Vuosikertomus 2019

KONSERNIN TASE

1 000 € Liitetieto 31.12.2019 31.12.2018
VARAT


Pitkäaikaiset varat


Aineettomat hyödykkeet 17 285 659 284 173
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18,19 473 274 497 440
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 20 753 768 714 625
Muut rahoitusvarat 21 484 486
Lainat ja muut saamiset 22 445 987 446 034
Pitkäaikaiset varat yhteensä
1 959 172 1 942 758
Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 24 9 131 12 038
Myyntisaamiset ja muut saamiset 22 72 966 84 399
Rahavarat 23 62 367 59 598
Lyhytaikaiset varat yhteensä
144 464 156 035
Myytävänä olevat varat 25 2 768 4 653
Varat yhteensä
2 106 404 2 103 446
OMA PÄÄOMA


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 26

Osakepääoma
55 321 65 293
Ylikurssirahasto
205 999 216 822
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
327 644 326 683
Arvonmuutosrahasto
-2 881 1 700
Kertyneet voittovarat
204 444 165 879
Yhteensä
790 527 776 377
Määräysvallattomien omistajien osuus
40 686 40 515
Oma pääoma yhteensä
831 213 816 892
VELAT


Pitkäaikaiset velat


Varaukset 27 5 020 3 345
Rahoitusvelat 28 981 865 1 107 672
Muut velat 28,30 10 154 6 293
Pitkäaikaiset velat yhteensä
997 039 1 117 310
Lyhytaikaiset velat


Rahoitusvelat 28 228 307 114 533
Ostovelat ja muut velat 29 49 845 54 711
Lyhytaikaiset velat yhteensä
278 152 169 244
Velat liittyen myytävänä oleviin varoihin 25 0 0
Velat yhteensä
1 275 191 1 286 554
Oma pääoma ja velat yhteensä
2 106 404 2 103 446