Ratkaisevaa voimaa.

Vuosi 2019 oli Pohjolan Voimassa voimallisesti uudistumisen vuosi. Heti vuoden alussa aloitimme strategiatyön yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Konsernin hallitus vahvisti uuden strategian kesäkuussa. Strategiamme mukaisesti meidän pohjolanvoimalaisten tehtävänä on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi.

Pohjolan Voiman syvin olemus ja merkitys liittyy rooliimme yhteiskunnassa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tuottamalla omakustannushintaista sähköä ja lämpöä vahvistamme osaltamme asiakkaidemme - teollisuuden, toisten energiayhtiöiden ja kaupunkien - menestymisen mahdollisuuksia. Välillisesti tuomme työtä ja hyvinvointia Suomeen. Osuutemme Suomen sähköntuotannosta on lähes 20 prosenttia ja siitä jo nyt 94 % on hiilidioksidineutraalia, tänä vuonna rikomme 95 %:n rajan. Hiilidioksidineutraalilla tuotannollamme autamme myös asiakkaitamme vähentämään heidän hiilidioksidipäästöjään ja osaltamme luomme puhtaampaa maailmaa.

Kolme teemaa ja kymmeniä kehityshankkeita

Pohjolan Voiman tulevaisuutta viitoittavat kolme strategista teemaa: etenemme markkinaehtoisesti hiilidioksidineutraalisuuteen, haemme kilpailuetua säätökyvyn kehittämisestä ja omaisuudenhoitajina tavoittelemme huippuosaamista.

Kaikki valintamme ja päätöksemme tähtäävät myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Osallistumme ydinvoimantuotannon kilpailukyvyn kehittämiseen, rajaamme markkinatilanteen mukaan turpeen ja fossiiliset polttoaineet käynnistys- ja varapolttoaineeksi sekä pidämme yllä valmiudet ottaa uusia ratkaisuja käyttöön teollisessa mittakaavassa.

Sähköntuotannon vaihtelut ovat tulevaisuudessa vielä nykyistäkin nopeampia ja suurempia. Joustavuudesta ja kyvystä tasapainottaa tuotantoa kysynnän tarpeiden mukaisesti tulee entistäkin arvokkaampaa. Sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon osuuden kasvu sähköjärjestelmässä kiihdyttää tätä kehitystä. Kehitämme tuotantomme säätökykyä markkinainformaation avulla. Kasvatamme säädön arvoa investoinneilla.

Meillä on käsissämme suuri omaisuus, josta pidämme huolta parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotanto-omaisuudella ei tässä tarkoiteta vain pelkkiä laitteistoja, vaan kaikkea sitä, mitä tarvitsemme toimintamme pyörittämiseen. Teemme tehokkaita kunnossapitotoimenpiteitä ja oikea-aikaisia investointeja. Hyödynnämme älyn, digitalisaation ja tiedolla johtamisen toiminnassamme. Jatkamme verkostojen ja kumppanuuksien vahvistamista, sillä yhdessä olemme enemmän.

Olemme käynnistäneet lukuisia erilaisia hankkeita, joilla toteutamme strategiaamme. Vuonna 2019 meillä oli käynnissä jo yli 40 kehityshanketta, joilla etsimme uudenlaisia ratkaisuja ja pyrimme entistä pienempiin päästöihin, parempaan toimintavarmuuteen, tehokkuuteen, joustavuuteen sekä pienempiin elinkaarikustannuksiin.

Säätökyvyn parantamista ja yhteistyötä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi

Vesivoimassa ylläpidämme laitostemme hyvää kuntoa, minimoimme ympäristövahinkojen riskiä ja parannamme laitostemme kykyä tukea sähköjärjestelmän toimivuutta tasapainottavan säätövoiman tuotannolla. Vuonna 2019 saimme valmiiksi Raasakan sähkö- ja automaatiojärjestelmien uudistuksen ja päätimme peruskunnostaa Kemijoen Jumiskon vesivoimalaitoksen vuonna 2021. Iijoen kolmella vesivoimalaitoksella otettiin käyttöön täysin uudenlainen turbiinisäätäjä, joka mahdollistaa sähköntuotannon säätämisen aiempaa paljon nopeammin ja tarkemmin. Innovaatio syntyi yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Vesivoiman tuotanto vaikuttaa alueellisesti ja paikallisesti vesistöön ja sen kalakantoihin. Vesiympäristönhoidossa ja vaelluskalojen elinolosuhteiden elvyttämisessä on menossa lukuisia yhteistyöhankkeita. Jatkona Pohjois-Pohjanmaan liiton vuonna 2018 päättyneeseen Iijoen Otva-hankkeeseen laaja joukko yhteistyötahoja allekirjoitti Iijoki-sopimuksen. Sopimuksella sovittiin Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutuksesta.

Vesivoimayhtiömme osallistuu Suomen suurimpaan, kolmivuotiseen Iijoen vaelluskalakärkihankkeeseen 2017 - 2020. Hankkeen toimenpidesuunnitelmaan kuuluvat Raasakan voimalaitoksen kalatie, smolttien eli taimenen ja lohien vaelluspoikasten alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, ylisiirrot ja toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla. Suomen ensimmäinen lohen ja taimenen vaelluspoikasten ohjausaita asennettiin Haapakosken voimalaitokseemme. Lisäksi kehitämme Iijoen Raasakan vanhaa luonnonuomaa paikallisella yhteistyöllä. Myös Kemijoella osallistumme vaelluskalakantojen elvyttämiseen.

Tuotantolaitoksen elinkaari halliten

Pohjolan Voiman yhteistuotantolaitokset tuottavat höyryä ja kaukolämpöä paikallisen teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin sekä sähköä. Investoimme laitostemme energian tuotannon kilpailukykyä, joustavuutta ja tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin, jotka vähentävät myös päästöjä. Tavoitteenamme on pitää huolta voimalaitoksista niiden koko elinkaaren ajan.

Laanilan Voiman biovoimalaitoksella oli vuonna 2019 laaja vuosihuolto, jossa tavoitteena oli varmistaa voimalaitoksen käytettävyys ja käytön turvallisuus. Kaukaan ja Kymin Voiman lämpövoimalaitoksilla tarkennettiin kattilan palamisolojen säätöjä merkittävästi kehittyneellä prosessin hallinnan säätötekniikalla. Kustannustehokas ratkaisu vähentää typen oksidien muodostumista kattilassa ja parantaa voimalaitoksen energiatehokkuutta.

Hämeenkyrön Voimassa jatkuu projekti, jossa pyrimme kierrätyspolttoaineiden parempaan hallintaan ja siten niiden käytön lisäämiseen. Hyödynnämme dataa, uusia sensoreita sekä analyysityökaluja parempaan ennakoitavuuteen ja polttoaineiden hallintaan. Rauman Biovoiman pilottiprojektissa ennakoivan kunnonvalvonnan, data-analyysin ja koneoppimisen avulla havaitaan mahdollisia tulevia ongelmia ja siten pyritään välttämään tuotannon keskeytyksiä.

Voimalaitoksen elinkaaren hallintaan kuuluu myös laitosten saattohoito. Aloitimme Kristiinankaupungin ja Porin Tahkoluodon kivihiilivoimalaitosten purkamisen ja tavoitteena on, että laitokset on purettu vuoden 2020 loppuun mennessä. Lopulliseen päätökseen laitosten purkamisesta vaikutti sitoutumisemme hiilidioksidineutraalin tuotannon lisäämiseen. Valtaosa purkumateriaaleista kierrätetään uusiokäyttöön. Kristiinankaupungissa voimalaitoksen aluetta kehitetään uuteen käyttöön yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Suomen suurin ilmastoteko valmistautuu tuotantoon Olkiluodossa

Valtioneuvosto myönsi Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikölle käyttöluvan maaliskuussa 2019. Laitostoimittajan joulukuussa päivittämän aikataulun mukaan OL3 EPR -laitosyksikön polttoaine ladataan reaktoriin kesäkuussa 2020, laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa valtakunnan verkkoon marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021. Lisäksi Posiva on aloittanut Olkiluodossa käytetyn polttoaineen käsittelyyn tarkoitetun tuotantolaitoksen rakentamisen. Posivan kapselointilaitoksen peruskivi muurattiin 23. syyskuuta.

Turvallisuuskulttuurin vahvistamista

Vastuullinen toimintatapa on osa Pohjolan Voiman strategista ajattelua. Vahvat arvomme - taitavasti, rohkeasti, yhdessä - luovat perustan vastuullisuudellemme. Vastuullisuus Pohjolan Voimassa tarkoittaa taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden vastuullista hallintaa. Vuonna 2019 vastuullisuustyömme painopisteitä olivat turvallisuusjohtamisen kehittäminen, vastuullisuus arvoketjussa ja kiertotalous. Turvallisuuskulttuurin vahvistaminen näkyy Pohjolan Voiman henkilöstön havainnointikyvyn herättelemisessä: saavutimme tavoitteemme turvallisuus-, ympäristö- tai energiatehokkuushavainnoille asetetuissa tavoitteissa.

Sitoutunutta työtä yhdessä

Menestymisen haastavassa energia-alan murroksessa mahdollistaa henkilöstö, joka puhaltaa vahvasti yhteen hiileen. Henkilöstötutkimustulosten mukaan yksi vahvuutemme on hyvä yhteishenki. Hyvien henkilöstötyytyväisyyskyselyjen tuloksena saimme Suomen innostavimmat työpaikat 2019 -tunnustuksen - huikea tunnustus energisille, ammattitaitoisille ja sitoutuneille pohjolanvoimalaisille.

Kokonaisuudessaan onnistuimme tehtävässämme vuonna 2019 hyvin. Olen iloinen siitä, että asiakastyytyväisyytemme on hyvällä tasolla ja yhteistyömme on sujuvaa. Pohjolan Voiman vahvuus tulee sen laajasta verkostosta, johon kuuluu asiakkaiden lisäksi lukuisia yhteistyökumppaneita. Lämmin kiitos onnistuneesta vuodesta kuuluu kaikille pohjolanvoimalaisille, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Yhdessä olemme enemmän - siksi kumppanuuksien ja yhteistyön jatkuva kehittäminen on perusedellytys menestymisellemme myös tulevaisuudessa.

Poliittinen päätöksenteko vaikuttaa energia-alaan monia muita aloja enemmän. Toimintaympäristöämme viitoittaa markkinoiden lisäksi hallituksen ohjelma ja uuden komission suunnitelmat. Odotamme päättäjiltä niin kotimaassa kuin EU:ssa johdonmukaisuutta ja ennustettavuutta. Yhteiskunnat sähköistyvät nopeasti ja eri toimialat integroituvat entistä vahvemmin toisiinsa. Jotta tulevaisuuden ratkaisut ovat tehokkaita myös kustannusten näkökulmasta, päättäjillä pitää olla kykyä ymmärtää tehtävien päätösten vaikutukset.

Energia-alan merkitys ratkaisijana kasvaa. Me Pohjolan Voimassa olemme valmiita tuleviin haasteisiin. Pohjolanvoimalaisista löytyy vahvaa tahtoa. Otamme tulevaisuuden haasteet vastaan avoimin mielin. Panostamme uuteen, entistä älykkäämpään ajatteluun ja tekemiseen. Teemme pieniä ja isoja, yllätyksellisiäkin asioita, jotka luovat ratkaisuja ja merkityksellisyyttä. Olemme rohkea ja rehti toimija, joka pelaa joukkueena taitavasti yhteen.

Ratkaisevaa voimaa - Taitavasti. Rohkeasti. Yhdessä.

Ilkka Tykkyläinen
Toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj