Vuosikertomus 2019

19 VUOKRASOPIMUKSETLAADINTAPERIAATTEIDEN MUUTOKSET

Pohjolan Voima otti IFRS 16 standardin käyttöön 1.1.2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa eikä oikaise aikaisempia kausia. IFRS 16 Vuokrasopimukset, joka julkaistiin tammikuussa 2016, määrittää vuokrasopimusten kirjaamisen, arvostamisen, esittämisen ja tilinpäätöksessä esitettävien tietojen periaatteet. Standardin tavoitteena on varmistaa, että vuokralleottaja ja vuokralleantaja antavat olennaisia tietoja tavalla, joka ottaa huomioon järjestelyiden tosiasiallisen luonteen. Tämä tieto antaa tilinpäätöksen käyttäjälle perusteet arvioida vuokrasopimusten vaikutuksia yhteisön taloudelliseen asemaan, taloudelliseen toimintaan ja rahavirtaan. EU on hyväksynyt IFRS 16 standardin marraskuussa 2017 ja se on voimassa 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
IFRS 16 korvaa standardin IAS 17 Vuokrasopimukset sekä IFRIC 4 Miten määritetään sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen. Standardi edellyttää vuokralleottajan kirjaamaan varat ja velat kaikista vuokrasopimuksista taseeseensa käyttöoikeusomaisuuseräksi sekä vuokranmaksuihin liittyvä velvollisuus velkana. Siirtymässä vuokrasopimusvelat arvostetaan jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon, diskontattuna konsernin lisäluoton korolla, joka on korko, jonka vuokralleottaja joutuisi maksamaan lainatessaan vastaavaksi ajaksi vastaavin vakuuksin rahat, jotka tarvitaan käyttöoikeusomaisuuserän arvoa vastaavan omaisuuserän hankkimiseksi. Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan vuokrasopimusvelkaa vastaavaan määrään, oikaistuna ennakkoon maksettujen tai kertyneiden vuokrien summalla. Konserni kohdistaa sopimuksen perusteella maksetun vastikkeen kuhunkin vuokrasopimuksen komponenttiin ja erottaa muille kuin vuokrasopimuskomponenteille kuulumattomat osuudet, jos ne ovat tunnistettavissa. Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan alun perin hankintamenoon, joka sisältää vuokrasopimusvelan alkuperäisen määrän oikaistuna lähinnä sopimuksen alkamispäivänä tai sitä aikaisemmin maksetuilla vuokrilla. Myöhemmin käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan tasapoistomenetelmällä sopimuksen alkamispäivästä joko käyttöoikeusomaisuuserän taloudellisen vaikutusajan päättymiseen tai vuokrakauden loppuun mennessä, sen mukaan kumpi näistä on aikaisempi. Vuokrasopimusvelat arvostetaan alun perin alkamispäivänä maksamattomien vuokrien nykyarvoon diskontattuna konsernin lisäluoton korolla. Sovellettu vuokrakausi vastaa ajanjaksoa, jonka ajan vuokrasopimus ei ole purettavissa, lukuun ottamatta tilanteita, joissa konserni tulee kohtuullisen varmasti hyödyntämään uusimisoptiota tai jatkamaan sopimusta. Vuokrasopimusvelat kirjataan jaksotettuun hankintamenoon. Konserni on päättänyt käyttää standardin sallimia helpotuksia, eikä sovella standardia alle 12 kuukauden pituisiin vuokrasopimuksiin eikä vuokrasopimuksiin, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Konserni on käynyt läpi vuokra-, palvelu- ja hankintasopimukset ja laskenut IFRS 16 standardin vaikutukset. Muutoksen tasevaikutus ei ole merkittävä suhteessa konsernin kokonaistaseeseen. Sopimukset koostuvat pääosin maa-alueiden ja toimitilojen vuokrista. Vuokrasopimuksiin liittyvät ennalistamisvelvoitteet on huomioitu käyttöönotossa.

Standardin käyttöönton vaikutukset taseeseen on esitetty alla olevissa taulukoissa.1 000 €
31.12.2018 IFRS 16 vaikutus 1.1.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

497 440 10 926 508 366


VELAT
Pitkäaikaiset velat
Varaukset

3 345 1 747 5 092
Rahoitusvelat

1 107 672 8 370 1 116 042


Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat

114 533 809 115 342
Alla oleva täsmäytyslaskelma vuokrasopimusvelkojen alkusadoista 1.1.2019 perustuu muihin vuokrasopimusten vastuusitoumuksiin 31.12.2018;


Muut vuokrasopimusvastuut 31.12.2018 2 298Kohtuullisen varmat jatko-optiot 9 910Bruttomääräinen vuokrasopimusvelka 1.1.2019 12 208Diskonttaus * -3 029Vuokrasopimusvelka 1.1.2019 9 179

Josta:
Lyhytaikaisia vuokrasopimusvelkoja 809Pitkäaikaisia vuokasopimusvelkoja 8 370
9 179

*Vuokrasopimusvelka on diskontattu lisäluoton korkoa käyttäen 1.1.2019. Keskimääräinen lisäluoton korko on 1,97%.
TULOSLASKELMAAN MERKITYT MÄÄRÄT

Tuloslaskelma sisältää seuraavat vuokrasopimuksiin liittyvät määrät:Käyttöoikeusomaisuuserien poistot
1 000 € 2019 2018


Maa- ja vesialueet 309 -


Rakennukset 547 -


Koneet ja kalusto 14 264 -


Aineelliset hyödykkeet 221 -


Yhteensä 15 341 -
Korkokulut (sisältyy rahoituskuluihin) 1 020 -
Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut 10 -


Arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut, jotka eivät sisälly edellisen erään 42 -
Vuokrasopimuksista aiheutuva lähtevä rahavirta vuonna 2019 oli yhteensä 10 241 tuhatta euroa.

Edellisvuonna kirjattiin vuokrasopimuksiin poistot ja korot, jotka liittyivät IAS 17:n Vuokrasopimukset mukaan 'rahoitusleasingsopimuksiksi' luokiteltuihin vuokrasopimuksin. Poistot esitettiin käyttöomaisuuspoistoina tuloksessa ja taseessa, jotka esitetään liitetiedoissa 18. Korot ovat osana konsernin korkokuluja.


TASEESEEN MERKITYT MÄÄRÄT

Tässä esitellään tietoja vuokrasopimuksista, joissa konserni on vuokralleottajana.

Taseessa esitetään seuraavat vuokrasopimuksiin liittyvät määrät:Käyttöomaisuuserät
1 000 € 2019 1.1.2019


Maa-ja vesialueet 7 311 6 934


Rakennukset ja rakennelmat 1 445 1 890


Koneet ja kalusto 163 568 185 885


Muut aineelliset hyödykkeet 1 798 1 747


Yhteensä 174 122 196 456
Varaukset 1 798 1 747
Vuokrasopimusvelat
Lyhytaikaiset 21 408 24 649


Pitkäaikaiset 166 312 186 896


Yhteensä 187 720 211 544


Edellisvuonna kirjattiin vain vuokrasopimuksiin perustuvat varat ja velat, jotka liittyivät IAS 17:n Vuokrasopimukset mukaan 'rahoitusleasingsopimuksiksi' luokiteltuihin vuokrasopimuksin. Varat esitettiin aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja velat osana konsernin lainoja. IFRS 16:n käyttöönoton yhteydessä 1.1.2019 kirjatuista oikaisuista liitteen alussa.

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset 1.1.2019 olivat 10 926 tuhatta euroa ja lisäykset tilikauden 2019 aikana 1 416 tuhatta euroa.