Vuosikertomus 2019

TASEEN LIITETIEDOT

             
             

10 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

             
             
1000 € Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä        
Hankintameno 1.1. 5 272 5 272        
Lisäykset - -        
Vähennykset -1 002 -1 002        
Siirrot erien välillä 0 0        
Hankintameno 31.12. 4 270 4 270        
             
Kertyneet poistot 1.1. -4 615 -4 615        
Väh. ja siirtojen kert.poistot 832 832        
Tilikauden poistot -196 -196        
Kertyneet poistot 31.12. -3 979 -3 979        
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 291 291        
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 656 656        
             
             
             

11 AINEELLISET HYÖDYKKEET

1000 € Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä  
Hankintameno 1.1. 99 868 1 083 46 2 096  
Lisäykset - - - - 0  
Vähennykset - - 0 - 0  
Hankintameno 31.12. 99 868 1 083 46 2 096  
             
Kertyneet poistot 1.1. - -616 -862 - -1 478  
Väh. ja siirtojen kert.poistot - 0 0 - 0  
Tilikauden poistot - -46 -71 - -117  
Kertyneet poistot 31.12. - -662 -933 - -1 595  
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 99 206 150 46 500  
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 99 252 221 46 617  
             
Tuotannon koneet ja laitteet 31.12.     0      
             
             
             

12 SIJOITUKSET

1000 € Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteys yrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet   Yhteensä
Hankintameno 1.1. 422 831 741 448 409 153 483   1 573 916
Lisäykset - - - -   0
Vähennykset -14 000 -447 - -   -14 447
Hankintameno 31.12. 408 831 741 001 409 153 483   1 559 469
             
Kertyneet arvonalentumiset 1.1 -6 222 -10 877 - -   -17 099
Arvonalentumiset   - - -   0
Kertyneet arvonalentumiset 31.12 -6 222 -10 877 - -   -17 099
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 402 610 730 124 409 153 483   1 542 370
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 416 610 730 571 409 153 483   1 556 818
             
             
Hankintamenoon sisältyvät            
arvonkorotukset 31.12. 265 145          
             

 

13 PITKÄAIKAISET SAAMISET

     
1 000 € 2019 2018
Pääomalainasaamiset 1 1
Muut pitkäaikaiset saamiset 36 828 36 860
Yhteensä 36 829 36 860
     
Saamiset saman kons. yrityksiltä    
Pääomalainasaamiset 1 1
Saamiset saman kons. yrityksiltä yhteensä 1 1
     
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä    
Muut pitkäaikaiset saamiset 36 796 36 796
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä 36 796 36 796
     
Saamiset muilta    
Muut pitkäaikaiset saamiset 32 63
Saamiset muilta yhteensä 32 63
     
     

14 LYHYTAIKAISET SAAMISET

     
1 000 € 2019 2018
Myyntisaamiset 37 894 46 618
Muut saamiset 1 1
Siirtosaamiset 18 638 20 684
Yhteensä 56 534 67 303
     
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
Myyntisaamiset 947 20
Siirtosaamiset 1 778 690
Saamiset saman kons. yrityksiltä yhteensä 2 725 710
     
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä    
Myyntisaamiset 1 788 7
Siirtosaamiset 11 394 14 136
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä 13 183 14 143
     
Lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät    
Jaksotetut rahoituskulut 3 088 2 462
Jaksotetut henkilöstökulut 8 11
Jaksotetut korkotuotot 789 760
Jaksotetut tuloverot    
Jaksotetut päästöoikeusmyynnit 1 433 1 476
Jaksotetut valmiusluoton järjestelypalkkiot 0 535
ALV-jaksotussaaminen ennakkomaksuista 2 391 2 726
Jaksotetut energiaostojen hyvitykset 966 112
Jaksotetut energian ostot 9 908 12 402
Muut 55 199
Yhteensä 18 638 20 684
     
Korolliset saamiset    
Pysyvät vastaavat 409 153 409 153
Vaihtuvat vastaavat 62 817 61 087
Yhteensä 471 970 470 240
     
     

15 OMA PÄÄOMA

     
1 000 € 2019 2018
Osakepääoma 1.1. 65 293 65 293
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon -9 972  
Osakepääoma 31.12. 55 321 65 293
     
Ylikurssirahasto 1.1. 216 822 216 822
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon -10 823 0
Ylikurssirahasto 31.12. 205 998 216 822
     
Arvonkorotusrahasto 1.1. 218 644 218 644
Arvonkorotusrahasto 31.12. 218 644 218 644
     
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1 326 683 328 869
Siirto osakepääomasta 9 972  
Siirto ylikurssirahastosta 10 823 0
Pääomapalautus -14 000 0
Siirto edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille -5 834 -2 186
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12 327 644 326 683
     
Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1. -6 057 -2 186
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 5 834 2 186
Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12. -223 0
Tilikauden tulos -6 688 -6 057
Yhteensä 800 697 821 385
     
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.    
Edellisten tilikausien tulos -223 0
Tilikauden tulos -6 688 -6 057
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 327 644 326 683
Yhteensä 320 733 320 625
     
Osakepääoma osakelajeittain, konsernin liitetieto 26.    
     
     
     

16 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

     
1 000 € 2019 2018
Joukkovelkakirjalainat 275 000 125 000
Lainat rahoituslaitoksilta 210 000 410 000
Muut pitkäaikaiset velat 195 433 195 859
Yhteensä 680 433 730 859
     
     
Velat omistusyhteysyrityksille    
Muut pitkäaikaiset velat 195 433 195 859
     
Pitkäaikainen koroton ja korollinen vieras pääoma    
Korollinen 680 433 730 859
Yhteensä 680 433 730 859
     
     
     

17 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

     
1 000 € 2019 2018
Lainat rahoituslaitoksilta 50 000 -
Muut korolliset velat 132 760 129 864
Ostovelat 25 216 27 890
Muut lyhytaikaiset velat 284 2 961
Siirtovelat 9 950 10 382
Yhteensä 218 210 171 097
     
Saman konsernin yrityksille    
Muut korolliset velat 0 0
Ostovelat 18 113 15 500
Siirtovelat 2 096 580
Saman konsernin yrityksille yhteensä 20 209 16 080
     
Omistusyhteysyrityksille    
Saadut ennakot 0 0
Ostovelat 6 910 12 131
Siirtovelat 2 704 2 755
Omistusyhteysyrityksille yhteensä 9 613 14 886
     
Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät    
Jaksotetut henkilöstökulut 1 222 1 310
Jaksotetut korkokulut 3 730 3 738
Jaksotetut energianmyyntihyvitykset 966 1 256
Jaksotetut enegiaostot 1 709 1 761
Jaksotetut päästöoikeusostot 1 409 1 577
Muut 914 740
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 9 950 10 382
     
Lyhytaikainen koroton ja korollinen vieras pääoma    
Koroton 35 450 41 233
Korollinen 182 760 129 864
Yhteensä 218 210 171 097
     
     
     

18 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

     
1 000 € 2019 2018
Pantatut talletukset    
Takaukset    
Lainatakaukset    
Omistusyhteysyritysten puolesta 16 17
Muut takaukset    
Omien sitoumusten puolesta 139 196 037
Konserniyhtiöiden puolesta 0 0
Takaukset yhteensä 155 196 055
     
Leasingvastuut    
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 72 16
Myöhemmin maksettavat 103 14
Leasingvastuut yhteensä 174 30
     
Vuokravastuut    
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 656 652
Myöhemmin maksettavat 962 1 647
Vuokravastuut yhteensä 1 618 2 298
     
Muut vastuut    
Ydinenergialain mukainen takaus 44 290 77 227
Omien sitoumusten puolesta 15 31
Muut vastuut yhteensä 44 305 77 258
     
     

Suomen ydinenergialain mukaan Pohjolan Voima Oy:n 57,06% omistamalla yhteisyrityksellä Teollisuuden Voima Oyj:llä on velvoite rahoittaa Valtion ydinjätehuoltrahaston kautta ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

Ydinenergialain mukaisesti määräytyvä valvontaviranomainen (Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM) päättää vastuunmäärän. Ydinjätehuoltovastuuseen liittyvät Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaiden antamat omavelkaiset takaukset kattavat ydinjätehuoltovastuun kattamattoman osuuden ja vastuun ydinjätehuollon mahdollisista ennalta arvaamattomista menoista ydinenergialain mukaisesti. Pohjolan Voiman antama omavelkainen takaus on 44.2 (vuonna 2018 77.2) miljoonaa euroa.

     
     

19 JOHDANNAISSOPIMUKSET

     
1 000 € 2019 2018
Koronvaihtosopimukset    
Nimellisarvo 394 000 424 000
Käypä arvo (ml.kertynyt korko) -4 080 -2 684
Keskimääräinen maturiteetti, vuotta 4,1 4,6
Vaihtuva viitekorko (yhtiö vastaanottaa) 6 kk Euribor/ 6 kk Euribor/
    3 kk Euribor/
    1 kk Euribor
Kiinteä korko (keskimäärin,yhtiö maksaa) 0,17% 0,15%
     
Koronvaihtosopimukset suojaavat seuraavia vaihtuvakorkoisia rahoitussopimuksia:    
Pankkilainat 210 000 410 000
Laina omistusyhteysyritykseltä 195 433 195 859
     

Rahoitusriskit

Rahoitustoiminnan tavoitteet ja riskit on määritelty rahoituspolitiikassa, josta päättää hallitus.
Jälleenrahoitusriskiä hallitaan rahoituslähteitä hajauttamalla, lainojen riittävän pitkillä maturiteeteilla ja tasapainoisella erääntymisaikataululla. Lainavaluuttana käytetään pääsääntöisesti euroa. Mikäli lainoja nostetaan muissa valuutoissa, valuuttariski poistetaan johdannaissopimuksin. Korkoriskiä seurataan keskimääräisellä korkosidonnaisuusajalla, joka asetaan korkojohdannaisten avulla sellaiseksi, että toimitettavan sähkön hinnan herkkyys korkomuutoksille on osakesarjakohtainen riskinkantokyky huomioiden hyväksyttävällä tasolla.

Yhtiössä pidetään tietty määrä likvidejä varoja, luottolimiittijärjestelyjä ja yritystodistusohjelmia likviditeettiriskin pienentämiseksi. Yhtiöllä on maksuvalmiutta turvaava 300 miljoonan euron suuruinen valmiusluotto, joka erääntyy vuonna 2021. Valmiusluotto oli 31.12.2019 kokonaan nostamatta. Lyhytaikaiseen rahoitukseen yhtiö käyttää pääsääntöisesti kotimaista 300 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa.

Vapaa likviditeetti sijoitetaan turvaavasti ja tuottavasti instrumentteihin, joiden duraatio on korkeintaan 12 kuukautta. Sijoitukset pyritään hajauttamaan eri kohteisiin ja sijoituskohteet valitaan siten, että jälkimarkkinoiden likviditeetti on turvattu myös epäedullisissa olosuhteissa.