Vuosikertomus 2019

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
2 LIIKEVAIHTO
1 000 € 2019 2018
Tuotetun sähkön myynti 241 549 334 876
Tuotetun lämmön myynti 106 876 106 786
Muu myynti 2 630 4 934
Yhteensä 351 055 446 596


3 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
1 000 € 2019 2018
Käyttöomaisuuden sekä tytäryhtiöosakkeiden myynti- ja purkuvoitot 0 96
Vuokratuotot 118 103
Muut tuotot 232 7
Yhteensä 350 206


4 MATERIAALIT JA PALVELUT
1 000 € 2019 2018
Energiahankinta 154 863 183 532
Ostot tilikauden aikana 154 863 183 532


5 HENKILÖSTÖKULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ
1 000 € 2019 2018
Palkat ja palkkiot

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat 793 1 488
Muut palkat 3 202 3 702
Yhteensä 3 995 5 189
Eläkekulut 695 933
Muut henkilösivukulut 130 162
Yhteensä 825 1 095
Henkilöstökulut yhteensä 4 820 6 284Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana

Toimihenkilöt 35 50
Yhteensä 35 50


6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
1 000 € 2019 2018
Suunnitelman mukaiset poistot

Muut pitkävaikutteiset menot 196 398
Rakennukset ja rakennelmat 46 46
Koneet ja kalusto 71 78
Sijoitukset 447 447
Yhteensä 760 9697 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
1 000 € 2019 2018
Energian ostot 184 919 237 519
Korjaus-, kunnossapito- ja huoltopalvelut 83 348
Vuokrat 709 777
Kiinteistöverot 21 19
Asiantuntijakulut 2 609 2 730
Muut 2 096 2 396
Yhteensä 190 437 243 789


TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
1 000 € 2019 2018
PricewaterhouseCoopers Oy:

Tilintarkastuspalkkiot 124 107
Veroneuvonta 3 4
Muut palvelut 16 9
Yhteensä 142 120


8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
1 000 € 2019 2018
Osinkotuotot

Muilta 0 6
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista

Omistusyhteysyrityksiltä 3 029 2 717
Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 923 726
Muilta 8 1
Rahoitustuotot yhteensä 3 961 3 450Korkokulut ja muut rahoituskulut

Omistusyhteysyrityksille -991 -993
Muille -10 181 -20 741
Rahoituskulut yhteensä -11 172 -21 734Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -7 211 -18 284Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssieroja netto 0 0


9 TULOVEROT
1 000 € 2019 2018
Tilikauden verot 0 0
Edellisten tilikausien verot 0 0
Yhteensä 0 0