Vuosikertomus 2019

35 KONSERNIYRITYKSET


Tytäryritykset Tuotantomuoto Kotimaa Omistus- osuus (%) Osuus ääni- vallasta (%)
Hämeenkyrön Voima Oy Lämpövoima Suomi 84,00 84,00
Kaukaan Voima Oy Lämpövoima Suomi 54,00 54,00
Kymin Voima Oy Lämpövoima Suomi 76,00 76,00
Laanilan Voima Oy Lämpövoima Suomi 100,00 100,00
Porin Prosessivoima Oy Lämpövoima Suomi 100,00 100,00
PVO-Lämpövoima Oy Lämpövoima Suomi 100,00 100,00
PVO Power Management Oy Palveluyhtiö Suomi 100,00 100,00
PVO Power Services Oy Palveluyhtiö Suomi 100,00 100,00
PVO-Vesivoima Oy Vesivoima Suomi 100,00 100,00
Rauman Biovoima Oy Lämpövoima Suomi 71,95 71,95
Rouhialan Voimansiirto Oy Palveluyhtiö Suomi 100,00 100,00


Osakkuus- ja yhteisyritykset
Osakkuusyritykset Kotipaikka


Oy Alhomens Kraft Ab Pietarsaari


Länsi-Suomen Voima Oy Harjavalta


Tahkoluodon Polttoöljy Oy Pori


Torniolaakson Voima Oy YlitornioYhteisyrityksetTeollisuuden Voima Oyj Helsinki


Vaskiluodon Voima Oy Vaasa


Voimalohi Oy Kemi
36 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT


Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuus- ja yhteisyritykset (liitetieto 35) sekä suurin omistaja UPM-Kymmene -konserni. Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja yrityksen johtoon kuuluvien avainhenkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yritykset, joissa heillä tai heidän perheenjäsenillään on määräysvalta.

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketapahtumat, 1 000 €

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketapahtumat ovat Pohjola Voiman normaaliin liiketoimintaan kuuluvia tapahtumia. Pohjolan Voima on myöntänyt yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj:lle oman pääoman ehtoisia osakaslainoja 409 miljoonaa euroa (2018: 409 miljoonaa euroa). Johto on arvioinut, että lainasaamisiin ei sisälly arvonalentumisriskiä. Teollisuuden Voima on käyttänyt takaisinlainausoikeuttaan Valtion ydinjätehuoltorahastosta ja ja edelleen lainannut Pohjolan Voimalle 195 miljoonaa euroa (2018: 196 miljoonaa euroa). Lainan vakuutena oli 31.3.2019 saakka Pohjolan Voiman Valtion ydinjätehuoltorahastolle antama pankkitakauksen, tämän jälkeen laina on ollut vakuudeton.


2019 Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuus- ja yhteisyritykset 5 217 240 430 458 268 205 151
UPM-Kymmene-konsernin yhtiöt 158 844 65 020 13 226 9 551


2018 Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuus- ja yhteisyritykset 8 999 260 210 461 126 210 855
UPM-Kymmene-konsernin yhtiöt 206 800 68 792 20 946 10 002


Hallituksen ja ylimmän johdon palkat ja palkkiot

Pohjolan Voiman ylin johto kostuu hallituksen jäsenistä ja operatiivisesta johtoryhmästä mukaan lukien toimitusjohtaja. Hallitukselle tai konsernijohdolle ei ollut myönnetty lainoja 31.12.2019 ja 31.12.2018.

Hallituksen ja ylimmän johdon palkat ja palkkiot


1 000 €
2019 2018
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet - hallitus
462 476
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet - johtoryhmä
1 265 1 949
Yhteensä
1 727 2 425
Hallitukselle ei ole maksettu eläke-etuuksia 2019 ja 2018.
Toimitusjohtajien palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja Aiempi toimitusjohtaja
1 000 € 2019 2018 2018
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 331 116 897
Lakisääteiset eläkkeet 83 29 227
Lisäeläkkeet 47 18 37
Yhteensä 462 163 1 161


37 OSAKEOMISTUKSEN JAKAUMA JA TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA
2019 2018


% %
Osakkeenomistaja
osakemäärästä osakemäärästä
EPV Energia Oy
5,49% 5,49%
Etelä-Suomen Voima Oy
1,52% 1,48%
Helen Oy
0,62% 0,62%
Kemira Oyj (ml. Eläkesäätiö)
5,06% 5,06%
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
1,83% 1,83%
Kokkolan Energia Oy
1,85% 1,85%
Kymppivoima Oy
5,91% 5,91%
Metsä Group (Metsäliitto, Metsä Fibre, Metsä Board Oyj)
3,66% 3,66%
Myllykoski Oyj *)
0,63% 0,63%
Oulun Energia Oy
0,91% 0,91%
Outokumpu Oyj
0,10% 0,10%
Oy Perhonjoki Ab
2,17% 2,17%
Porin kaupunki
1,37% 1,40%
Rautaruukki Oyj
0,09% 0,09%
Stora Enso Oyj
15,61% 15,61%
UPM Energy Oy
47,69% 47,69%
UPM Communication Papers Oy
3,46% 3,46%
Vantaan Energia Oy
0,23% 0,23%
Yara Suomi Oy (ml. Eläkesäätiö)
1,84% 1,84%
Yhteensä
100,00% 100,00%
*) Myllykoski Oyj kuuluu UPM-Kymmene -konserniin.


% %
Osakkaat toimialoittain
osakemäärästä osakemäärästä
Metsäteollisuus
71,04% 71,04%
Energiayhtiöt
18,68% 18,64%
Kemianteollisuus
6,90% 6,90%
Metalliteollisuus
0,19% 0,19%
Muut
3,20% 3,23%
Yhteensä
100,00% 100,00%


38 TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuulutti 25.2.2020 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksen Iijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. PVO-Vesivoiman on tarkoitus antaa muistutuksensa hakemusasiakirjoista niiden nähtävilläoloaikana 17.4.2020 mennessä.