Vuosikertomus 2019

18 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET1 000 € Maa- ja vesialueet Raken- nukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräinen laitosinvestointi ja muut ennakkomaksut Yhteensä
Hankintameno 1.1.2019 33 779 128 935 719 873 83 463 5 515 971 566
IFRS 16 lisäykset 1.1.2019 6 934 1 890 355 1 747
10 926
Lisäykset 740 194 260 272 3 548 5 014
Vähennykset -124 -117 -149

-390
Muutos kirjanpidollisissa arvioissa


18
18
Uudelleenryhmittelyt

5 318
-5 457 -139
Hankintameno 31.12.2019 41 329 130 902 725 657 85 500 3 606 986 995Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 0 54 571 370 344 49 211 0 474 126
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt
-25 -36

-61
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset 309 5 547 31 090 2 347
39 293
Poistot ja arvonalentuminen, lopetetut toiminnot


363
363
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 309 60 093 401 398 51 921 0 513 721Kirjanpitoarvo 31.12.2019 41 020 70 809 324 260 33 578 3 606 473 274
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 33 779 74 364 349 530 34 251 5 515 497 4401 000 € Maa- ja vesialueet Raken- nukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräinen laitosinvestointi ja muut ennakkomaksut Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 33 824 129 030 717 903 83 468 2 519 966 745
Lisäykset
12 -35 4 5 381 5 362
Vähennykset -45 -135
-9
-189
Uudelleenryhmittelyt
28 2 005
-2 385 -352
Hankintameno 31.12.2018 33 779 128 935 719 873 83 463 5 515 971 566Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 0 49 711 339 531 46 426 0 435 668
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt
-135


-135
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset
4 995 30 813 2 423
38 231
Poistot ja arvonalentuminen, lopetetut toiminnot


362
362
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 0 54 571 370 344 49 211 0 474 126Kirjanpitoarvo 31.12.2018 33 779 74 364 349 530 34 251 5 515 497 440
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 33 824 79 319 378 373 37 041 2 519 531 077Vuonna 2019 ja 2018 yhden kaatopaikan käytöstäpoistamisvelvoitteen kustannusarviota on tarkennettu.

Yhtiön johto on arvioinut, että viitteitä arvonalentumisesta ei ole.

Tilinpäätöksessä 2018 rahoitusleasingsopimuksiksi luokitellut erät esitetään vuodesta 2019 alkaen vuokrasopimuksissa, jotka esitetään liitetiedossa 19.

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyi 31.12.2018 rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:
1 000 € Koneet ja kalusto
31.12.2018

Hankintameno 325 376
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 0
Kertyneet poistot -139 846
Kirjanpitoarvo 185 530


Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyvät aktivoidut vieraan pääoman menot1 000 € Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2019 460 15 642 111 16 213

Lisäykset


0

Vähennykset


0

Hankintameno 31.12.2019 460 15 642 111 16 213
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 289 7 534 72 7 896

Vähennykset


0

Tilikauden poistot 19 615 4 638

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 308 8 149 76 8 534Kirjanpitoarvo 31.12.2019 152 7 492 35 7 679

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 171 8 107 39 8 3171 000 € Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2018 460 15 642 111 16 213

Lisäykset


0

Vähennykset


0

Hankintameno 31.12.2018 460 15 642 111 16 213
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 270 6 919 68 7 258

Vähennykset


0

Tilikauden poistot 19 615 4 638

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 289 7 534 72 7 896
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 171 8 107 39 8 317

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 190 8 722 43 8 955Voimalaitosten rakentamiseen liittyvät rahoitusmenot aktivoidaan osana investoinnin hankintamenoa ja poistetaan omaisuuserän taloudellisena vaikutusaikana.