteistyötä vesivoimalan säätäjien kehityksessä

Kierikin vesivoimalaitoksen turbiinisäätäjien kehittämiseksi tehdään uraauurtavaa työtä yhteisprojektissa Oulun yliopiston kanssa. Projektissa selvitetään, mitkä tekijät hidastavat vesivoimalaitoksen säätöä ja miten säätöä voidaan kehittää.

Syksyllä 2017 alkaneessa projektissa on suunniteltu uusi säätäjä ja simuloitu sen toimintaa. Projekti jatkuu vuonna 2019 säätäjän testauksilla.

Nopean ja tarkan säädön tarve kasvaa vaihtelevan tuotanto lisääntyessä. 

Lue lisää nettisivuiltamme

 

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella suuria modernisointitöitä

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella tehtiin TVO:n historian suurimpia modernisointitöitä ja kehitettiin edelleen toiminnan perustana olevaa turvallisuuskulttuuria. OL1-laitosyksiköllä tehtiin mittava huoltoseisokki, jonka suurimpia töitä olivat pääkiertopumppujen ja niiden taajuusmuuttajien uusinta, reaktorin lisäveden syöttöjärjestelmän uudistus ja jälkilämmön poistoon vaikuttavan lämmitysjärjestelmän modernisointi. Tehtyjen modernisointitöiden ansiosta OL1:n nimellistehoa nostettiin vuodenvaihteessa 880 megawatista 890 megawattiin.

Valtioneuvosto myönsi syyskuussa 2018 käyttöluvan OL1:lle ja OL2:lle seuraavalle kahdellekymmenelle vuodelle.

Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön tuotantoon valmistautuminen eteni

Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön tuotantoon valmistautuminen eteni vuoden 2018 aikana. Käyttöhenkilökunnan koulutus on edennyt ja ensimmäiset viranomaispäätökset operaattorilisensseistä saatiin joulukuussa. Kuumakokeet saatiin päätökseen toukokuussa 2018. Kuumakokeissa reaktori- ja turbiinilaitosta käytettiin ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena.

Laitostoimittajan marraskuussa 2018 päivittämän aikataulun mukaan OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa tammikuussa 2020.

Lue lisää TVO:n nettisivuilta.

Posiva rakentaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen

Posivan Olkiluotoon rakenteilla olevan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen louhintatyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Posivan loppusijoituslaitoksen demonstraatiotiloissa toteutettava täyden mittakaavan loppusijoituskoe (FISST) käynnistyi kesällä 2018. FISST-kokeen tavoitteena on osoittaa, että Posivan turvallinen loppusijoituskonsepti voidaan toteuttaa suunnitellusti.

Posiva Oy vastaa omistajiensa TVO:n Olkiluodon ja Fortumin Loviisan voimalaitoksilla syntyvän käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta Olkiluodossa.

Lue lisää Posivan nettisivuilta.