Omakustannusperiaate

 
 

Sähköä ja lämpöä osakkaille omakustannusperiaatteella

Pohjolan Voima tuottaa omistajilleen sähköä ja lämpöä omakustannushintaan

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaan. Osakkaat vastaavat osuuksiensa mukaisesti toiminnan kustannuksista. Pohjolan Voiman tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Omakustannushintaan perustuva ns. mankalatoimintamallin mukainen toimintatapa on kirjattu yhtiöjärjestykseemme.

Pohjolan Voima on toiminut tällä periaatteella toimintansa alusta, vuodesta 1943 lähtien. Toimintamalli on soveltunut hyvin vuosikymmenien varrella muuttuneisiin olosoihin ja tarpeisiin.

Toimintamallilla uusia toimijoita energiamarkkinoille

Omakustannushintaan perustuva mankalatoimintamalli on mahdollistanut sen, että energiahankkeisiin osallistuu suoraan ja välillisesti laaja joukko eri toimijoita. Näin sähkömarkkinoille on saatu enemmän toimijoita, jolloin mypös kilpailu paranee. Toimintamalli yhdistää osaamisen ja taloudelliset resurssit ja jakaa riskit toimijoiden kesken. Toimintamalli on tehokas tapa toteuttaa investointeja.

Ilman omakustannushintaista mallia energiainvestointeihin ja sähkömarkkinoihin osallistuisi nykyistä huomattavasti vähäisempi määrä toimijoita. Myös Suomen energiaomavaraisuus olisi nykyistä selvästi alhaisempi ja sähkön hinta nykyistä korkeampi.

Kilpailuvirasto totesi lausunnossaan eduskunnan talousvaliokunnalle kesäkuussa 2010 omakustannusmallista seuraavaa:

”Kilpailusäännösten tarkoituksena ei ole estää markkinoiden toimivuutta edistäviä hankkeita, jotka eivät ole toteutettavissa ilman yhteistyötä. Mankala-periaatteen keskeisenä etuna on katsottu olevan se, että toimintamalli on mahdollistanut pienille toimijoille tuotantokapasiteetin rakentamisen, vaikka niillä ei olisi yksin siihen mahdollisuutta.”

Verotuksessa hyväksytty toimintamalli

Omakustannushintaan perustuvalla mankalatoimintamallilla on Suomessa pitkät perinteet. Se on verotuksessa hyväksytty toimintamalli ja osa vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Yli 40 prosenttia Suomen sähköstä tuotetaan tällä periaatteella.  Mankala-nimi juontaa juurensa 1960-luvulta, jolloin korkein hallinto-oikeus antoi ennakkopäätöksen Oy Mankala Ab:stä.

Korkein hallinto-oikeus totesi omakustannusmallista seuraavaa:

 ”Kun yhtiö (Oy Mankala Ab) yhtiöjärjestyksen mukaan oli velvollinen luovuttamaan tuottamansa sähköenergian osakkailleen näiden osuuksien mukaisessa suhteessa ja nämä velvolliset samassa suhteessa vastaamaan yhtiön voimalaitoksen kustannuksista, ei yhtiö ollut saanut osingonluontoista eikä muutakaan veronalaista tuloa sen johdosta, että yhtiön osakkailtaan perimä sähkön hinta ehkä oli ollut käypää hintaa alempi”.