Vuosikertomus 2019

20 OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ

         
1 000 €     2019 2018
Tilikauden alussa     714 625 744 184
Vähennykset     0 -3 313
Arvonalentuminen     0 -10 877
Osuus tilikauden tuloksesta     43 723 -19 535
Muut laajan tuloslaskelman erät     -4 581 4 166
Tilikauden lopussa     753 768 714 625
         
Osakkuus- ja yhteisyritykset        
         
  Konsernin omistusosuus % Kirjanpitoarvo
Yhtiö, kotipaikka 2019 2018 2019 2018
Osakkuusyritykset        
Oy Alholmens Kraft Ab, Pietarsaari 49,90% 49,90% 18 014 18 449
Länsi-Suomen Voima Oy, Harjavalta 19,90% 19,90% 33 598 33 598
Tahkoluodon Polttoöljy Oy, Pori 32,00% 32,00% 0 0
Torniolaakson Voima Oy, Ylitornio 50,00% 50,00% 1 904 1 946
      53 516 53 993
         
Yhteisyritykset        
Teollisuuden Voima Oyj, Helsinki 57,06% 57,06% 691 651 651 269
Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa 50,00% 50,00% 8 399 9 172
Voimalohi Oy, Kemi 50,00% 50,00% 202 191
      700 252 660 632
         
Osakkuus- ja yhteisyritykset yhteensä     753 768 714 625
         
         

Pohjolan Voima yhdistelee Teollisuuden Voima Oyj:n yhteisyrityksenä IFRS- konsernitilinpäätökseensä. Pohjolan Voima omistaa 31.12.2019 57,06 % (31.12.2018 57,06 %) Teollisuuden Voima Oyj:n osakkeista. Pohjolan Voima on Teollisuuden Voima Oyj:n yhtiöjärjestyksen ja muiden yhtiöasiakirjojen päätös- ja määräysvaltaa sekä hallituksen jäsenten nimeämisoikeutta koskevien säännösten perusteella todennut, että Teollisuuden Voima Oyj on yhteisyritys.

Tilikaudella 2018 Pohjolan Voima myi omistamansa TVO:n osakkeet, jotka oikeuttivat TVO:n osuuteen Meri-Porin tuotantotehosta. Omistusoikeus siirtyi 31.12.2018. Järjestelyyn liittyen Pohjolan Voima sai tilikaudella 2018 pääoman palautusta 3,3 miljoonaa euroa ja kirjasi osakkeiden arvonalentumisen 10,9 miljoonaa euroa, joka laskutettiin Pohjolan Voiman C2-sarjan osakkailta.

Teollisuuden Voima Oyj:n investointisitoumukset olivat 492 (440) miljoonaa euroa.

Osakkuusyritys Länsi-Suomen Voima Oy:n kirjanpitoarvoon 31.12.2019 sisältyy liikearvoa 28 (2018: 28) miljoonaa euroa Liikearvolle tehdään arvonalentumistesti vuosittain. Länsi-Suomen Voima Oy omistaa Harjavallan vesivoimalaitoksen Kokemäenjoessa. Arvioitaessa tulevaisuudessa kerrytettävissä olevaa rahamäärää yhtiön johto on todennut, että osakkuusyhtiöstä mahdollisesti luovuttaessa myymällä yhtiön osakkeet, osakkeista saatava rahamäärä ylittäisi osakkuusyhtiöstä konsernitaseeseen kirjatun määrän.

Tiedot konsernin osakkuus- ja yhteisyrityksistä sekä niiden yhteenlasketut varat ja velat, liikevaihto ja voitto/tappio IFRS:n mukaan laskettuina. Kaikki osakkuus- ja yhteisyritykset ovat listaamattomia.

         
        Voitto/
1 000 € Varat Velat Liikevaihto tappio
2019        
Oy Alholmens Kraft Ab 102 405 65 788 55 679 -872
Länsi-Suomen Voima Oy 39 741 12 398 3 467 256
Tahkoluodon Polttoöljy Oy 8 0 0 0
Teollisuuden Voima Oyj 7 941 881 6 122 485 254 208 87 196
Torniolaakson Voima Oy 6 814 3 006 1 425 -17
Vaskiluodon Voima Oy 79 216 58 396 65 259 -310
Voimalohi Oy 1 217 802 3 825 1
Yhteensä 8 171 283 6 262 874 383 863 86 254
         
        Voitto/
1 000 € Varat Velat Liikevaihto tappio
2018        
Oy Alholmens Kraft Ab 107 386 70 145 67 824 -107
Länsi-Suomen Voima Oy 40 407 13 335 3 166 -269
Tahkoluodon Polttoöljy Oy 8 0 0 0
Teollisuuden Voima Oyj 7 662 370 5 917 114 350 271 -18 226
Torniolaakson Voima Oy 7 339 3 446 1 567 12
Vaskiluodon Voima Oy 87 338 64 806 98 141 -1 696
Voimalohi Oy 1 479 1 066 4 323 19
Yhteensä 7 906 327 6 069 912 525 292 -20 267
         
Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa        
         
1 000 €     2019 2018
Myynti osakkuus- ja yhteisyrityksille     5 217 8 999
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä     240 430 260 210
Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä     458 268 461 126
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille     205 151 210 855
         
         
      2019 2018
Osakkuus- ja yhteisyritysten palveluksessa oleva henkilöstö keskimäärin 1 024 959
         
         
Yhteenveto yhteisyritysten taloudellisesta informaatiosta        
Teollisuuden Voima Oyj on Pohjolan Voiman merkittävin yhteisyritys. Teollisuuden Voima Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeille ei ole noteerattua markkinahintaa. Teollisuuden Voima Oyj yhdistellään konsernitilinpäätöksen pääomaosuusmenetelmällä.
         
Yhteenveto taseesta     TVO -konserni TVO -konserni
      2019 2018
Lyhytaikaiset        
Rahavarat     237 832 221 166
Muut lyhytaikaiset varat (kuin rahavarat)     358 977 415 474
Lyhytaikaiset varat yhteensä     596 809 636 640
Rahoitusvelat (lukuun ottamatta ostovelkoja)     -422 769 -459 513
Muut lyhytaikaiset velat (ml. ostovelat)     -138 390 -158 590
Lyhytaikaiset velat yhteensä     -561 159 -618 102
         
Pitkäaikaiset        
Varat     7 345 072 7 025 730
Rahoitusvelat     -5 561 325 -5 299 011
Pitkäaikaiset velat yhteensä     -5 561 325 -5 299 011
Nettovarallisuus     1 819 397 1 745 257
         
         
Yhteenveto laajasta tuloslaskelmasta     2019 2018
Liikevaihto     254 208 350 271
Poistot     -45 488 -55 181
Rahoitustuotot     11 550 13 170
Rahoituskulut     -76 700 -47 435
Jatkuvien toimintojen voitto tai tappio ennen veroja 87 196 -18 226
Tuloverot     0 0
Jatkuvien toimintojen voitto tai tappio verojen jälkeen 87 196 -18 226
Tilikauden muut laajan tuloksen erät     -8 028 7 125
Jatkuvien toimintojen voitto tai tappio     79 168 -11 101
         
TVO:n tulos muuttui vuodesta 2018, koska TVO päivitti kustannusarvion perustuen uuteen ydinjätehuollon teknisen suunnitelmaan ja aikatauluun, mikä aiheutti muutoksen ydinjätehuoltovastuuvarauksessa. Lisäksi TVO muutti diskonttokorkoa ydinjätehuoltovastuulaskennassa.
         
Taloudellista informaatiota koskeva yhteenveto 2019 2018
Nettovarallisuus 1.1.     1 745 257 1 666 694
Tilikauden voitto     79 168 -11 101
Oman pääoman ehtoisen osakaslainan muutos ja korot   -5 028 95 488
Osakepääoman alentaminen     0 -5 825
Nettovarallisuus tilikauden lopussa     1 819 397 1 745 257
         
Konsernin omistusosuus %     57,06% 57,06%
Konsernin osuus     1 038 148 995 843
Oman pääoman ehtoiset lainat     -387 609 -387 609
Arvostamiseen liittyvät IFRS-kirjaukset     41 112 43 034
Kirjanpitoarvo     691 651 651 269
         
         
         

21 MUUT RAHOITUSVARAT

         
1 000 €     2019 2018
Sijoitukset noteeraamattomiin osakkeisiin     484 486
Yhteensä     484 486
         
Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat lähinnä henkilökunnan käytössä olevista lomamökki- ja golfosakkeista 0,5 (2018: 0,5) miljoonaa euroa.
         
         
         

22 LAINA JA MUUT SAAMISET

         
Pitkäaikaiset laina- ja muut saamiset        
         
1 000 €     2019 2018
Lainasaaminen osakkuus- ja yhteisyritykseltä     409 153 409 153
Muut pitkäaikaiset saamiset     36 833 36 881
Yhteensä     445 987 446 034
         
Lainasaamisiin osakkuus- ja yhteisyrityksiltä sisältyy lainasaaminen Teollisuuden Voima Oyj:ltä 409,2 (2018: 409,2) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisiin lainoihin ja muihin saamisiin ei liity merkittävää luottoriskiä johdon tekemän arvion mukaan.
         
         
Myyntisaamiset ja muut saamiset        
         
1 000 €     2019 2018
Myyntisaamiset     51 109 58 461
Pantatut rahavarat     153 184
Siirtosaamiset     20 176 24 029
Muut lyhytaikaiset saamiset     1 527 1 724
Yhteensä     72 966 84 399
         
Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo ei poikkea olennaisesti tasearvosta.
         
         
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät        
         
1 000 €     2019 2018
Menoennakot, energiaostot     9 908 12 402
Välilliset verot     4 593 5 321
Muut     5 675 6 306
Yhteensä     20 176 24 029
         
Konsernilla ei ollut tilikaudella 2019 luottotappioita myynti- tai muista saamisista (2018: 56,7 tuhatta euroa). Konsernilla ei ollut 31.12.2019 merkittäviä erääntyneitä saatavia. Tämän vuoksi myyntisaamisten ikäjakaumaa ei esitetä.
         
         
         

23 LYHYTAIKAISET TALLETUKSET JA RAHAVARAT

         
RAHAVARAT        
         
1 000 €     2019 2018
Rahavarat ja pankkisaamiset     62 367 59 598
Yhteensä     62 367 59 598
         
Rahavarat muodostuvat käteisvaroista, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista (enintään kolmen kuukauden), likvideistä sijoituksista.
         
         
         

24 VAIHTO-OMAISUUS

         
1 000 €     2019 2018
Polttoaineet        
Kivihiili     2 100 2 409
Muut polttoaineet     6 185 8 075
Ennakkomaksut     846 1 554
Yhteensä     9 131 12 038
         
Vaihto-omaisuuden arvonalentumisia ei kirjattu vuonna 2019 jatkuvista toiminnoista (2018: ei kirjattu) eikä lopetetuista toiminnoista (2018: ei kirjattu).
         
         

25 LOPETETUT TOIMINNOT JA MYYTÄVÄNÄ OLEVAT VARAT JA VELAT

         
Lopetetut toiminnot        
         
1 000 €     2019 2018
Tuotot     9 978 10 493
Kulut     -7 051 -7 882
Voitto ennen veroja     2 927 2 611
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista     2 927 2 611
         
         
Lopetettujen toimintojen rahavirrat        
         
1 000 €     2019 2018
Liiketoiminnan rahavirrat     -1 358 2 901
Investointien rahavirrat     1 236 2 178
Rahavirrat yhteensä     -122 5 079
         
PVO-Lämpövoima Oy:n hallitus päätti 27.10.2015 esittää, että yhtiön omistamien Kristiinankaupungin ja Porin Tahkoluodon hiililauhdevoimalaitosten tuotannollinen toiminta lopetetaan. PVO:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi päätöksen 13.11.2015. PVO-Lämpövoiman liiketoiminta on esitetty tilinpäätöksissä 2015-2019 lopetettuna toimintona. PVO-Lämpövoiman aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja vaihto-omaisuus esitetään myytävänä olevina varoina vuosina 2019 ja 2018.
         
Myytävänä olevat varat        
         
1 000 €     2019 2018
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     2 556 2 708
Vaihto-omaisuus     212 1 946
Yhteensä     2 768 4 653
         
         
Myytävänä oleviin varoihin ei liittynyt velkoja 2019 eikä 2018.