Vuosikertomus 2019

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 € Liitetieto Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Arvon-muu-tosrahasto Sijoitun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysval-lattomat omistajat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018
65 293 216 822 -2 466 328 869 192 792 801 310 42 197 843 507
Laaja tulos
Tilikauden tulos
-29 098 -29 098 -651 -29 749
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset


4 166

4 166
4 166
Tilikauden laaja tulos yhteensä
0 0 4 166 0 -29 098 -24 932 -651 -25 583
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Siirto kertyneisiin voittovaroihin 26


-2 186 2 186 0
0
Määräysvallattomien omistajien jako-osuus purkautuneesta yhtiöstä

0 -720 -720
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
0 0 0 -2 186 2 186 0 -720 -720
Osingonjako määräysvallattomille omistajille

0 -311 -311
Oma pääoma 31.12.2018
65 293 216 822 1 700 326 683 165 879 776 377 40 515 816 892
Oma pääoma 1.1.2019
65 293 216 822 1 700 326 683 165 879 776 377 40 515 816 892
Laaja tulos
Tilikauden tulos
32 731 32 731 171 32 902
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset


-4 581

-4 581
-4 581
Tilikauden laaja tulos yhteensä
0 0 -4 581 0 32 731 28 150 171 28 321
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Siirto kertyneisiin voittovaroihin ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 26 -9 972 -10 823
14 961 5 834 0
0
Pääoman palautus 26


-14 000
-14 000
-14 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
-9 972 -10 823 0 961 5 834 -14 000 0 -14 000
Oma pääoma 31.12.2019
55 321 205 999 -2 881 327 644 204 444 790 527 40 686 831 213