Vuosikertomus 2018

Pohjolan Voimassa on vahvaa osaamista

Henkilöstö

Ammattitaitoinen, osaava ja sitoutunut henkilöstömme mahdollistaa menestymisemme haastavassa energia-alan murroksessa.  Vuoden 2018 henkilöstötutkimuksen mukaan 86 prosenttia henkilöstöstä koki Pohjolan Voiman kokonaisuudessaan hyväksi työpaikaksi. Henkilöstömme arvostaa Pohjolan Voiman hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä, osaamista ja avoimuutta muutoksille sekä joustavia työnteon käytäntöjä.

Henkilöstöstämme hieman alle puolet työskenteli Pohjolan Voima Oyj:n palveluksessa ja reilu puolet tuotantoyhtiöissä. Henkilöstörakenne on painottunut asiantuntijatehtäviin. 

Arvot ohjaavat kaikkea tekemistä  

Kulttuurimme ja toimintamme pohjautuvat henkilöstön kanssa yhdessä määriteltyihin arvoihin; taitavasti, rohkeasti, yhdessä. Arvot ohjaavat kaikkea tekemistämme. Taitavasti-arvo kattaa myös sen, että työskentelemme aina turvallisesti. Vuoden 2018 loppupuolella käynnistimme turvallisuusprojektin, jonka tavoitteena on Pohjolan Voiman turvallisuustason nostaminen sekä turvallisuustoteuman mittaamisen ja analysoinnin kehittäminen parhaiten soveltuvaa tietoalustaa hyödyntäen. 


Yhdessä! - yrityskulttuurin kehittäminen 

Yrityskulttuurimme konsernitasoinen kehittämishanke Yhdessä! jatkui läpi vuoden 2018. Sateenvarjohanke sisälsi viisi osahanketta:

  • Tulevaisuus ja strategia
  • Työnteon muuttuvat käytännöt
  • Työtapauudistus
  • Jokainen MEistä on viestijä
  • Hyvinvoinnista lisää energiaa.

Hankkeiden tavoitteena oli kulttuurimme vahvistaminen erityisesti innostamisen, viestimisen, kuuntelemisen ja osallistamisen osa-alueilla.

Osana Yhdessä-hanketta määrittelimme Pohjolan Voiman strategiset kyvykkyydet. Henkilöstömme osallistui aktiivisesti työhön määrittelemällä, mitä kyvykkyydet tarkoittavat kunkin yksikön osaamisena.

Jatkoimme uusien työnteon käytäntöjen kehittämistä. Henkilöstön kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella kokemukset edellisvuonna aloitetusta joustavan aika- ja paikkariippumattoman työnteon pilotista ovat olleet positiivisia. Keskusteluiden perusteella otimme joustavia käytäntöjä laajemmin käyttöön.

Jokainen MEistä on viestijä -hankkeemme tavoitteena oli avata jokaisen pohjolanvoimalaisen tärkeää roolia viestijöinä. Tuimme henkilöstön viestintäosaamista muun muassa viestintäkanavien ja sosiaalisen median koulutuksilla sekä vinkeillä, miten hyödyntää eri kanavia asiantuntijatyössä. Asia oli esillä myös kehityskeskusteluissa. Täsmensimme myös viestintä- ja keskustelukanaviemme rooleja.

Panostimme henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vahvasti. Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kattavaan valmennukseen sekä tietoiskuihin. 

Vuonna 2018 henkilöstötutkimus toteutettiin edellisvuoden tapaan arvioimalla henkilöstöpalautteen lisäksi johtamiskäytäntöjä. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstötyytyväisyyskyselyn vastausprosenttimme nousi 87 prosentista noin 90 prosenttiin, mikä kuvaa pohjolanvoimalaisten halua osallistua yhtiön ja toiminnan kehittämiseen.

Saavutimme samalla Great Place to Work® -sertifioinnin, joka on tunnustus hyvän työpaikan rakentamisesta ja luottamukseen perustuvan yrityskulttuurin saavuttamisesta. Sertifiointi myönnetään, kun tutkimuksen Trust Index on 70 prosenttia tai sen yli. Kävimme henkilöstötutkimuksen tulokset avoimesti henkilöstön kanssa läpi ja jokaisen yksikön tuli asettaa tulosten pohjalta tavoite, jolla kehitetään positiivisesti työilmapiiriä.

Työturvallisuuden kehittymistä seurataan aktiivisesti 

Mittaamme työturvallisuuden tasoa seuraamalla muun muassa oman henkilöstön ja kumppaneiden tapaturmien lukumäärää, tapaturmataajuutta sekä tehtyjen turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen määrää.

Pohjolan Voiman oman henkilöstön ja voimalaitostyön ostopalveluiden tapaturmataajuus vuonna 2018 oli 4,4, mikä on alle puolet energia-alan keskimääräisestä tapaturmataajuudesta. Poissaoloon johtaneita tapaturmia (LTA1) ei omalle henkilöstölle sattunut. Toimittajayrityksille LTA1 -tapaturmia sattui 3 kappaletta. Työtunteja tehtiin lähes 700 000 tuntia, joista oma henkilöstö teki lähes 250 000 tuntia. Turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä (EHS, Environment, Health and Safety) koskevia havaintoilmoituksia tehtiin 1380.  

Järjestimme henkilöstölle vuonna 2018 ensiapukoulutuksen ja hankimme työtiloihin defibrillaattorit. 

Osaamisen kehittämistä koulutuksilla ja keskusteluilla

Henkilöstön kehittäminen painottui vuonna 2018 henkilöstön yhteisiin koulutuksiin. Sisäiset koulutuksemme liittyivät vahvasti yrityskulttuurin kehittämisen osahankkeisiin. Koulutuksemme painottuivat viestintään, sosiaalisen median hyödyntämiseen, hyvinvointiin ja itsensä johtamiseen sekä energia-alaan. Keskimäärin vuonna 2018 koulutusta oli neljä päivää henkilöä kohden.

Aloitimme kuukausittaiset esimiesten pyöreän pöydän keskustelut, joissa esimiehille tarjottiin ajankohtaistietoa, mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä tuoda esiin kehitystarpeita ja keskustella esimiestyön haasteista. Henkilöstön kehittymistä tukevat myös kehitys- ja välikehityskeskustelut sekä tarvittaessa käytävät sparrauskeskustelut. Vuonna 2018 välikehityskeskusteluidemme erityisenä teemana oli sisäinen viestintä ja jokaisen rooli viestijänä. 

Henkilöstötunnuslukuja 2018 

Vuoden 2018 lopussa henkilöstön määrä oli 105 (vuonna 2017 106 henkilöä), joista määräaikaisessa työsuhteessa oli 15 henkilöä (12 henkilöä). Työntekijätehtävissä toimivien henkilöiden määrä väheni vuodesta 2017 kahdella henkilöllä ja toimihenkilöiden määrä nousi yhdellä henkilöllä. Määräaikaisten henkilöiden lukumäärä johtuu erityisesti PVO-Lämpövoiman tarpeesta varmistaa voimalaitosten sulkemistöiden laadukas toteuttaminen.

Pääsääntöinen työaikamuoto on kokoaikatyö. Osa-aikaisia työntekijöitä koko henkilöstöstä oli vuoden 2018 lopussa 3,8 prosenttia. Kesätyöntekijöitä vuonna 2018 oli kuusi henkilöä. Vuonna 2018 vakituisten henkilöiden keski-ikä oli 44 vuotta (vuonna 2017 se oli 45), naisten osuus oli 25,6 prosenttia (26,6 prosenttia). Viime vuosien aikana ikä- ja sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2018 oli 13,3 prosenttia (8,2 prosenttia). Henkilöstön vaihtuvuuslukuun vaikuttaa se, että Pohjolan Voiman energianhallinnan palveluliiketoiminnan Harjavallan toiminnot myytiin 1.1.2019 lukien PD Power Oy:lle, jonka palvelukseen Harjavallan yksikön henkilöstö siirtyi. Nämä työsuhteet päättyivät Pohjolan Voimassa vuoden viimeisenä päivänä ja näkyvät näin ollen vuoden 2018 kokonaisvaihtuvuudessa. Henkilöstön vaihtuvuudesta valtaosa on lähtövaihtuvuutta ja eläköitymisen kautta selittyy vain noin 10 prosenttia ja tulovaihtuvuuden kautta alle 20 prosenttia kokonaisvaihtuvuudesta. 

Toistaiseksi jatkuvat työsuhteet ovat keskimäärin melko pitkiä, tyypillisimmillään 11 - 20 vuotta.


Henkilöstö yhtiöittäin 31.12.2018, yht. 90, vakituiset henkilöt

YhtiöVakituisen henkilöstön määrä
Pohjolan Voima Oyj, 4747
PVO-Vesivoima Oy, 1010
PVO-Lämpövoima Oy, 11
Laanilan Voima Oy, 2828
Kymin Voima Oy, 22
Kaukaan Voima Oy, 22

Henkilöstön määrä vuoden lopussa, vakituiset henkilöt

Lukumäärä20142015201620172018
Miehet155138946967
Naiset4641282523
 

Ikäjakauma 31.12.2018, vakituiset henkilöt

Lukumäärä20-2930-3940-4950-5960-6364 tai yli
Miehet521211550
Naiset0310820

Työsuhteen pituus 31.12.2018, vakituiset henkilöt

Lukumääräalle 11-56-1011-2021-30yli 30
Miehet311113372
Naiset1271021
 

Vaihtuvuus vuonna 2018, vakituiset henkilöt

TyösuhdettaAlkaneet työsuhteetPäättyneet työsuhteetEläkkeelle
Lukumäärä4192

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin 2014 - 2018, vakituiset ja määräaikaiset

Lukumäärä20142015201620172018
Työntekijät6158322523
Toimihenkilöt6048231921
Ylemmät toimihenkilöt ja johtajat8576686261