Vuosikertomus 2019

26 OMA PÄÄOMA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti PVO toimittaa energiaa osakkailleen omakustannusperiaatteen mukaisesti eli luovuttaa tuottamansa tai hankkimansa energian jokaisen osakesarjan omistuksen suhteessa. Kunkin osakesarjan omistajat vastaavat ao. sarjan kiinteistä kustannuksista osakemäärien suhteessa riippumatta siitä, onko teho- tai energiaosuutta käytetty vai ei, ja muuttuvista kustannuksista toimitettujen energiamäärien mukaisessa suhteessa.

               
Osakkeiden lukumäärien täsmäytyslaskelma:
               
1 000 € Osakkeiden lukumäärä (kpl) Osakepääoma Ylikurssi rahasto Arvonmuutos rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2018 32 509 113 65 293 216 822 -2 466 328 869 192 792 801 310
Siirto kertyneisiin voittovaroihin ja SVOP-rahastoon         -2 186 2 186 0
Tilikauden laaja tulos       4 166   -29 098 -24 932
31.12.2018 32 509 113 65 293 216 822 1 700 326 683 165 879 776 378
Siirto kertyneisiin voittovaroihin ja SVOP-rahastoon   -9 972 -10 823   14 961 5 834 0
Pääoman palautus         -14 000   -14 000
Tilikauden laaja tulos       -4 581   32 731 28 150
31.12.2019 32 509 113 55 321 205 999 -2 881 327 644 204 444 790 528
               
               

Osakkeet

31.12.2019 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 32.509.113 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

               
Yhtiöllä on 14 rekisteröityä osakesarjaa
               
Osakepääoma osakelajeittain         kpl 1 000 €  
A-sarja         13 350 077 22 453  
- oikeus saada PVO-Vesivoima Oy:n tuottamaa tai hankkimaa energiaa    
B-sarja         7 124 507 11 983  
- oikeus saada 56,8 % osuudella Teollisuuden Voima Oyj:n    
OL1 ja 2 -yksiköillä tuottamaa tai hankkimaa energiaa    
B2-sarja         5 603 151 9 424  
- oikeus saada 60,2 % osuudella Teollisuuden Voima Oyj:n OL3 yksiköllä    
tuottamaa tai hankkimaa energiaa yksikön valmistuttua    
C-sarja         2 224 498 1 983  
- oikeus saada PVO-Lämpövoima Oy:n tuottamaa tai hankkimaa energiaa    
C2-sarja         359 198 604  
- oikeus saada 56,8 % osuudella Teollisuuden Voima Oyj:n    
Meri-Porin hiilivoimayksiköllä tuottamaa tai hankkimaa energiaa    
G-sarja         354 290 596  
- oikeus saada 49,9 % osuudella Oy Alholmens Kraft Ab:n tuottamaa energiaa    
G2-sarja         238 216 401  
- oikeus saada 76,0 % osuudella Kymin Voima Oy:n tuottamaa energiaa    
G4-sarja         296 486 499  
- oikeus saada 72,0 % osuudella Rauman Biovoima Oy:n tuottamaa energiaa    
G5-sarja         155 272 261  
- oikeus saada Laanilan Voima Oy:n tuottamaa energiaa    
G6-sarja         646 217 1 087  
- oikeus saada Porin Prosessivoima Oy:n tuottamaa energiaa    
G9-sarja         589 071 991  
- oikeus saada 54,0 % osuudella Kaukaan Voima Oy:n tuottamaa energiaa    
G10-sarja         213 600 359  
- oikeus saada 84,0 % osuudella Hämeenkyrön Voima Oy:n tuottamaa energiaa    
M-sarja         307 707 2 921  
- oikeus saada 100,0 % osuudella Mussalon Voima Oy:n tuottamaa energiaa    
V-sarja         1 046 823 1 761  
- oikeus saada 50,0 % osuudella Vaskiluodon Voima Oy:n tuottamaa energiaa      
          32 509 113 55 321  
               
               
               

Tilikauden aikana merkittiin seuraavat osakeannit:

Tilikauden aikana ei merkitty osakeanteja.

Tilikauden aikaiset muut muutokset omassa pääomassa:

Pohjolan Voima Oyj:n yhtiökokous päätti 21.3.2019 kattaa 5,8 miljoonaa euroa negatiivisia voittovaroja alentamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa vastaavalla määrällä.

C-sarjan sidotun pääoman (osakepääoma ja ylikurssirahaston) alentamisen jälkeen palautettiin osakkaille pääomaa 14 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan pääoman rahaston kautta ja loppuosa sidotun pääoman alentamisesta 6,8 miljoonaa euroa siirrettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ylikurssirahasto

Ylikurssirahastoon on kirjattu vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikainen osakkeiden kirjanpidollisen vasta-arvon ja saadun arvon välinen erotus. Ylikurssirahasto on osakeyhtiölaissa tarkoitettua sidottua omaa pääomaa. Ylikurssirahastoa voidaan alentaa tappioiden kattamiseksi tai sitä voidaan tietyin edellytyksin palauttaa omistajille.

Arvonmuutosrahasto

Arvonmuutosrahastoon kirjataan rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutokset sekä myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutoksista syntyneet voitot ja tappiot. Johdannaisten käyvän arvon muutokset siirretään tulokseen, kun niiden suojaamat rahavirrat ovat realisoituneet. Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset siirretään tulokseen, kun sijoituksesta luovutaan tai kun sen arvo on alentunut.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan ja C-sarjan sidotun pääoman alentamisen yhteydessä sinne siirretyn osuuden.