Ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikka

1 Yleistä

Tämä politiikka kuvaa Pohjolan Voiman ympäristö- ja energia-asioissa noudatettavat toimintaperiaatteet.

2 Toimintaperiaatteet

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset

Tunnistamme ja selvitämme toimintamme ympäristövaikutukset ja -riskit sekä toimintaamme liittyvät luontoarvot ja energian tuotannon ja käytön tehostamisen mahdollisuudet. Vaikutusten tarkastelussa otamme huomioon voimalaitoksen koko elinkaaren uusien hankkeiden suunnittelusta voimalaitosten käytöstä poistamiseen asti.

Olemme sitoutuneet energiatehokkuuden edistämiseen kaikissa energiatuotantomuodoissamme ja kiinteistöissämme.

Hallitsemme ympäristövaikutukset kokonaisuutena

Vähimmäisvaatimuksenamme energiantuotannossa ja ympäristöasioidenhoidossa on toimintaa koskevan lainsäädännön, lupien ja muiden sitovien vaa­timusten täyttäminen. Pidämme tärkeänä, että tuotamme energiaa ja käytämme raaka-aineita kokonaisuuden kannalta tehokkaasti ja ympäristöä säästäen. Käytämme ja hoidamme voimalaitoksia ja muita vastuullamme olevia kohteita huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hyödynnämme, käsittelemme ja loppusijoitamme sivutuotteet ja jätteet turvallisesti. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa teemme kaiken voitavamme estääksemme ympäristön pilaantumisen.

Henkilöstömme tunnistaa ympäristö- ja energiatehokkuusasiat

Jokaisen Pohjolan Voimassa työskentelevän on tunnistettava omaan työhönsä liittyvät ympäristö- ja energiatehokkuusasiat sekä mahdollisuudet kehittää niitä. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöä niin, että kaikki ovat tietoisia ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikkamme periaatteista ja omasta roolistaan niiden toteuttamisessa. Edellytämme henkilöstöltä ja palveluntuottajilta, että jokainen osaa ja toimii työssään vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Otamme toiminnassamme huomioon sidosryhmät

Vuorovaikutuksemme toiminta-alueidemme asukkaiden ja yhteisöjen, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa on avointa ja rakentavaa. Sidosryhmäyhteistyömme tavoitteena on ympäristön kannalta hyvien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen.

Kehitämme toimintojamme jatkuvasti

Seuraamme toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia ja otamme ympäristö- ja energianäkökohdat huomioon kehittäessämme toimintaamme. Varmistamme toiminnan jatkuvan kehittymisen tarkoituksenmukaisilla johta­mis- ja seurantamenetelmillä sekä osallistumalla energia-alan yhteistyöhankkeisiin. Pohjolan Voima pyrkii investoinneillaan nykyisiin ja uusiin voimalaitoksiin vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan energiatehokkuutta sekä osaltaan edistämään sitä, että hiilineutraali tulevaisuus toteutuu vuonna 2035 Suomessa. Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi tavoitteenamme on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Arvioimme säännöllisesti ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

3 Politiikat ja päätöksenteko

Politiikat ohjaavat konsernin toimintaa ja sen johtamista. Konsernijohto tai yhtiöt täydentävät politiikkoja tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla ohjeilla, jotka on johdettu politiikan periaatteista.

Pohjolan Voiman vastuullisia periaatteita on määritelty tämän politiikan lisäksi erityisesti liiketapapolitiikassa sekä henkilöstöpolitiikassa.

Ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikan hyväksyy Pohjolan Voima Oyj:n hallitus. Ympäristöasioista vastaava johtaja vastaa politiikasta ja sen päivittämisestä.

Hyväksytty Pohjolan Voiman hallituksessa 14.12.2021