Riskienhallinta

Pohjolan Voiman riskienhallintapolitiikka määrittelee konsernissa noudatettavat riskienhallinnan käytännöt sekä toimintamallin pääperiaatteet ja vastuut. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen, liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä turvata toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys. Riskienhallintaprosessia täsmentää riskienhallintapolitiikan alapolitiikka, vakuutuspolitiikka.

Riskienhallinnan organisaatio ja vastuut

Pohjolan Voiman hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Hallitus valvoo, että riskienhallinta on asianmukaisesti toteutettu. Toimitusjohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa vastaa kokonaisvaltaisen konsernitasoisen riskienhallinnan toimivuudesta. Konsernin kokonaisriskitilanteesta raportoidaan konsernin hallitukselle osana strategiaprosessia.

Tytäryhtiöt ja konsernitoiminnot vastaavat kukin omasta riskienhallinnastaan. Konserniyhtiöiden keskeiset riskit päivitetään vuosittain ja ne käsitellään ko. yhtiöiden hallituksissa.  Tytäryhtiön toimitusjohtaja ja konsernitoiminnosta vastaava henkilö on vastuussa siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti hoidettu.  

Vastuualueet arvioivat riskitilannettaan jatkuvasti ja raportoivat riskitilanteensa osana Pohjolan Voiman vuosikelloa ja aina olennaisten muutosten ilmetessä. Projekteissa ja hankkeissa tehtävää riskienhallintaa ja siihen liittyviä periaatteita kuvataan erillisissä ohjeissa. Pääsääntönä on, että projektipäällikkö vastaa, että riskienhallinta on asianmukaisesti hoidettu. 

Pohjolan Voiman talousyksikkö vastaa riskienhallintajärjestelmän ylläpidosta sekä riskienhallintamenettelyjen ja -työkalujen kehittämisestä sekä tukee konsernijohtoa, tytäryhtiöitä ja tukitoimintoja riskienhallinnan toteuttamisessa. Pohjolan Voima -konsernin kokonaisriskitarkastelu päivitetään kahdesti vuodessa, minkä jälkeen se raportoidaan hallituksen tarkastus- ja rahoitusvaliokunnalle sekä hallitukselle. Konsernin merkittävimmät riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.