Vuosikertomus 2019

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS)

TULOSLASKELMA

1 000 € Liitetieto 1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
Liikevaihto 2 351 055 446 596
Liiketoiminnan muut tuotot 3 350 206
Materiaalit ja palvelut 4 -154 863 -183 532
Henkilöstökulut 5 -4 820 -6 284
Poistot ja arvonalentumiset 6 -760 -969
Liiketoiminnan muut kulut 7 -190 437 -243 789
Liiketulos
525 12 228
Rahoitustuotot ja -kulut 8 -7 212 -18 285
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
-6 688 -6 057
Tuloverot 9 0 0
Tilikauden tulos
-6 688 -6 057
TASE

1 000 € Liitetieto 31.12.2019 31.12.2018
V A S T A A V A A


PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat hyödykkeet 10 291 656
Aineelliset hyödykkeet 11 500 617
Sijoitukset 12

Osuudet saman konsernin yrityksissä
402 610 416 610
Muut sijoitukset
1 139 760 1 140 208
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
1 543 162 1 558 091
VAIHTUVAT VASTAAVAT


Pitkäaikaiset saamiset 13 36 829 36 860
Lyhytaikaiset saamiset 14 56 534 67 303
Rahoitusarvopaperit
0 0
Rahat ja pankkisaamiset
62 817 61 087
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
156 179 165 250
Vastaavaa yhteensä
1 699 341 1 723 341
V A S T A T T A V A A


OMA PÄÄOMA 15

Osakepääoma
55 321 65 293
Ylikurssirahasto
205 999 216 822
Arvonkorotusrahasto
218 644 218 644
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
327 644 326 683
Edellisten tilikausien tulos
-223 0
Tilikauden tulos
-6 688 -6 057
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
800 698 821 385
VIERAS PÄÄOMA


Pitkäaikainen vieras pääoma 16 680 433 730 859
Lyhytaikainen vieras pääoma 17 218 210 171 097
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
898 643 901 956
Vastattavaa yhteensä
1 699 341 1 723 341
RAHOITUSLASKELMA

1 000 €
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
Liiketoiminta


Liiketulos
525 12 228
Oikaisut liiketulokseen 1) 532 878
Käyttöpääoman muutos 2) 5 056 -2 594
Maksetut korot
-9 352 -7 529
Saadut korot
3 927 3 283
Saadut osingot
0 6
Muut rahoituserät
-1 825 -2 635
Maksetut verot
0 -4
Liiketoiminnan rahavirta
-1 138 3 632
Investoinnit


Myydyt omistuyhteysyritysosakkeet
0 2
Luovutustulot muista sijoituksista
0 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
0 -291
Jako-osuus puretusta yhtiöstä
0 2 972
Muiden osakkeiden myynnit
0 64
Pääoman palautukset
14 000 3 310
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
398 44
Lainasaamisten lisäys (-) tai vähennys (+)
0 -60 232
Investointien rahavirta
14 398 -54 130
Rahoitus


Pitkäaikaisten lainojen nostot
150 000 125 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
-150 426 -28 138
Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)
0 0
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
2 896 -29 625
Pääoman palautukset
-14 000 0
Rahoituksen rahavirta
-11 530 67 237
Rahavarojen muutos
1 730 16 740
Rahavarat 1.1.
61 087 44 347
Rahavarat 31.12.
62 817 61 087
1) Oikaisut liiketulokseen


Poistot ja arvonalentumiset
760 969
Pysyvien vastaavien myyntitappiot (+) tai myyntivoitot (-)
-228 -91


532 878
2) Käyttöpääoman muutos


Korottomien saamisten lisäys (-) tai vähennys (+)
24 830 1 970
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
-19 775 -4 564


5 056 -2 594