KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 € Liitetieto 2019 2018
Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden voitto/tappio
32 902 -29 749
Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon 6 8 939 81 388
Käyttöpääoman muutokset 6 8 348 -7 063
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
-13 904 -12 654
Saadut korot
3 128 2 667
Maksetut verot
-2 -10
Liiketoiminnan nettorahavirta
39 411 34 579
Investointien rahavirrat


Myydyt omistusyhteysyritysosakkeet 20 0 2
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 17,18 -4 158 -5 538
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitulot 17,18 2 203 2 315
Myydyt muut osakkeet 17,18 0 132
Pääoman palautukset
0 3 310
Myönnetyt lainat 21,28 0 -60 232
Saadut osingot
0 18
Investointien nettorahavirta
-1 955 -59 993
Rahoituksen rahavirrat


Pääoman palautukset 25,26 -14 000 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 25,28 149 424 125 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 25,28 -161 226 -44 854
Vuokrien pääomaosuuden lisäys (+) tai vähennys (-) ( 2018 Vakuudelliset rahoitusvelat) 25,28 -12 728 -13 791
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 25,28 3 843 -24 889
Maksetut osingot
0 -311
Rahoituksen nettorahavirta
-34 687 41 155
Rahavarojen muutos
2 769 15 741
Rahavarat tilikauden alussa
59 598 43 857
Rahavarojen muutos
2 769 15 741
Rahavarat tilikauden lopussa 23 62 367 59 598
Lopetetun toiminnon rahavirta on esitetty liitteessä 25.