Vuosikertomus 2019

Rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen määrittämisen hierarkia

Taseessa käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit luokitellaan tahoihin käyvän arvon määrittämiseen käytettävien arvostusmenetelmien syöttötietojen perusteella:

Taso 1: syöttötiedot täysin samanlaisille varoille ja veloille toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja. Pohjolan Voima Oyj:n vuonna 2018 liikkeellelaskelma joukkovelkakirjalaina, nimellisarvoltaa 125 miljoonaa euroa, listattiin Nasdaq Helsinkiin kesäkuussa 2019. Samoin marraskuussa 2019 liikkeellelaskettu joukkovelkakirjalaina, nimellisarvoltaan 150 miljoonaa euroa listattiin Nasdaq Helsinkiin. Nämä molemmat lainat olivat luokiteltu 31.12.2019 tasolle 1 ja käypä arvo vastaa pörssinoteerausta. Konsernilla ei ollut tason 1 mukaan luokiteltuja rahoitusvaroja tai velkoja 2018.

Taso 2: syöttötiedot muita kuin tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja, jotka ovat havainnoitavissa suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3: varoja tai velkoja koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Johdannaissopimukset on alun perin merkitty taseeseen käypiin arvoihin ja myöhemmin arvostettu käypiin arvoihin tilinpäätöshetkellä. Käyvät arvot kuvastavat niitä hintoja, jotka PVO joutuisi maksamaan tai se saisi, jos se purkaisi johdannaissopimuksen. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritelty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat tilinpäätöspäivän markkinakorot, jotka olivat 0,47 - 1,42% (-0,46 - 0,89 %) (taso 2). Johdannaissopimuksiin ei sovelleta IFRS 9:n mukaista suojauslaskentaa, joten niiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.

Konsernilla on noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole noteerattuja arvoja luotettavasti saatavilla. Niiden arvo määritellään menetelmin, jotka perustuvat johdon harkintaan (taso 3).
32 EHDOLLISET VELAT JA VARAT SEKÄ HANKINTASITOUMUKSET
1 000 € 2019 2018
Omien velkojen vakuudeksi

Pantatut talletukset 40 70
Muut vastuut 4 962 203 705Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta

Takaukset 30 32
Ydinenergialain mukainen takaus 44 290 77 227Yhteensä 49 322 281 034Pantatut talletukset ovat pääosin sähkökauppaan, päästöoikeuskauppaan sekä ympäristölupiin liittyviä tilivakuuksia.

Muut vastuut koostuvat pääosin emoyhtiön lainatakauksista, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Lisäksi Valtion ydinjätehuoltorahastolle oli 31.12.2018 annettuna lainan vakuudeksi 195,9 miljoonan euron pankkitakaus.
Ydinenergialain mukainen takaus

Suomen ydinenergialain mukaan Pohjolan Voima Oyj:n 57,06 % omistamalla yhteisyrityksellä, Teollisuuden Voima Oyj:llä, on velvoite varautua olemassa olevien ydinjätteiden, mukaan lukien ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto, hoitamisen tuleviin kustannuksiiin keräämällä varoja Valtion ydinjätehuoltorahastoon.

Ydinenergialain mukaisesti määräytyvästä vastuunmäärästä päättää valvontaviranomainen (Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM). Ydinjätehuoltovastuuseen liittyvät Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaiden antamat omavelkaiset takaukset kattavat ydinjätehuoltovastuun kattamattoman osuuden lisäksi vastuun ydinjätehuollon mahdollisista ennalta arvaamattomista menoista ydinenergialain mukaisesti. Takaus on voimassa viisi vuotta ja se uusitaan vuosittain maaliskuun lopussa. Pohjolan Voiman antama omavelkainen takaus on 44,3 (2018: 77,2) miljoonaa euroa.
INVESTOINTISITOUMUKSET

Yhteisyritykset

Pohjolan Voima Oyj on sitoutunut Teollisuuden Voiman OL3 EPR-ydinvoimalaitosyksikön investointiin 432 miljoonan euron sijoituksella vuosina 2004 - 2019 ja 108 miljoonan euron osakaslainalla, ja enintään 421 miljoonan euron lisäosakaslainoilla. 31.12.2019 mennessä Pohjolan Voima Oyj on suorittanut sitoumuksistaan 841 (2018: 841) miljoonaa euroa. Sijoitukset perustuvat OL3 EPR:n rahoitussuunnitelmaan, jonka mukaan investoinnin edellyttämää omaa pääomaa kerrytetään projektin etenemisen mukaisesti.

OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT

Konsernissa ei ollut tilikauden aikana eikä sen päättyessä meneillään mitään merkittäviä oikeudenkäyntejä tai viranomaismenettelyjä.
33 MUUT VUOKRASOPIMUKSET

Konserni on vuokrannut Helsingin,Nokian ja Oulun toimistotilat. Vuokrasopimus päättyy Helsingissä 2022. Muut vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksiin sisältyy mahdollisuus jatkaa vuokra-aikaa alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.

Konserni on 1.1.2019 alkaen kirjannut näistä vuokrasopimuksista käyttöomaisuuseriä, lukuunottamatta lyhytaikaisia ja arvoltaan vähäisiä kohteita koskevia sopimuksia, lisätietoja ks. liitetieto 19
1 000 € 2019 2018
Yhden vuoden kuluessa - 652
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua - 1 647
Yhteensä - 2 298


34 PÄÄSTÖOIKEUDET
Hiilidioksidipäästöoikeudet

Pääsääntöisesti konsernilla on 31.12. hallussaan vähintään vuotuisia CO₂ -päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Jos toteutuneet päästöt ylittävät yhtiön hallussa olevat päästöoikeudet, yhtiö on tehnyt ylimeneviä tonneja vastaavan kulukirjauksen tilinpäätöshetken markkinahinnalla. Lopetetuksi toiminnoksi luokitellun PVO-Lämpövoima Oy:n päästöoikeustiedot eivät sisälly alla oleviin lukuihin.


2019

t CO2 1 000 €
Vastikkeetta saadut päästöoikeudet 259 237
Tuotantolaitosten yhteenlasketut vuotuiset päästömäärät 544 162
Hallinnassa olevat päästöoikeudet 1 830 785
Ulkopuoliset päästöoikeusmyynnit * 0 0
Ulkopuoliset päästöoikeusostot ** 167 187 4 1742018

t CO2 1 000 €
Vastikkeetta saadut päästöoikeudet 291 273
Tuotantolaitosten yhteenlasketut vuotuiset päästömäärät 604 231
Hallinnassa olevat päästöoikeudet 2 008 592
Ulkopuoliset päästöoikeusmyynnit * 55 000 946
Ulkopuoliset päästöoikeusostot ** 180 557 2 362* Päästöoikeusmyynnit sisältyvät liikevaihtoon.

** Päästöoikeusostot sisältyvät kohtaan "Materiaalit ja palvelut" ja tilinpäätöshetkellä hallussa olevat ostetut oikeudet taseen aineettomiin oikeuksiin.