Ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikka

1 Yleistä

Tämä politiikka kuvaa Pohjolan Voiman ympäristö- ja energia-asioissa noudatettavat toimintaperiaatteet. Pohjolan Voiman vastuullisia periaatteita on määritelty tämän politiikan lisäksi erityisesti vastuullisessa liiketapapolitiikassa sekä henkilöstöpolitiikassa.

Pohjolan Voiman tarkoituksena on tuottaa ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Tuotamme omakustannushintaista sähköä ja lämpöä omistajillemme ja välillisesti tuomme työtä ja hyvinvointia Suomeen. Strategiamme yhtenä teemana on ”kestävää tuotantoa markkinaehtoisesti”. Kestävyydellä tarkoitamme tässä sitä, että otamme toiminnassamme huomioon vastuullisuuden eri ulottuvuudet: taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen. Pohjolan Voiman vastuullisuus tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista olemme tunnistaneet neljä meille olennaisempaa tavoitetta.  

Vahvistamme ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteemme vuosittain vastuullisuusohjelmassamme ja toimintasuunnitelmassamme. Vastuullisuuden näkökulmat on sisällytetty myös toimintaamme ohjaaviin politiikkoihin. Hallituksemme vahvistaa vastuullisuustavoitteet ja toimintaamme ohjaavat politiikat vuosittain.  

2 Toimintaperiaatteet

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset 

Tunnistamme ja selvitämme toimintamme ympäristövaikutukset ja riskit sekä toimintaamme liittyvät luontoarvot ja energian tuotannon ja käytön tehostamisen mahdollisuudet. Vaikutusten tarkastelussa otamme huomioon voimalaitoksen koko elinkaaren uusien hankkeiden suunnittelusta voimalaitosten käytöstä poistamiseen asti. Seuraamme ja mittaamme toimintamme vaikutuksia ilmaan, ilmastoon, veteen, maaperään ja luonnon monimuotoisuuteen. Sitoudumme kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Tavoitteenamme on energiantuotannon tehostaminen ja energiankäytön vähentäminen. 

Hallitsemme ympäristövaikutukset kokonaisuutena  

Noudatamme energiantuotannossa ja ympäristöasioidenhoidossa toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, lupia ja muita sitovia vaatimuksia. Tuotamme energiaa ja käytämme raaka-aineita kuten polttoaineita, kemikaaleja ja vettä kokonaisuuden kannalta tehokkaasti ja ympäristöä säästäen. Käytämme ja hoidamme voimalaitoksia ja muita vastuullamme olevia kohteita huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Minimoimme toimintamme aiheuttamat haitalliset vaikutukset vähentämällä päästöjä ilmaan ja veteen sekä minimoimalla vaarattomien tai vaarallisten jätteiden määrää. Hyödynnämme, käsittelemme ja loppusijoitamme sivutuotteet ja jätteet turvallisesti.  

Havainnoimme ja raportoimme poikkeukselliset ympäristötapahtumat. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa teemme kaiken voitavamme estääksemme ympäristön pilaantumisen. Poikkeuksellisten ympäristötapahtumien ja häiriötilanteiden syyt tutkitaan ja aiheuttajat korjataan vastaavien tilanteiden välttämiseksi.  

Henkilöstömme tunnistaa ympäristö- ja energiatehokkuusasiat   

Jokaisen Pohjolan Voimassa työskentelevän on tunnistettava omaan työhönsä liittyvät ympäristö- ja energiatehokkuusasiat sekä mahdollisuudet kehittää niitä. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöä niin, että kaikki ovat tietoisia ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikkamme periaatteista ja omasta roolistaan niiden toteuttamisessa. Edellytämme henkilöstöltä ja palveluntuottajilta, että jokainen osaa ja toimii työssään vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Otamme toiminnassamme huomioon sidosryhmät  

Vuorovaikutuksemme toiminta-alueidemme asukkaiden ja yhteisöjen, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa on avointa ja rakentavaa. Sidosryhmäyhteistyömme tavoitteena on ympäristön kannalta hyvien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen.

Kehitämme toimintojamme jatkuvasti

Seuraamme toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia ja otamme ympäristö- ja energianäkökohdat huomioon kehittäessämme toimintaamme. Varmistamme toiminnan jatkuvan kehittymisen tarkoituksenmukaisilla johtamis- ja seurantamenetelmillä sekä osallistumalla energia-alan yhteistyöhankkeisiin. Pohjolan Voima pyrkii investoinneillaan nykyisiin ja uusiin voimalaitoksiin vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan energiatehokkuutta sekä osaltaan edistämään sitä, että hiilineutraali tulevaisuus toteutuu vuonna 2035 Suomessa. Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi tavoitteenamme on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Arvioimme säännöllisesti ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.   

3 Politiikat ja päätöksenteko

Politiikat ohjaavat konsernin toimintaa ja sen johtamista. Konsernijohto tai yhtiöt täydentävät politiikkoja tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla ohjeilla, jotka on johdettu politiikan periaatteista.  

Ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikan hyväksyy Pohjolan Voima Oyj:n hallitus. Ympäristöasioista vastaava johtaja vastaa politiikasta ja sen päivittämisestä. 

Hyväksytty Pohjolan Voiman hallituksessa 21.12.2022