Vuosikertomus 2019


4 SEGMENTTITIEDOT

Konsernilla on neljä raportoitavaa segmenttiä: vesivoima, lämpövoima, ydinvoima ja muut toiminnot.
Vesivoima-segmentin sähköä tuotetaan PVO-Vesivoima Oy:n vesivoimalaitoksissa, joita on kahdeksan. Lisäksi segmenttiin kuuluvat osakkuudet Torniolaakson Voima Oy:ssä ja Länsi-Suomen Voima Oy:ssä sekä Voimalohi Oy:ssä.
Lämpövoima-segmentin sähköä ja lämpöä tuotetaan Hämeenkyrön Voima Oy:n, Kaukaan Voima Oy:n, Kymin Voima Oy:n, Laanilan Voima Oy:n, Porin Prosessivoima Oy:n ja Rauman Biovoima Oy:n voimalaitoksissa. Lisäksi segmenttiin kuuluvat osuudet yhteisyritys Vaskiluodon Voima Oy:stä ja Oy Alholmens Kraft Ab:sta. Tahkoluodon Polttoöljy on lepäävä yhtiö.
Ydinvoima-segmenttiin kuuluu osuus yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj:stä, joka tuottaa sähköä kahdessa ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2. Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 on rakenteilla.
Muut toiminnot kattaa emoyhtiö Pohjolan Voima Oyj:n konsernitoiminnot, palveluyhtiöt PVO Power Management Oy:n ja PVO Power Services Oy:n sekä lepäävän yhtiön Rouhialan Voimansiirto Oy:n.
PVO-Lämpövoima Oy:n toiminnot on esitetty lopetettuna toimintona.
Konserni esittää liiketoimintasegmenteittäin liikevaihdon poistot ja arvonalentumiset, rahoitustuotot ja -kulut, tilikauden tuloksen sekä varat ja velat, joita ylin operatiivinen päätöksentekijä seuraa. Konsernin velat on allokoitu laskennallisesti eri segmenteille pääomakulujen kohdistamiseksi eri tuotantomuodoille sen mukaan, mihin segmenttiin varoja on käytetty. Juridinen vastuu veloista on velan ottaneella konserniyhtiöllä.
2019

Tuloslaskelma Vesivoima Lämpövoima Ydinvoima Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot
Liikevaihto, ulkoinen 12 428 233 987 134 615 40 570 421 600 275
Liikevaihto, sisäinen 12 068 126 689
21 022 159 779 4 509
Eliminoinnit-164 288
Liikevaihto yhteensä 24 496 360 676 134 615 61 592 417 091 4 783Poistot ja arvonalentumiset -4 651 -34 601
-642 -39 894 -364Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -32 -1 208 44 962
43 723Liikevoitto/-tappio -2 507 975 44 962 1 275 44 704 2 893Rahoitustuotot -ja kulut -1 393 -2 228 -6 796 -4 310 -14 727 34Tuloverot -1

-1 -2Tilikauden voitto/tappio jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista -3 901 -1 253 38 166 -3 037 29 975 2 927


Varat

Pikäaikaiset varat 432 783 386 732 1 100 804 38 853 1 959 172
Lyhytaikaiset varat 4 270 74 576 0 86 291 165 137
Eliminoinnit-20 673
Lyhytaikaiset varat yhteensä144 464
Myytävänä olevat varat
2 768

2 768
Varat yhteensä 437 053 464 076 1 100 804 125 144 2 106 404Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat ja varaukset 134 861 171 637 680 387 0 986 885
Muut pitkäaikaiset velat10 154
Pitkäaikaiset velat yhteensä997 039
Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset velat 6 608 105 508 42 409 144 300 298 825
Eliminoinnit-20 673
Lyhytaikaiset velat yhteensä278 152
Velat yhteensä 141 469 277 145 722 796 144 300 1 275 191

2018

Tuloslaskelma Vesivoima Lämpövoima Ydinvoima Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot
Liikevaihto, ulkoinen 6 225 266 280 178 298 63 296 514 100 634
Liikevaihto, sisäinen 16 884 123 938
32 506 173 327 4
Eliminoinnit-173 331
Liikevaihto yhteensä 23 109 390 218 178 298 95 802 514 096 638Poistot ja arvonalentumiset -4 567 -34 229
-251 -39 048 363Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -22 -4 294 -15 218
-19 535Liikevoitto/-tappio -1 947 -3 246 -15 218 12 960 -7 451 2 520Rahoitustuotot -ja kulut -1 326 -12 951 -7 163 -3 469 -24 909 91Tilikauden voitto/tappio jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista -3 272 -16 197 -22 381 9 490 -32 360 2 611


Varat

Pikäaikaiset varat 435 070 409 594 1 060 422 37 671 1 942 758
Lyhytaikaiset varat 6 080 82 639 0 84 982 173 701
Eliminoinnit-17 666
Lyhytaikaiset varat yhteensä156 035
Myytävänä olevat varat
4 653

4 653
Varat yhteensä 441 150 496 886 1 060 422 122 654 2 103 446Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat ja varaukset 137 000 243 157 723 222 7 638 1 111 017
Muut pitkäaikaiset velat6 293
Pitkäaikaiset velat yhteensä1 117 310
Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset velat 4 668 64 584 0 117 658 186 910
Eliminoinnit-17 666
Lyhytaikaiset velat yhteensä169 244
Velat yhteensä 141 668 307 741 723 222 125 296 1 286 554 

5 MYYDYT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Myydyt pitkäaikaiset omaisuuserät

Vuonna 2019 eikä 2018 ei ollut pitkäaikaisten omaisuuserien myyntejäHankitut liiketoiminnot

Vuonna 2019 eikä 2018 ei ollut yrityshankintoja.6 RAHAVIRTALASKELMAN LIITETIEDOT
Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon (1 000 €) 2019 2018
Poistot 40 257 39 410
Johdannaisten käyvän arvon muutokset 4 057 3 368
Verot 2 0
Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja -tappiot -1 962 -2 373
Rahoituskulut, netto 10 636 21 450
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -43 723 19 535
Muut oikaisut -328 -2
Yhteensä 8 939 81 388


Käyttöpääoman muutos 2019 2018
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 10 562 2 259
Vaihto-omaisuuden muutos 4 641 -3 280
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -6 820 -4 898
Varausten muutos -35 -1 144
Yhteensä 8 348 -7 063


7 LIIKEVAIHTO
1 000 € 2019 2018
Tuotetun sähkön myynti 253 510 339 355
Tuotetun lämmön myynti 140 847 138 304
Ostetun sähkön myynti 13 448 28 230
Muu myynti 9 287 8 208
Yhteensä 417 091 514 096Sähkön toimitus osakkaille (GWh)

Tuotettu sähkö 11 666 11 985
Tuotettu lämpö 3 709 3 958
Ostettu sähkö 415 532


PVO:n sähkönhankintamäärä määräytyy osakkaiden sähkön tarpeen perusteella. Vuonna 2019 Pohjolan Voiman sähkön kokonaishankinta jatkuvista toiminnoista oli 12,1 (12,5) TWh. Konsernin sähkön tuotannon osuus tästä oli 11,7 (12,0) TWh, josta emoyhtiön toimitukset osakkailleen olivat 11,2 (11,6) TWh. Tytäryhtiöiden toimitukset muille omistajilleen olivat 0,5 (0,4) TWh. Jatkuvien toimintojen ostot pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta olivat 0,4 (0,5) TWh ja myynnit 0,4 TWh (0,3). Lämmöntoimitukset olivat 4,2 (4,4) TWh.

Muu myynti muodostuu pääosin päästöoikeuksien myynnistä sekä verkko- ja hallintopalvelujen myynnistä.
8 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
1 000 € 2019 2018
Vuokratuotot 492 532
Käyttöomaisuuden sekä tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitot 243 438
Avustukset 4 6
Muut tuotot 1 788 1 992
Yhteensä 2 527 2 968


9 MATERIAALIT JA PALVELUT
1 000 € 2019 2018
Polttoaineet 93 409 97 094
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 2 199 -6 020
Aineet ja tarvikkeet 2 272 2 297
Hiilidioksidipäästöoikeudet 4 174 2 362
Energiaostot; Pohjoismaiset sähkömarkkinat 17 546 31 355
Energiaostot; osakkuus- ja yhteisyritykset 188 612 267 125
Energiaostot, muut 5 272 1 869
Ulkopuoliset palvelut 6 336 6 453
Yhteensä 319 819 402 536Polttoaineostot koostuvat turpeen ja biopolttoaineiden ostoista, joita käytetään sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Energiaostoihin osakkuus- ja yhteisyrityksiltä sisältyy Teollisuuden Voima Oyj:lta, Oy Alholmens Kraft Ab:ltä sekä Vaskiluodon Voima Oy:ltä Pohjolan Voima Oyj:n omistuksen mukaisesti hankkima energia.

10 HENKILÖSTÖKULUT
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
1 000 € 2019 2018
Palkat ja palkkiot 7 055 8 220
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 1 241 1 511
Muut henkilösivukulut 206 227
Yhteensä 8 502 9 959


Konsernin palveluksessa tilikauden aikana keskimäärin


2019 2018
Toimihenkilöitä 64 80
Työntekijöitä 25 26
Yhteensä 89 106Yllä olevassa keskimääräisessä henkilöstömäärässä on mukana lopetettuun liiketoimintaan kuuluvaa henkilöstöä yhteensä 8 vuonna 2019 (2018: 12). Näistä toimihenkilöitä on 8 (2018: 11) ja työntekijöitä ei ole vuonna 2019 (2018: 1)


11 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
1 000 € 2019 2018
Aineettomien hyödykkeiden poistot

Aineettomat oikeudet 42 42
Muut aineettomat hyödykkeet 559 775
Yhteensä 601 817Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot

Maa -ja vesialueet 309 0
Rakennukset ja rakennelmat 5 547 4 995
Koneet ja kalusto 31 090 30 813
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 347 2 422
Yhteensä 39 293 38 230Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 39 894 39 048Poistot sisältävät IFRS 16-standardin käyttöönoton vaikutukset sisältäen ennallistamisvelvoitteet.12 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
1 000 € 2019 2018
Kunnossapito- ja huoltopalvelut 14 614 13 552
Kiinteistövero 6 104 6 058
Vuokrat 237 1 338
Käynnissäpitopalvelut 15 107 17 033
Muut kulut 14 359 15 456
Yhteensä 50 422 53 437Tilintarkastajan palkkiot

1 000 € 2019 2018
Tilintarkastuspalkkiot 189 172
Veroneuvonta 3 5
Muut palvelut 16 9
Yhteensä 208 185


13 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernissa oli kuluksi vuonna 2019 kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 84 (2018: 62) tuhatta euroa.
14 OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSISTA
1 000 € 2019 2018
Länsi-Suomen Voima Oy 0 -54
Oy Alholmens Kraft Ab -435 -54
Tahkoluodon Polttoöljy Oy 0 0
Teollisuuden Voima Oyj 44 962 -15 218
Torniolaakson Voima Oy -42 31
Vaskiluodon Voima Oy -773 -4 241
Voimalohi Oy 11 0
Yhteensä 43 723 -19 535Teollisuuden Voima Oy:n tulos muuttui vuoteen 2018 verrattuna, koska TVO päivitti kustannusarvion perustuen uuteen ydinjätehuollon teknisen suunnitelmaan ja aikatauluun, mikä aiheutti muutoksen ydinjätehuoltovastuuvarauksessa. Lisäksi TVO muutti diskonttokorkoa ydinjätehuoltovastuulaskennassa.
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksistä esitetään liitetiedossa 20.
15 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
1 000 € 2019 2018
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista 0 6
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 3 249 2 722
Rahoitustuotot yhteensä 3 249 2 728Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista 12 006 10 659
Ei suojauslaskennan alaiset johdannaiset

Käyvän arvon muutos 4 057 3 368
Muut rahoituskulut 1 914 2 733
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 10 877
Rahoituskulut yhteensä 17 976 27 637Yhteensä -14 727 -24 909


16 TULOVEROT

PVO toimittaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaperiaatteella. Omakustannushintaperiaatteen mukaan konserni ei tule maksamaan veroa energialiiketoiminnastaan, joten konserni ei kirjaa tältä osin laskennallisia verovelkoja. Energiaan liittyvästä palveluliiketoiminnasta konserni kirjaa tuloverot ja laskennalliset verovelat.
Laskennallisten verojen muutokset:
Konsernin tuloslaskelmaan kirjattujen tuloverojen erot suomalaisen yhteisöverokannan mukaiseen tuloveroon on esitetty seuraavassa taulukossa:1 000 € 2019 2018
Tulos ennen veroja 29 977 -32 360
Suomen verokannan mukainen tulovero 20% -5 995 6 472Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitoista/tappioista 8 849 -3 627
Vähennyskelvottomat kulut -89 -2 265
Omakustannushintaperiaatteen vuoksi kirjaamattomat laskennalliset verot -1 429 -1 444
Verotappiot ilman laskennallista verosaamista aikaisemmilta tilikausilta -1 338 864
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut verot -2 0