Vuosikertomus 2019

27 VARAUKSET

                 
1 000 €     Ympäristö-
kuluvaraus
         
1.1.2019     3 345          
IFRS 16 lisäykset 1.1.2019     1 747          
Lisäykset     272          
Vähennykset     -327          
Muutos kirjanpidollisissa arvioissa     18          
Diskonttauksen vaikutus     -35          
31.12.2019     5 020          
                 
                 
1 000 €     2019 2018        
Pitkäaikaiset varaukset     5 020 3 345        
Yhteensä     5 020 3 345        
                 
                 
                 

Ympäristökuluvaraus

Ympäristökuluvaraus sisältää voimalaitosten läjitysalueiden maisemointiin liittyviä velvoitteita. Voimalaitosten läjitysalueiden maisemointikustannusten nykyarvo on aktivoitu muiden aineellisten hyödykkeiden alkuperäiseen hankintamenoon ja esitetty varauksena. Ympäristökuluvarauksen määrä näiden osalta 31.12.2019 oli 3,0 miljoonaa euroa, ja sen odotetaan tulevan kokonaisuudessaan käytetyksi vuoteen 2030 mennessä.

1.1.2019 alkaen ympäristökuluvarauksiin on kirjattu IFRS 16 vuokrasopimuksiin kuuluvia ennallistamismenoja ja vastaava erä käyttöomaisuuteen yhteensä 1,7 miljoonaa euroa ja lisäykset tilikauden 2019 aikana 0,3 miljoonaa euroa.

Nykyarvon määrittämisessä käytetty diskonttaustekijä on 1,18%

                 
                 
                 

28 RAHOITUSVELAT

                 
1 000 €     2019 2018        
Pitkäaikaiset velat:                
Lainat yhteisyrityksiltä     195 433 195 859        
Lainat rahoituslaitoksilta     346 235 608 286        
Joukkovelkakirjalaina     273 885 125 000        
Vuokrasopimusvelat     166 312 178 527        
Yhteensä     981 865 1 107 672        
                 
Lyhytaikaiset velat:                
Lainat rahoituslaitoksilta     107 050 5 800        
Muut korolliset velat     99 849 84 893        
Vuokrasopimusvelat     21 408 23 840        
Yhteensä     228 307 114 533        
Rahoitusvelat yhteensä     1 210 172 1 222 205        
                 
Velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 31.            
                 
                 

Teollisuuden Voima Oyj on ydinjätehuoltovelvollinen. Ydinjätehuoltovelvollisella on oikeus lainata 75% Valtion ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuudestaan. Teollisuuden Voima Oyj on lainannut rahastolta lainaamansa varat edelleen osakkailleen. Pohjolan Voiman osuus on 195,4 (195,9) miljoonaa euroa.

Konsernissa oli vuoden 2018 lopussa 7 keskimäärin 10 vuoden pituista voimalaitoskone-rahoitusleasingsopimusta. Nämä sopimukset ja IFRS 16-standardin käyttöönoton myötä taseeseen kirjatut vuokrasopimusvelat ovat osa vuokrasopimusvelat-riviä.

                 
                 
MUUT PITKÄAIKAISET VELAT        
                 
1 000 €     2019 2018        
Muut pitkäaikaiset velat                
Johdannaisvelat                
Koronvaihtosopimukset     10 154 6 293        
Yhteensä     10 154 6 293        
                 
Johdannaisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 30.            
                 
                 
KOROLLISET NETTOVELAT        
                 
1 000 €     2019 2018        
Korolliset velat yhteensä 1 210 172 1 222 205        
                 
Korolliset rahoitusvarat            
Pitkäaikaiset                
Lainasaamiset     409 153 409 153        
Yhteensä     409 153 409 153        
                 
Lyhytaikaiset                
Pantatut rahavarat     153 184        
Korolliset saamiset     0 0        
Rahavarat     62 367 59 598        
Yhteensä     62 521 59 782        
                 
Korolliset rahoitusvarat yhteensä 471 674 468 935        
                 
Korolliset nettovelat     738 498 753 269        
                 
                 
NETTOVELKOJEN MUUTOKSET RAHAVIRRASSA        
                 
  Muut varat Rahoitukseen liittyvät velat  
1 000 € Rahoitusvarat pitkäaikaiset Rahoitusvarat lyhytaikaiset Vuokrasopimus-velat pitkäaikainen Vuokrasopimus- velat lyhytaikainen Lainat pitkäaikaiset Lainat lyhytaikaiset Muut velat lyhytaikaiset Yhteensä
Nettovelat                
1.1.2018 348 921 44 068 -195 405 -20 751 -845 206 -9 593 -109 782 -787 748
Rahavirrat 60 232 15 714 16 878 -3 089 -83 939 3 793 24 889 34 479
Nettovelat                
31.12.2018 409 153 59 782 -178 527 -23 840 -929 145 -5 800 -84 893 -753 269
Kirjattu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä     -8 370 -809        
Rahavirrat 0 2 739 20 523 3 318 113 592 -101 250 -14 956 23 965
Muutos vuokrasopimukset     62 -77        
Nettovelat                
31.12.2019 409 153 62 521 -166 312 -21 408 -815 553 -107 050 -99 849 -738 498
                 
                 

29 OSTOVELAT JA MUUT LYHYTAIKAISET VELAT

                 
1 000 €     2019 2018        
Ostovelat     13 872 13 508        
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille     8 008 14 996        
Siirtovelat     20 217 19 136        
Muut lyhytaikaiset velat     4 359 5 028        
Luovutettavat päästöoikeudet, Energiavirasto 3 388 2 032        
Johdannaissopimukset     0 11        
Yhteensä     49 845 54 711        
                 
Päästöoikeudet kirjataan hankintahintaisina ja ne esitetään taseessa omana eränään. Palautettavia päästöoikeuksia koskeva velvoite kirjataan hallussa olevien päästöoikeuksien kirjanpitoarvolla lyhytaikaisiin velkoihin. Päästöoikeudet ja niihin liittyvät velvoitteet kirjataan pois taseesta, kun ne toimitetaan velvoitteiden kattamiseksi tai myydään.
                 
                 
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät        
                 
1 000 €     2019 2018        
Henkilöstökulujaksotukset     2 357 2 295        
Jaksotetut polttoaineostot     4 935 5 624        
Jaksotetut energiaostot     1 127 1 078        
Jaksotetut vuokrat     1 219 1 355        
Korkovelat     2 954 2 972        
Muut     7 625 5 811        
Yhteensä     20 217 19 136        
                 
                 
                 

30 JOHDANNAISSOPIMUKSET

                 
Johdannaisten käyvät arvot        
                 
    2019 2019 Yhteensä        
1 000 €   Positiiviset käyvät arvot Negatiiviset käyvät arvot          
Koronvaihtosopimukset   18 -10 172 -10 154        
Yhteensä   18 -10 172 -10 154        
                 
                 
    2018 2018 Yhteensä        
1 000 €   Positiiviset käyvät arvot Negatiiviset käyvät arvot          
Koronvaihtosopimukset   13 -6 317 -6 304        
Yhteensä   13 -6 317 -6 304        
                 
                 
Johdannaissopimusten nimellisarvot        
                 
1 000 €     2019 2018        
Koronvaihtosopimukset     247 000 262 000