Vuosikertomus 2018

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 € Liitetieto 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
Jatkuvat toiminnot


Liikevaihto 7 514 096 453 603
Liiketoiminnan muut tuotot 8 2 968 21 968
Materiaalit ja palvelut 9 -402 536 -352 573
Henkilöstökulut 10 -9 959 -10 511
Poistot ja arvonalentumiset 11 -39 048 -39 484
Liiketoiminnan muut kulut 12,13 -53 437 -52 016
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 14 -19 535 -9 424
Liikevoitto/-tappio
-7 451 11 563
Rahoitustuotot 15 2 728 4 329
Rahoituskulut 15 -27 637 -14 063
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-24 909 -9 734
Voitto/tappio ennen veroja
-32 360 1 829
Tuloverot 16 0 838
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista
-32 360 2 667
Lopetetut toiminnot


Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista
2 611 -1 570
Tilikauden voitto/tappio
-29 749 1 097
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:


Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi


Osuus yhteisyritysten muun laajan tuloksen eristä


Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset 19 0 -8
Rahavirran suojaukset 19 4 166 -5 369
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä
4 166 -5 377
Tilikauden laaja tulos yhteensä
-25 583 -4 280
Tilikauden tuloksen jakautuminen:


Emoyhtiön omistajille
-29 098 -10 392
Määräysvallattomille omistajille
-651 11 489


-29 749 1 097
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:


Emoyhtiön omistajille
-24 932 -15 769
Määräysvallattomille omistajille
-651 11 489


-25 583 -4 280