Vuosikertomus 2019

17 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET1 000 € Hiilidioksidi-päästöoikeudet Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2019 2 032 281 158 17 933 301 123
Lisäykset 3 622
763 4 385
Vähennykset -2 266
-1 002 -3 268
Uudelleenryhmittelyt

139 139
Hankintameno 31.12.2019 3 388 281 158 17 833 302 379

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 0 1 361 15 589 16 950
Vähennykset

-831 -831
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset
42 559 601
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 0 1 403 15 317 16 720

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 3 388 279 755 2 516 285 659
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 2 032 279 797 2 344 284 173


1 000 € Hiilidioksidi-päästöoikeudet Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 773 281 158 17 961 299 892
Lisäykset 2 088
15 2 103
Vähennykset -829
-395 -1 224
Uudelleenryhmittelyt

352 352
Hankintameno 31.12.2018 2 032 281 158 17 933 301 123

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 0 1 319 15 209 16 528
Vähennykset

-395 -395
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset
42 775 817
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 0 1 361 15 589 16 950

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 2 032 279 797 2 344 284 173
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 773 279 839 2 752 283 364


Aineettomiin oikeuksiin sisältyy oikeus vesivoiman tuottamiseen 265 miljoonaa euroa sekä vuosina 2013, 2014 ja 2015 maksettu korvaus vesialueen pysyvästä käyttöoikeudesta 14,4 miljoonaa euroa. Oikeus vesivoimaan ja vesialueen pysyvä käyttöoikeus ovat aineettomia oikeuksia, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika ja joille tehdään arvonalentumistestit vuosittain.

Arvonalentumistestaus

Arvonalentumistestauksessa analysoidaan diskontattuja rahavirtoja ja täydennetään tarkastelua vertailemalla arvostuslaskelmien tuloksia vesivoimalaitosten tai -osakkeiden toteutuneiden kauppojen hintoihin ja muuhun markkina-analyysitietoon. Testaus on laadittu käyttöarvon menetelmällä. Testausyksikkönä on vesivoima-segmentti. Mallissa on mukana 50 ennustevuotta ja terminaaliarvo. Sähkön hintana on käytetty johdannaisten noteerauksia viiden ensimmäisen vuoden ajalta ja tämän jälkeen arvio perustuu palveluntarjoajien markkinahintaennusteisiin. Käytetty diskonttokorko on 4,2% ja diskonttokoron laskennassa on käytetty keskimääräistä painotettua pääomakustannusta.​ Arvonalentumistestaukset eivät ole antaneet aihetta arvonalentumisen kirjaamiselle, koska sekä vesivoimaoikeuden että vesialueen pysyvän käyttöoikeuden tulevaisuudessa kerrytettävissä olevat rahamäärät ovat suuremmat kuin oikeuksien kirjanpitoarvot. IFRS 16:n käyttöönotto ei ole vaikuttanut laskelmaan.

Herkkyystarkastelussa sähkön markkinahinnan muutos +/- 5% muuttaisi liiketoiminnan arvoa noin +/-125 miljoonaa euroa. Keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen muutos +/- 0,5%-yksikköä vaikuttaisi vastaavasti noin +/- 325 miljoonaa euroa. Kumpikaan esitetty negatiivinen herkkyysmuutos ei vielä aiheuttaisi arvonalentumistarvetta pysyvän oikeuden tasearvoon.

Aineettomat oikeudet tai muut aineettomat hyödykkeet eivät sisällä liikearvoa.