Vuosikertomus 2018

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 € Liitetieto 2018 2017
Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden voitto/tappio
-32 360 2 667
Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon 6 83 058 42 563
Käyttöpääoman muutokset 6 -8 949 -447
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
-12 651 -14 768
Saadut korot
2 584 2 278
Maksetut verot
-4 36
Liiketoiminnan nettorahavirta
31 678 32 329
Investointien rahavirrat


Myydyt omistusyhteysyritysosakkeet 19 2 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 17,18 -5 538 -6 458
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitulot 17,18 265 6 738
Myydyt muut osakkeet 17,18 15 0
Tytäryritysten luovutukset 5 0 16 685
Pääoman palautukset
3 310 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 21,28 0 2 264
Myönnetyt lainat 21,28 -60 232 -60 231
Saadut osingot
7 8
Investointien nettorahavirta
-62 171 -40 994
Rahoituksen rahavirrat


Osakeannista saadut maksut 25 0 49 305
Omien osakkeiden lunastus ja mitätöinti 24,25 0 -296
Pitkäaikaisten lainojen nostot 24,28 125 000 510 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 24,28 -44 854 -538 493
Vakuudellisten rahoitusvelkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 24,28 -13 791 -13 649
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 24,28 -24 889 -27
Maksetut osingot
-311 -15 304
Rahoituksen nettorahavirta
41 155 -8 464
Rahavarojen muutos
10 662 -17 129
Rahavarat tilikauden alussa
33 885 52 866
Rahavarojen muutos
10 662 -17 129
Yritysjärjestelyjen rahavarat
0 -1 852
Rahavarat tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot
44 547 33 885
Lopetetun toiminnon rahavarat
15 051 9 972
Rahavarat tilikauden lopussa 22 59 598 43 857