Mikä yritys?

 
 

Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla.

Vahvistamme asiakkaidemme kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita energiapalveluita taitavasti, rohkeasti, yhdessä.  

Monipuolista tuotantoa

Pohjolan Voiman tarina alkoi vuonna 1943 vesivoimasta, jolla teollisuus varmisti energian saantinsa. Vuosikymmenien aikana Pohjolan Voimasta on kasvanut osaamiseltaan ja tuotantorakenteeltaan monipuolinen energiatalo.

Painopisteitämme ovat vesivoima, lämpövoima ja ydinvoima.Tehokkuutemme ja osaamisemme ovat parhaimmillaan suuren mittakaavan hankkeissa. Energiapalvelumme muodostuvat voimalaitosten omistuksen ja energiantoimituksen kokonaisuudesta. Huolehdimme voimalaitoksista vastuullisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Ympäristö huomioon ottaen

Olemme investoineen 2000-luvulla hiilidioksidineutraaliin energiaan lähes neljä miljardia euroa, josta uusiutuvan energian osuus on runsaat 1,6 miljardia euroa. Yli 90 prosenttia Pohjolan Voiman tuotannosta on hiilidioksidineutraalia. Vuonna 2017 Pohjolan Voiman sähkön tuotannon hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus oli 92 prosenttia. Osuus nousi edellisistä vuosista ja saavutimme tavoitteemme, joka on ollut tuottaa yli 90 prosenttia sähköstä hiilidioksidineutraaleilla energialähteillä.

Näin Pohjolan Voima osaltaan vaikuttaa energia-alan tavoitteeseen hiilineutrauliudesta vuoteen 2050 mennessä. Myös muita päästöjä ja ympäristövaikutuksia vähennetään määrätietoisesti.

Vuorovaikutteisesti ihmisiä arvostaen

Voimavarojen yhdistäjänä uskomme avoimen vuorovaikutuksen ja yhteistyön voimaan johtamisessa, toiminnassa ja sidosryhmäsuhteissa sekä yhteisunnallisessa keskustelussa. Toimimme vastuullisesti arvojemme mukaisesti taitavasti, rohkeasti, yhdessä.

Eteenpäin katsoen

Pohjolan Voimalla on aina ollut rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Osaamisemme perustuu pitkään kokemukseemme ja kykyymme hyödyntää laajan verkostomme voimavarat.

Parannamme toimintaamme ja kehitämme osaamistamme edelleen. Näin tuotantokoneistomme kilpailukyky säilyy ja uuden rakentaminen on mahdollista.

Investointeja voimia yhdistämällä

Omakustannushintaan perustuva mankalatoimintamalli on tehokas tapa toteuttaa energiainvestointeja. Se yhdistää osaamisen ja taloudeliset resurssit. Toimintamalli mahdollistaa sen, että hankkeisiin osallistuu suoraan ja välillisesti laaja joukko toimijoita.

Pohjolan Voima keskittyy suuren mittakaavan sähkön ja lämmön tuotantoon osakkailleen. Erinomainen kokemuksemme ja osaamisemme pystytään hyödyntämään parhaalla tavalla suurissa hankkeissa.

Katsomme jatkossakin rohkeasti tulevaisuuteen.

Vedestä öljyyn, kivihiilestä bioenergiaan

Pohjolan Voima perustettiin vuonna 1943. Sen perustajat olivat suomalaisia metsäteollisuusyhtiöitä, jotka tarvitsivat toiminnassaan sähköä. Yksikään osakas ei pystynyt yksinään kattamaan suurten voimalaitosten rakentamisen kustannuksia. Energian tuotanto päätettiin siksi keskittää ja kustannukset jakaa.

Aluksi Pohjolan Voima rakensi vesivoimalaitoksia Kemi- ja Iijokeen. 1960-luvulla sähkön tarve kasvoi, mutta mahdollisuudet rakentaa lisää vesivoimaa ehtyivät.

Pohjolan Voima alkoi rakentaa myös lämpövoimalaitoksia. Ensin polttoaineena oli öljy. Kun öljykriisit moninkertaistivat polttoaineen hinnan, Pohjolan Voima rakensi hiilivoimaloita ja oli perustamassa ydinvoimayhtiötä, Teollisuuden Voimaa.

Mittava bioenergiaohjelma 2000-luvulla

2000-luvun vaihteessa Pohjolan Voima aloitti yhdessä osakkaidensa kanssa mittavan biovoimalaitosten rakennusohjelman. Syksyllä 2012 valmistui Hämeenkyröön Pohjolan Voiman 15. biopolttoaineita käyttävä voimala.

Vaskiluodon Voiman, Pohjolan Voiman osakkuusyhtiön, voimalaan Vaasaan valmistui biokaasutin, joka korvaa hiilen käyttöä metsähakkeella. Biokaasutin vihittiin käyttöön kevättalvella 2013. Se on Pohjolan Voiman 16. biovoimalaitos.

Vesivoimassa perusparannuksia

Neljän vesivoimalaitoksen perusparannusinvestoinnit Iijoella saatiin päätökseen keväällä 2013. Peruskorjaukset jatkuivat Kokemäenjoella Melossa vuosina 2014 - 2015. Kemijoen Isohaarassa sähköautomaation uudistustyöt alkoivat vuoden 2016 lopulla ja valmistuivat keväällä 2017. Iijoella teimme päätöksen Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien uudistamisesta syksyllä 2018.

Pohjolan Voima on edistänyt Teollisuuden Voiman ydinvoimahanketta. Olkiluodossa rakennetaan kolmatta ydinvoimayksikköä. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan rakentamista jatketaan.

Viidennes Suomessa kulutetusta sähköstä

Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti koostuu 25 voimalaitoksesta, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Yrityksen sähkön tuotanto kattaa noin 20 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä.

Pohjolan Voima jalostaa energiaa

  • vedestä,
  • uraanista,
  • puusta,
  • turpeesta,
  • peltobiomassoista,
  • kierrätyspolttoaineista,
  • kivihiilestä,
  • maakaasusta ja
  • öljystä.

Pohjolan Voimalla on 23 osakasta. Osakkaita ovat suomalaiset vientiteollisuusyritykset, energiayhtiöt sekä kaupungit. Pohjolan Voiman liiketoimintamalli perustuu omakustannushintaan perustuvaan ns. mankalatoimintamalliin.

Osakkaat toimialoittain 2017

Katso myös 

Pohjolan Voiman rooli suomalaisessa energiantuotannossa

Vuosikertomukset