vastuullisuus
 

Pohjolan Voiman vastuullisuus

 

 
henkilosto
 

Henkilöstö

Siirry osioon

 
ympäristö
 

Ympäristö

Siirry osioon

 
 

Vastuullisuus

Vastuullinen toimintatapa on osa Pohjolan Voiman strategista ajattelua. Vahvat arvomme -taitavasti, rohkeasti, yhdessä - luovat perustan vastuullisuudellemme. Vastuullisuus Pohjolan Voimassa tarkoittaa taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden vastuullista hallintaa. 

Pohjolan Voiman omakustannushintaan perustuva toimintamalli luo perustan vastuulliselle toiminnalle: laajan yhteistyöverkoston avulla hyöty kotimaisesta sähkön- ja lämmöntuotannosta ulottuu laajasti eri puolelle Suomea. Mahdollistamme osaltamme omistajiemme menestymisen ja tuomme välillisesti työtä ja hyvinvointia koko Suomelle.

Vastuullista yritystoimintaamme ohjaavat Pohjolan Voiman hallituksen hyväksymät vastuullisuuspolitiikat:

  • liiketapapolitiikka
  • kilpailuoikeuspolitiikka
  • henkilöstöpolitiikka
  • ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikka.

Vastuullisuusohjelmamme eli toimintaohjelma vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseksi kuvaa Pohjolan Voiman liiketoiminnalle ja sen sidosryhmille merkittävien asioiden nykytilannetta sekä kehittämisen ja seurannan tarpeita. Vastuullisuusohjelmaan on nostettu sellaisia tunnistettuja aihealueita, jotka ovat merkittäviä, joiden tilannetta seurataan ja joista osaan liittyy kehittämistoimenpiteitä. Tällaisia aihealueita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, tuotannon luotettavuus ja elinkaaren hallinta.

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme ja vastuullisesta toiminnastamme nettisivuiltamme.


Kehitämme valittuja vastuullisuuden painopistealueita

Valitsemme vuosittain vastuullisuuden keskeiset kehittämisen painopistealueet. Vuonna 2019 nämä olivat:

  • turvallisuusjohtamisen kehittäminen 
  • vastuullisuus arvoketjussa 
  • kiertotalous

Hyvä turvallisuuskulttuuri edellyttää havainnointia

Vuonna 2019 saimme päätökseen turvallisuuden kehittämisprojektin. Projektin tavoitteena oli Pohjolan Voiman turvallisuuskulttuurin vahvistaminen sekä turvallisuustoteuman mittaamisen ja analysoinnin kehittäminen. Projektin aikana henkilöstölle järjestettiin tietoiskuja turvallisuuskulttuurin kehittämisestä ja havaintojen tekemisen merkityksestä. Lisäksi järjestimme koulutusta paloriskeistä yhdessä TVO:n ja vakuuttajan kanssa.

Turvallisuuskulttuurin vahvistaminen näkyy Pohjolan Voiman henkilöstön havainnointikyvyn herättelemisessä: vuonna 2019 tuli jokaisen pohjolanvoimalaisen tehdä kymmenen turvallisuus-, ympäristö- tai energiatehokkuushavaintoa. Havaintotavoitteemme toteutui ja oli 10,7 kappaletta henkilöä kohden.

Oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneittemme havaintotavoitteeksi olimme asettaneet 1350 kappaletta. Tavoitteeseen päästiin kirkkaasti, koska toteuma oli 2087 havaintoa. Lukemassa ei ole mukana TVO:n havaintomääriä. Tapaturmatavoitteessa emme valitettavasti onnistuneet. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa, mutta Pohjolan Voiman henkilöstölle sattui kaksi sairauspoissaoloa vaatinutta tapaturmaa.

Varmistamme vastuulliset toimintatavat arvoketjussa 

Kehitimme edelleen vastuullisia toimintatapoja arvoketjussamme. Olemme viime vuosina keskittyneet auditoimaan polttoainetoimittajiamme. Turvallisuuden kehittämisprojektin johtopäätöksenä totesimme, että panostamme jatkossa myös muun toimittajaverkoston vastuullisuusarviointeihin. Kartoitimme mahdollisuutta liittyä HSEQ-auditointiklusteriin ja klusteriin päätettiin liittyä vuoden 2020 alusta lähtien.

Hankimme polttoaineemme luotettavilta tahoilta ja auditoimme säännöllisesti polttoainetoimittajiamme. Puupolttoaineemme ovat metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoja ja noudatamme Energiateollisuuden suositusta metsäpolttoaineiden kestävyyden turvaamiseksi. Kierrätyspolttoaineille on määritetty tarkat laatuluokat, millaista polttoainetta voimalaitoksille saa toimittaa.

Vesivoiman vastuullisuutta edistimme useissa vapaaehtoisissa yhteistyöhankkeissa, joissa kehitetään toiminta-alueemme vesiympäristön hoitoa, parannetaan veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä tehdään yhteistyötä vaelluskalojen luonnonkierron palauttamiseksi. Lue lisää yhteistyöhankkeista vuosikertomuksemme ympäristö-osiosta

Viestimme kiertotaloustoimenpiteistä 

Vuonna 2019 olemme pyrkineet tuomaan esille kiertotaloustoimenpiteitämme. Viestintäkanavissamme olemme kertoneet kivihiililaitostemme purkamisesta Porin Tahkoluodossa ja Kristiinankaupungissa. Voimalaitosten elinkaaren loppu on merkittävä kiertotaloushaaste ja tavoitteemme yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on korkea kierrätysaste.

Voimalaitosten laitteet on ensisijaisesti pyritty hyödyntämään sellaisenaan esimerkiksi varaosina muualla. Romurauta hyödynnetään raaka-aineena, betoni maarakentamisessa ja muu purkujäte kierrätetään asianmukaisesti. Lähes kaikki materiaali purettavilta voimalaitoksilta palaa uudelleen käyttöön muodossa tai toisessa.

Lämpövoimalaitosten toiminnassa suuri materiaalivirta on savukaasujen puhdistamisessa syntyvä lentotuhka ja kattiloiden pohjatuhka. Näiden hyödyntäminen esimerkiksi maarakentamisen materiaaleina on pysynyt korkealla tasolla. Vuoden 2019 aikana valmistelimme uudenlaista yhteistyötä voimalaitostemme kesken uusien hyötykäyttökohteiden selvittämiseksi, jotta jatkossakin kiertotalous toteutuu tuhkan osalta hyvin.

Toimimme eettisesti

Pohjolan Voimassa toimimme eettisesti ja noudatamme lainsäädäntöä. Toimintaperiaatteisiimme sisältyvät ihmisoikeuksia, työelämän pelisääntöjä ja korruption vastustamista koskevat periaatteet.

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia toimintaamme soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Toimimme rehellisesti ja vilpittömästi suhteissa kaikkiin sidosryhmiimme.

Suomessa noudatettavaan lainsäädäntöön ja toimintaperiaatteisiin sisältyvät vastaavat periaatteet kuin kansainvälisesti tunnustettuihin kymmeneen ihmisoikeuksia, työelämää ja ympäristönsuojelua sekä korruption vastustamista koskevaan periaatteeseen (YK:n Global Compact). Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastaavien periaatteiden noudattamista ja tuemme vastuullisuuden kehittymistä soveltuvilla seurantakäytännöillä.

Noudatamme oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä. Kunnioitamme erilaisuutta emmekä syrji ketään iän, sukupuolen, etnisen taustan, elämänkatsomuksen tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi. Emme hyväksy häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua. Pohjolan Voimalla on käytössä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Emme hyväksikäytä asemaa tai työn kautta saatua tietoa henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi ja tuomme esiin sidonnaisuutemme läpinäkyvästi. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa.

Pohjolan Voimalla on käytössä menettely liiketapapolitiikan vastaisen toiminnan ja sisäpiiritiedon väärinkäyttöä koskevien epäilyjen ilmoittamiseksi.

Pidämme huolta yrityksen omaisuudesta ja resursseista ja käytämme niitä vain liiketoiminnan päämäärien edistämiseen. Suojelemme luottamuksellista tietoa, tietojärjestelmiä sekä Pohjolan Voiman omistamaa tai hallitsemaa aineellista ja aineetonta omaisuutta vahingoilta ja väärinkäytöltä. Työskentelemme vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden sekä työterveyden ja -turvallisuuden hyvien käytäntöjen mukainen toiminta ja sen jatkuva parantaminen ovat osa vastuullisuuttamme.