Vuosikertomus 2019

31 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT ARVOSTUSRYHMITTÄIN SEKÄ KÄYVÄN ARVON HIERARKIA

                   
1 000 € 31.12.2019 Käypä arvo tulosvaikutteisesti Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Kirjanpitoarvo yhteensä luokittain Käypä arvo, mikäli poikkeaa kirja-arvosta Liitetieto Taso 1 Taso 2 Taso 3
Pitkäaikaiset rahoitusvarat                  
Muut rahoitusvarat   484   484   21     484
Lainasaamiset     409 153 409 153   22      
Muut saamiset     36 833 36 833   22      
    484 445 986 446 470          
                   
Lyhytaikaiset rahoitusvarat                  
Rahavarat     62 367 62 367   23      
Lainasaamiset     153 153   22      
Myyntisaamiset ja muut saamiset     52 637 52 637   22      
Siirtosaamiset     20 176 20 176   22      
    0 135 333 135 333          
                   
Yhteensä arvostusryhmittäin   484 581 319 581 803          
                   
Pitkäaikaiset rahoitusvelat                  
Lainat yhteisyrityksiltä     195 433 195 433   28      
Lainat     346 235 346 235   28      
Joukkovelkakirjalainat     273 885 273 885 278 750 28 278 750    
Vuokrasopimusvelat     166 312 166 312   28      
Johdannaissopimukset   10 154   10 154   28   10 154  
    10 154 981 865 992 019          
                   
Lyhytaikaiset rahoitusvelat                  
Lainat ja yritystodistukset     206 899 206 899   28      
Ostovelat     13 872 13 872   29      
Muut lyhytaikaiset velat     15 756 15 756   29      
Siirtovelat     20 217 20 217   29      
Vuokrasopimusvelat     21 408 21 408   28      
    0 278 152 278 152          
                   
Yhteensä arvostusryhmittäin   10 154 1 260 017 1 270 171     278 750 10 154 484
                   
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ovat lähellä kirjanpitoarvoa paitsi joukkovelkakirjalainojen osalta, jotka ovat listattuna Nasdaq Helsingissä.
                   
                   

Konsernin netotettavissa olevat rahoitusvarat ja -velat olivat 31.12.2019 johdannaissopimuksia, joita ei ole netotettu konsernitilinpäätöksessä.

Näiden rahoitusjohdannaisten nettomäärä oli -10,2 (-6,3) miljoonaa euroa.

                   
                   
  Taseessa esitettävä bruttomäärä Nettomäärä            
Johdannaissopimukset 2019   -10 154 -10 154            
Johdannaissopimukset 2018   -6 304 -6 304            
                   
1 000 € 31.12.2018 Käypä arvo tulosvaikutteisesti Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Kirjanpitoarvo yhteensä luokittain Käypä arvo, mikäli poikkeaa kirja-arvosta Liitetieto Taso 2 Taso 3  
Pitkäaikaiset rahoitusvarat                  
Muut rahoitusvarat   486   486   21   486  
Lainasaamiset     409 153 409 153   22      
Muut saamiset     36 881 36 881   22      
    486 446 034 446 520          
                   
Lyhytaikaiset rahoitusvarat                  
Rahavarat     59 598 59 598   23      
Lainasaamiset     184 184   22      
Myyntisaamiset ja muut saamiset     60 185 60 185   22      
Siirtosaamiset     24 029 24 029   22      
    0 143 996 143 996          
                   
Yhteensä arvostusryhmittäin   486 590 031 590 517          
                   
Pitkäaikaiset rahoitusvelat                  
Lainat yhteisyrityksiltä     195 859 195 859   28      
Lainat     733 286 733 286   28      
Rahoitusleasingsopimukset     178 527 178 527   28      
Johdannaissopimukset   6 293   6 293   28 6 293    
    6 293 1 107 672 1 113 965          
                   
Lyhytaikaiset rahoitusvelat                  
Lainat ja yritystodistukset     90 693 90 693   28      
Ostovelat     13 508 13 508   29      
Muut lyhytaikaiset velat     22 057 22 057   29      
Siirtovelat     19 136 19 136   29      
Rahoitusleasingsopimukset     23 840 23 840   28      
Johdannaissopimukset   11   11   29 11    
    11 169 233 169 244          
                   
Yhteensä arvostusryhmittäin   6 304 1 276 905 1 283 209     6 304 486