Vuosikertomus 2018

KONSERNIN TASE





1 000 € Liitetieto 31.12.2018 31.12.2017
VARAT


Pitkäaikaiset varat


Aineettomat hyödykkeet 17 284 173 283 364
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18 497 440 531 077
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 19 714 625 744 184
Muut rahoitusvarat 20 486 505
Lainat ja muut saamiset 21 446 034 385 962
Pitkäaikaiset varat yhteensä
1 942 758 1 945 092




Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 23 12 038 5 190
Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 84 399 86 452
Rahavarat 22 59 598 43 857
Lyhytaikaiset varat yhteensä
156 035 135 499




Myytävänä olevat varat 24 4 653 8 845




Varat yhteensä
2 103 446 2 089 436








OMA PÄÄOMA


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 25

Osakepääoma
65 293 65 293
Ylikurssirahasto
216 822 216 822
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
326 683 328 869
Arvonmuutosrahasto
1 700 -2 466
Kertyneet voittovarat
165 879 192 792
Yhteensä
776 377 801 310




Määräysvallattomien omistajien osuus
40 515 42 197
Oma pääoma yhteensä
816 892 843 507




VELAT


Pitkäaikaiset velat


Varaukset 26 3 345 4 491
Laskennalliset verovelat 27 0 0
Rahoitusvelat 28 1 107 672 1 040 611
Muut velat 28,30 6 293 2 993
Pitkäaikaiset velat yhteensä
1 117 310 1 048 095




Lyhytaikaiset velat


Rahoitusvelat 28 114 533 140 126
Ostovelat ja muut velat 29 54 711 57 708
Lyhytaikaiset velat yhteensä
169 244 197 834




Velat liittyen myytävänä oleviin varoihin 24 0 0




Velat yhteensä
1 286 554 1 245 929




Oma pääoma ja velat yhteensä
2 103 446 2 089 436