Vuosikertomus 2018

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 € Liite-tieto Osake­pääoma Osakeanti Ylikurssi-rahasto Arvon-muutos-rahasto Sijoitun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysval-lattomat omistajat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017
64 108 49 305 220 292 2 910 286 190 198 039 820 844 41 035 861 879
Laaja tulos

Tilikauden tulos

-10 392 -10 392 11 489 1 097
Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaukset-5 369

-5 369
-5 369
Myytävissä olevien sijoitusten

käyvän arvon muutokset-8

-8
-8
Tilikauden laaja tulos yhteensä
0 0 0 -5 376 0 -10 392 -15 769 11 489 -4 280
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

Osakeanti 25 1 481 -49 305

47 824
0
0
Siirto kertyneisiin voittovaroihin 25-5 145 5 145 0
0
Määräysvallattomien omistajien jako-osuus purkautuneesta yhtiöstä ja myydystä yhtiöstä


0 4 977 4 977
Korjaus purkautuneen yhtiön aikaisempiin yritysjärjestelyihin


-3 470


-3 470
-3 470
Omien osakkeiden lunastus ja mitätöinti
-296
-296
-296
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
1 185 -49 305 -3 470 0 42 679 5 145 -3 766 4 977 1 211
Osingonjako määräysvallattomille omistajille


0 -15 304 -15 304
Oma pääoma 31.12.2017
65 293 0 216 822 -2 466 328 869 192 792 801 310 42 197 843 507


Oma pääoma 1.1.2018
65 293 0 216 822 -2 466 328 869 192 792 801 310 42 197 843 507
Laaja tulos

Tilikauden tulos

-29 098 -29 098 -651 -29 749
Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaukset4 166

4 166
4 166
Tilikauden laaja tulos yhteensä
0 0 0 4 166 0 -29 098 -24 932 -651 -25 583
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

Siirto kertyneisiin voittovaroihin 25-2 186 2 186 0
0
Määräysvallattomien omistajien jako-osuus purkautuneesta yhtiöstä


0 -720 -720
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
0 0 0 0 -2 186 2 186 0 -720 -720
Osingonjako määräysvallattomille omistajille


0 -311 -311
Oma pääoma 31.12.2018
65 293 0 216 822 1 700 326 683 165 879 776 377 40 515 816 892