Vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta

 

 
 

Energiaa luotettavasti ja ympäristöä säästäen

Pohjolan Voima tuottaa energiaa luotettavasti, kustannustehokkaasti ja ympäristöä säästäen. Tavoittelemme keskustelevaa yrityskulttuuria ja sidosryhmäyhteistyötä.

Sitoutumista ympäristöasioiden hyvään hoitoon

Pohjolan Voima on sitoutunut ympäristöasioiden hyvään hoitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Ympäristövaikutuksia hallitaan laaja-alaisesti.

Toiminnan ympäristövaikutusten ja -riskien tunnistamisessa ja selvittämisessä otetaan huomioon mm. elinkaariajattelu. Luonnonvaroja käytetään se, mikä on välttämätöntä sähkön tuotannon kannalta.

Sivutuotteet hyötykäyttöön

Raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen sekä voimalaitosten huolellinen käyttö ja hoito kuuluvat laadukkaaseen ympäristönsuojeluun sitovien vaatimusten täyttämisen lisäksi. Kokonaisuuden hallintaan kuuluvat myös sivutuotteiden ja jätteiden turvallinen käsittely, hyötykäyttö ja loppusijoitus.

Luonnon monimuotoisuus pyritään ottamaan huomioon laitosten toiminnassa. Voimalaitosten suunnitteluvaiheessa tehdään mittavat ympäristövaikutusten arvioinnit. Kaikilla voimaloilla on ympäristöluvat.

Kohti hiilineutraalia energia-alaa

Pohjolan Voima on nostanut määrätietoisilla investoinneillaan hiilidioksidineutraalin sähkön tuotannon noin 90 prosenttiin lviime vuosina. Tavoitteenamme on 95-prosenttisesti hiilidioksidineutraali sähkön tuotanto vuoteen 2020 mennessä. Siten Pohjolan Voima vaikuttaa osaltaan energia-alan tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Valtaosassa Pohjolan Voiman tuotantoyhtiöistä on käytössä sertifioidut, ISO 140001 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät.Pohjolan Voiman yhteisyrityksen TVO:n ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on lisäksi EMAS-rekisteröity.

Suurimmalla osalla tuotantoyhtiöistä on käytössä myös energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ tai ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä, joista osa on sertifioitu. Työtä energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään monin tavoin sekä tuotantolaitoksilla että toimitiloissa.

Vuorovaikutteisesti ihmistä arvostaen

Voimavarojen yhdistäjänä uskomme avoimen vuorovaikutuksen ja yhteistyön voimaan johtamisessa,toiminnassa ja sidosryhmäsuhteissa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Toimimme vastuullisesti arvojemme mukaisesti -  taitavasti, rohkeasti, yhdessä.

Investointeja yhteiseen tulevaisuuteen

Pohjolan Voimassa on aina tehty rohkeita päätöksiä, jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Olemme investoineet 2000-luvulla hiilidioksidineutraaliin tuotantoon lähes neljä miljardia euroa, josta uusiutuvan energiantuotannon osuus on 1,6 miljardia euroa. Pohjolan Voiman investoinnit ylläpitävät osaltaan suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä ja talouskasvua.

Pohjolan Voima toimii usealla paikkakunnalla Suomessa. Se on suoraan ja välillisesti merkittävä tekijä toimipaikkakuntiensa taloudessa.