KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 € Liitetieto 1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
Jatkuvat toiminnot


Liikevaihto 7 417 091 514 096
Liiketoiminnan muut tuotot 8 2 527 2 968
Materiaalit ja palvelut 9 -319 819 -402 536
Henkilöstökulut 10 -8 502 -9 959
Poistot ja arvonalentumiset 11 -39 894 -39 048
Liiketoiminnan muut kulut 12,13 -50 422 -53 437
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 14 43 723 -19 535
Liikevoitto/-tappio
44 704 -7 451
Rahoitustuotot 15 3 249 2 728
Rahoituskulut 15 -17 976 -27 637
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-14 727 -24 909
Voitto/tappio ennen veroja
29 977 -32 360
Tuloverot 16 -2 0
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista
29 975 -32 360
Lopetetut toiminnot


Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista
2 927 2 611
Tilikauden voitto/tappio
32 902 -29 749
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:


Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi


Osuus yhteisyritysten muun laajan tuloksen eristä


Rahavirran suojaukset 20 -4 581 4 166
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä
-4 581 4 166
Tilikauden laaja tulos yhteensä
28 321 -25 583
Tilikauden tuloksen jakautuminen:


Emoyhtiön omistajille
32 731 -29 098
Määräysvallattomille omistajille
171 -651


32 902 -29 749
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:


Emoyhtiön omistajille
28 150 -24 932
Määräysvallattomille omistajille
171 -651


28 321 -25 583