Vuosikertomus 2018

Vahvalla osaamisella tulevaisuuteen

Aloitin Pohjolan Voiman toimitusjohtajana elokuussa 2018, jolloin kahdeksan vuotta yhtiötä luotsannut Lauri Virkkunen eläköityi. Minuun on tehnyt suuren vaikutuksen pohjolanvoimalaisten korkea osaaminen ja sitoutuneisuus työhönsä sekä kattavat verkostomme. Olemme voimavarojen yhdistäjä, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen.

Energia-alaa ohjaa monia muita aloja enemmän poliittinen päätöksenteko ja sääntely. Päättäjiltä odotamme kykyä katsoa ja ymmärtää suuria kokonaisuuksia osaoptimoinnin sijaan. Ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeä yhteinen asia. Samalla on tärkeä huolehtia sähköjärjestelmämme kustannuskilpailukyvystä ja markkinaehtoisuudesta.

Juhlavuoden kunniaksi kiristimme ilmastotavoitettamme

Vuonna 2018 Pohjolan Voima juhli 75-vuotista taivaltaan. Juhlavuotemme pääteemana oli energiatulevaisuus, jossa energia-alaa viitoittaviin megatrendeihin kuuluvat ilmastonmuutos, digitalisaatio ja asiakkaiden roolin vahvistuminen.

Juhlavuotemme kunniaksi kiristimme ilmastotavoitettamme. Tavoitteenamme on nyt nostaa hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus yli 95 prosentin vuoteen 2020 mennessä. Olemme jo hyvin matkalla kohti tavoitetta, sillä viime vuonna hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus oli lähes 90 prosenttia.

Ketteriä digitalisaatiota hyödyntäviä kokeiluhankkeita

Käynnistimme vuonna 2018 älykkyyteen perustuvia ja kokeilevia, matalan kynnyksen pilottihankkeita vesi- ja lämpövoimassa. Pilotoinnilla haemme lisää ymmärrystä analytiikan monipuolisista mahdollisuuksista ja etsimme uudenlaisia tapoja hoitaa voimalaitosomaisuuttamme turvallisesti, tehokkaasti, käyttövarmasti ja taloudellisesti. Hyvä esimerkki on vesivoimayhtiömme aloittama uraauurtavaa yhteistyö Oulun yliopiston kanssa sen selvittämiseksi, mitkä tekijät hidastavat vesivoimalaitoksen säätöä ja miten säätöä voidaan kehittää edelleen.

Yrityskulttuurimme vahvistamista yhdessä

Teimme vuonna 2018 paljon työtä yrityskulttuurimme vahvistamiseksi. Erityisesti tavoitteenamme oli innostaminen, viestiminen, kuunteleminen ja osallistaminen. Yhdessä henkilöstön kanssa määrittelimme strategiset kyvykkyytemme, energisoiduimme yhteisessä hyvinvointihankkeessa, pilotoimme ajasta ja paikasta riippumattoman työn käytäntöjä ja vahvistimme jokaisen meistä roolia viestijöinä.

Vuoden 2018 henkilöstötutkimuksen mukaan 86 prosenttia henkilöstöstä koki Pohjolan Voiman kokonaisuudessaan hyväksi työpaikaksi. Henkilöstömme arvostaa Pohjolan Voiman vahvaa ilmapiiriä ja yhteishenkeä, osaamista ja avoimuutta muutoksille sekä joustavia työnteon käytäntöjä. Saavutimme Great Place to Work® -sertifioinnin, joka on tunnustus hyvän työpaikan rakentamisesta ja luottamukseen perustuvan yrityskulttuurin saavuttamisesta.

Vesivoimassa tiivistä sidosryhmäyhteistyötä

Vesivoimayhtiömme tuotanto oli kuivan kesän vuoksi vuonna 2018 hieman alle normaalin vesivuoden, 1,5 terawattituntia. Modernisoimme Iijoen alimman vesivoimalaitoksen, Raasakan, sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä huolsimme turbiinit ja generaattorit. Modernisointi lisää voimalaitoksen käytettävyyttä ja tehostaa säätövoiman tuotantoa. 

Vaelluskalojen palauttamisessa uskomme laajapohjaiseen yhteistyöhön ja monipuoliseen keinovalikoimaan. Vesivoimayhtiömme jatkoi yhdessä Iijoki-alueen kuntien kanssa Pohjois-Pohjanmaan liiton Iijoen otva -vesistövisiohanketta. Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutuksesta vuosille 2019 - 2023 valmisteltiin jakosopimus, ns. Iijoki-sopimus. 

Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa suunnittelimme Raasakan voimalaitoksen kalatietä. Luonnonvarakeskus suunnitteli lohien ja taimenten vaelluspoikasten alasvaellukseen ohjauspuomeja, jotka on tarkoitus asentaa paikoilleen kesällä 2019. Raasakan ns. vanhan luonnonuoman kehittämishanke eteni. Kemijoen Isohaarassa testasimme yhteistyössä muiden vesivoimatoimijoiden kanssa ns. kalasydäntä.

Lämpövoimalaitoksissa omaisuudenhoitoa ja ympäristölupia

Pohjolan Voiman yhteistuotantolaitokset tuottavat höyryä ja kaukolämpöä paikallisen teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin sekä sähköä. Investoimme laitostemme energian tuotannon kilpailukykyä, joustavuutta ja tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin, jotka vähentävät myös päästöjä. Kymin Voiman biovoimalaitoksellamme Kouvolan Kuusankoskella tehtiin kesällä 2018 turbiinin laaja vuosihuolto, jolla taataan laitoksen hyvä käytettävyys vuosiksi eteenpäin. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksellamme Lappeenrannassa aloitettiin hanke, jolla kehitetään voimalaitoksen kattilan säätöjä tehostamalla palamisen hallintaa. Jatkoimme valmistautumista suurten polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksiin ja luvitimme laitoksiamme. 

Jatkoimme Kristiinankaupungin ja Porin Tahkoluodon hiililauhdevoimalaitosten purkamisen valmisteluja ja etsimme infrastruktuurille hyödyntämismahdollisuuksia. Myimme Meri-Porin hiilivoimalaitoksen tuotantotehoon oikeuttavat osakkeemme Fortumille.

Kuumakokeet ja täyden mittakaavan loppusijoituskoe Olkiluodossa

Yhteisyrityksemme TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa tehtiin historian suurimpia modernisointitöitä ja kehitettiin edelleen turvallisuuskulttuuria. Valtioneuvosto myönsi syyskuussa 2018 käyttöluvan OL1:lle ja OL2:lle seuraavalle kahdellekymmenelle vuodelle. OL3-laitosyksikön kuumakokeet saatiin päätökseen, käyttöhenkilökunnan koulutus jatkui ja ensimmäiset viranomaispäätökset operaattorilisensseistä saatiin. Laitostoimittajan marraskuussa 2018 päivittämän aikataulun mukaan OL3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa tammikuussa 2020.

Posiva Oy rakentaa Olkiluodon saarelle turvallista loppusijoituspaikkaa omistajiensa käytetylle ydinpolttoaineelle. Posivan loppusijoituslaitoksen demonstraatiotiloissa toteutettava täyden mittakaavan loppusijoituskoe (FISST) käynnistyi. Kokeen tavoitteena on osoittaa, että Posivan turvallinen loppusijoituskonsepti voidaan toteuttaa suunnitellusti.

Vastuullisuuden jatkuvaa kehittämistä

Valitsemme joka vuosi joitakin painopisteitä vastuullisuuden toimintaohjelmastamme. Etenimme suunnitellusti vuoden 2018 vastuullisen yritystoiminnan kehittämiskohteista turvallisuusjohtamisen ja arvoketjun vastuullisuuden kehittämisessä sekä kiertotalouden arvioinnissa. Omalle henkilöstöllemme ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa; toimittajillamme niitä oli 3 kappaletta. Kansalaisjärjestöjen kanssa emme onnistuneet parantamaan vuoropuhelua suunnittelemallamme tavalla.

Tulevaisuuteen taitavasti, rohkeasti, yhdessä

Energia-ala huolehtii ihmisten perustarpeista: sähköstä ja lämmöstä. Pohjolan Voima tuottaa omakustannushintaan lämpöä ja sähköä asiakkailleen, jotka ovat samalla osakkaitamme. Turvaamme näin osaltamme asiakkaittemme menestystä ja tuomme välillisesti työtä ja hyvinvointia koko Suomelle. Kokonaisuudessaan onnistuimme tehtävässämme vuonna 2018 hyvin. Olen iloinen siitä, että asiakastyytyväisyytemme on hyvällä tasolla. Kiitos onnistuneesta vuodesta kuuluu kaikille pohjolanvoimalaisille, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Samalla haluan kiittää myös edeltäjääni Lauri Virkkusta.


Juhlavuoden jälkeen jatkamme tulevaisuuteen katsomista. Yhteiskuntien sähköistyminen kasvattaa energia-alan merkitystä. Alan tulevaisuus näyttääkin hyvältä. Ponnahduslautanamme tulevaisuuteen ovat ammattitaitoinen, osaava ja sitoutunut henkilöstömme ja vankka suomalainen omistajuus sekä vahvat arvomme: taitavasti, rohkeasti, yhdessä.

Ilkka Tykkyläinen
toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj