Vuosikertomus 2018

Vuonna 2018 tuotimme kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä noin 18 prosenttia

Tuotantovuosi 2018

Vuonna 2018 Pohjolan Voiman sähkön tuotanto oli 12,0 terawattituntia (TWh)*. Pohjolan Voiman osuus kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä oli noin 18 prosenttia. Lämmön tuotanto oli yhteensä 4,4 TWh.

Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti oli yhteensä 2704 megawattia (MW) vuoden 2018 lopussa. Sen osuus oli noin 16 prosenttia Suomen sähkön tuotantokapasiteetista. Lämmön tuotantokapasiteetti oli 1472 MW. Sähkön tuotantokapasiteetti sisältää PVO-Lämpövoima Oy:n lauhdevoimalaitokset (477 MW), joiden tuotannollinen toiminta on loppunut sekä vuoden vaihteessa myydyn Meri-Porin tuotanto-osuuden (146 MW).

*Tuotantovuosi-katsauksessa on siirrytty esittämään Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotantomäärät ja kapasiteetit konserniluvuilla aiemmin käytettyjen Pohjolan Voiman omistusosuuksien mukaisten lukujen sijaan. Aiempien vuosien luvut on muunnettu vastaamaan nykyistä esitystapaa.

Katso myös: Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 31.12.2018

Suomessa sähkön käyttö vuonna 2018 oli 87,4 TWh. Sähköä tuotettiin 67,5 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti 19,9 TWh. Vuonna 2018 sähkön käyttö nousi 2 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden sähkön kulutus nousi 2 prosenttia ja muiden sektorien sähkön kulutus nousi 3 prosenttia edellisvuodesta.

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto 2018, 12,0 TWh

Energiaosuus
Vesivoima13.0%
Ydinvoima67.0%
Yhteistuotanto, kaukolämpö5.0%
Yhteistuotanto, teollisuus12.0%
Lauhdevoima3.0%

Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti 31.12.2018, yhteensä 2704 MW

Energia
Vesivoima16,6
Ydinvoima37,4
Yhteistuotanto, kaukolämpö4,3
Yhteistuotanto, teollisuus18,7
Lauhdevoima23,0
 

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2014 - 2018, TWh

TWh20142015201620172018
Ydinvoima8.48.18.17.68.0
Vesivoima1.72.32.01.81.5
Kivihiili1.90.90.90.40.9
Puuperäiset polttoaineet1.81.31.11.11.0
Turve0.50.40.50.40.4
Maakaasu0.00.00.00.00.0
Öljy0.00.00.00.00.0
Kierrätyspolttoaineet0.10.10.10.10.1
Muut0.10.10.10.10.1

Lämmön tuotanto energialähteittäin 2014 - 2018, TWh

TWh20142015201620172018
Kivihiili0.10.10.20.10.1
Puuperäiset polttoaineet5.74.33.42.92.5
Turve1.11.11.00.70.9
Maakaasu0.00.00.00.10.0
Öljy0.00.00.00.00.0
Kierrätyspolttoaineet0.20.30.30.30.4
Muut0.50.60.70.40.4
 

Vesivoimatuotanto

Pohjolan Voimalla on yhteensä 12 vesivoimalaitosta, jotka sijaitsevat Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Laitosten sähköteho on yhteensä 541 MW, josta Pohjolan Voiman osuus on 449 MW. 

Vuonna 2018 vesivoimalla tuotettiin sähköä 1,5 TWh. Vesivoiman tuotanto laski kuivasta kesästä johtuen hieman alle normaalin vesivuoden.


Vesivoimalla tuotettu sähkö 2014 - 2018, TWh

TWh20142015201620172018
Vesivoima1.72.32.01.81.5

 

 

Lämpövoimatuotanto

Pohjolan Voimalla oli vuoden lopussa lämpövoimatuotannossaan käytössä sähkön tuotantokapasiteettia yhteensä 1243 MW, josta yhteistuotantoa oli 620 MW ja lauhdetuotantoa 623 MW. Lauhdetuotantokapasiteetti sisältää PVO-Lämpövoima Oy:n lauhdevoimalaitokset (477 MW), joiden tuotannollinen toiminta on loppunut vuonna 2015 sekä vuoden 2018 lopussa myydyn Meri-Porin tuotanto-osuuden (146 MW). Maaliskuussa 2018 myytiin Pohjolan Voiman osuus Seinäjoen voimalaitoksesta (63 MW). 

Yhteistuotantolaitokset tuottavat höyryä ja kaukolämpöä paikallisen teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin sekä lisäksi sähköä. Vuonna 2018 yhteistuotantolaitostemme lämmön tuotanto oli 4,4 TWh ja sähkön tuotanto 2,1 TWh. Lauhdevoimalaitoksissa tuotettiin sähköä 0,4 TWh. Koko lämpövoimatuotannon sähkön tuotanto nousi viime vuodesta korkeampien markkinahintojen vuoksi.  

Lämpövoimalaitoksissamme käytettiin vuonna 2018 puuperäisiä polttoaineita 4,8 TWh, kivihiiltä 2,4 TWh, turvetta 1,9 TWh ja kierrätyspolttoainetta 0,6 TWh. Öljyä ja maakaasua käytetään käynnistys- ja varapolttoaineina. 


Kaukolämmön ja prosessihöyryn tuotanto 2014 - 2018

TWh20142015201620172018
Kaukolämmön ja prosessihöyryn tuotanto7.86.55.64.464.4

Lämmön ja sähkön tuotannon polttoaineet 2014 - 2018

TWh20142015201620172018
Kivihiili5.02.22.51.02.4
Puuperäiset polttoaineet10.49.05.85.24.8
Turve2.32.22.11.61.9
Maakaasu0.00.00.00.10.1
Öljy0.10.10.10.10.1
Kierrätyspolttoaineet0.40.50.50.50.6
Muut0.00.00.00.00.0
 

Puuperäisten polttoaineiden osuus lämmön ja sähkön tuotannon polttoaineista, %

Prosenttia20142015201620172018
Puuperäiset polttoaineet5764536248

 

 

Ydinvoimatuotanto

Pohjolan Voiman yhteisyrityksen Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ydinvoimalaitos sijaitsee Olkiluodossa, Eurajoella. Voimalaitoksen kahden laitosyksikön yhteenlaskettu sähköteho on 1780 MW.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantovuosi oli kokonaisuudessaan hyvä. Käyttökerrointa laskivat OL2-laitosyksikön suunnittelemattomat tuotantokatkokset ja OL1-laitosyksikön vuosihuollon yhteydessä tehdyt suuret muutos- ja korjaustyöt. Muutostöiden ansiosta OL1-laitosyksikön nimellistehoa nostettiin vuodenvaihteessa 890 megawattiin (ennen 880 MW). Koko voimalaitoksen viime vuoden tuotantotulos oli 14,1 TWh. Pohjolan Voiman osuus tuotannosta oli 8,0 TWh. Laitosyksiköiden yhteenlaskettu käyttökerroin oli 91,1 prosenttia.  

Lue lisää: www.tvo.fi