Kestävän kehityksen tavoitteet

Pohjolan Voiman vastuullinen toiminta ja vastuullisuusteemat edistävät osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Uudistimme vastuullisuusohjelmaamme vuoden 2020 aikana.

Iso rooli uudistuksessa oli käydä läpi kestävän kehityksen tavoitteita ja peilata niitä toimintaamme. Tarkastelimme, millainen vaikutuksemme on kaikkiin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen niiden alatavoitteiden kautta. Valitsimme seuraavat neljä tavoitetta, jotka ovat meille olennaisimpia:

TavoiteTavoitteen yleinen kuvausMitä teemme
Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikilleTuotamme sähköä ja lämpöä asiakkaillemme vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Olemme sitoutuneet hiilidioksidineutraalisuuteen. Matkalla kohti tavoitettamme on välttämätöntä, että tuotantolaitoksemme toimivat luotettavasti ja tehokkaasti. 
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkojaPohjolanvoimalaisille tärkeää on työn  merkityksellisyys sekä työturvallisuus ja hyvinvointi. Merkityksellisyyteen liittyvät hiilidioksidineutraalisuuden lisäksi kilpailukyky ja resurssitehokkuus. 
Suojella maa-ekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminenToiminnallamme on vaikutusta ympäristöömme. Meille tärkeitä teemoja ovat luonnon monimuotoisuus, metsien kestävä käyttö ja makean veden ekosysteemit, mihin liittyvät myös vaelluskalat. 
Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuuttaVerkostomainen tapamme toimia on kiinteä osa toimintamalliamme. Se on myös osa jokaisen pohjolanvoimalaisen osaamista. Edistämme kestävää kehitystä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Tavoitteiden tarkempi tarkastelu toi joitain muutoksia alkuoletuksiin

Pohdimme myös muita tavoitteita, jotka näyttivät aluksi olevan toimintamme vaikutusten näkökulmasta tärkeitä. Tällaisia olivat

• tavoite 13 (Ilmastotekoja),
• tavoite 14 (Vedenalainen elämä),
• tavoite 9 (Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri) sekä
• tavoite 12 (Vastuullinen kuluttaminen).

Tavoite 13, Ilmastotekoja, on meille erittäin tärkeä. Kun tarkastelimme sen alatavoitteita, huomasimme, että ilmastoteot ja hiilineutraaliustavoitteemme ja työmme sen saavuttamiseksi sisältyy luontevasti tavoitteeseen 7, Edullista ja puhdasta energiaa.

Tavoite 14, Vedenalainen elämä, vaikutti ensikatsomalta meille yhdeltä tärkeimmistä tavoitteista vesivoiman vaelluskaloihin liittyvän vaikutuksen ja vaelluskalayhteistyön vuoksi. Alakohtaisten tavoitteiden tarkastelu kuitenkin osoitti, että tämä tavoite keskittyy valtameriin. Makean veden ekosysteemit sisältyvät YK:n jaottelussa tavoitteeseen 15, Maanpäällinen elämä. Jokiympäristöissä toimivana yhtiönä makean veden ekosysteemit ovat meille olennaisia. Kalat ja vesiympäristön monimuotoisuus ovat siis tavoitteessa 15.

Tunnistimme myös tavoitteissa 9 (Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri) ja 12 ((Vastuullinen kuluttaminen) toimintaamme liittyviä asioita kuten puhtaiden teknologioiden käyttöönotto ja kiertotalous. Olemme liittäneet ne valitsemiimme tavoitteisiin, erityisesti tavoitteeseen 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua).

Kestävän kehityksen tavoitteemme vastuullisuusohjelmassamme 2024 – 2027

Hiilidioksidineutraali ja kestävä energia

SDGTavoitePäämittarit

Puhdas energiantuotanto ja ilmasto
Kehitämme tuotanto-omaisuuttamme siten, että käytämme fossiilisia polttoaineita ja turvetta vain käynnistys-, vara- ja toimitusvarmuuspolttoaineena markkinatilanne huomioiden. Samalla nostamme uusiutuvien osuutta käyttämissämme polttoaineissa. 

Luonnon monimuotoisuus ja vesistöjen tila
Tunnemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät vaikutuksemme ja etenemme kohti nettopositiivisuutta. Vahvistamme osaamistamme ja päivitämme tavoitteitamme tiedon lisääntyessä.
Hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus

Luonnon monimuotoisuusohjelman toimenpiteet on toteutettu

Edullinen ja luotettava energia

SDGTavoitePäämittarit

Sähkön- ja lämmöntuotannon toimitusvarmuus
Varmistamme osaltamme, että sähköä ja lämpöä tuotetaan luotettavasti ja että sähköjärjestelmän tasapainottamiseen tarvittavaa säätövoimaa on riittävästi käytössä sekä normaali- että poikkeusoloissa. 

Voimalaitosten ja infrastruktuurin elinkaaren hallinta
Teemme tehokkaita kunnossapitotoimenpiteitä ja oikea-aikaisia investointeja. Digitalisaation tavoitteena on tehdä tuotantolaitoksistamme entistä energiatehokkaampia, päästöttömämpiä ja toimintavarmempia. 

Luotettavuus kumppanina
Toimintamallimme pohjautuu vahvoihin verkostoihin, joihin kuuluvat omistajamme, kumppanimme, teknologiatoimittajamme, alihankkijamme, yhteiskunnalliset toimijat, kansalaisjärjestöt ja toiminta-alueemme asukkaat. Toimintaamme verkostoissa ohjaavat arvomme: taitavasti, luotettavasti, yhdessä. 
Tytäryhtiöiden käytettävyysmittarit tavoitteessa, %-osuus
Asiakastyytyväisyyskysely, Net Promoter Score (NPS), %

Turvallinen työ ja työntekijöiden hyvinvointi

SDGTavoitePäämittarit

Ennakoiva turvallisuus
Edistämme työhyvinvointia ja ennakoivaa turvallisuuskulttuuria. Päämääränämme on nolla tapaturmaa. Panostamme työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen esimerkiksi reagoimalla tehtyihin havaintoihin ja lisäämällä henkilöstön turvallisuustietoisuutta. Kiinnitämme erityisesti huomiota alihankkijoidemme turvallisuuskulttuuriin.

Innostava työpaikka huippuosaajille
Yrityskulttuurimme perustana ovat yhteiset arvomme taitavasti, luotettavasti, yhdessä. Haluamme olla innostava työpaikka. Edistämme henkilöstömme jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja kannustamme uusien ratkaisujen hakemiseen. Mittaamme säännöllisesti työntekijäkokemusta ja -tyytyväisyyttä, mikä auttaa kehittämään innostavaa yrityskulttuuria ja edistämään työntekijöiden hyvinvointia.
Tapaturmataajuus

Henkilöstötyytyväisyysindeksi

Vastuullisuus verkostoissa ja sidosryhmäsuhteissa

SDGTavoitePäämittarit

Vastuullisen toiminnan varmistaminen arvoketjussa ja kumppanuuksissa
Verkostomainen tapamme toimia on kiinteä osa toimintamalliamme. Edistämme kestävää kehitystä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Vuorovaikutteisuus sidosryhmien kanssa
Toimintamallimme pohjautuu vahvoihin verkostoihin, joihin kuuluvat omistajamme, kumppanimme, teknologiatoimittajamme, alihankkijamme, yhteiskunnalliset toimijat, kansalaisjärjestöt ja toiminta-alueemme asukkaat. Toimintaamme verkostoissa ohjaavat arvomme: taitavasti, luotettavasti, yhdessä. 
HSEQ-toimittaja-arviointien määrä
Sidosryhmäkyselymme tulos (joka 2. vuosi)

Vastuullisuusohjelman 2024-2027 mittarit ja tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteidemme toteuma vuonna 2023

YK:n kestävän kehityksen tavoite 7
YK:n kestävän kehityksen tavoite 8
YK:n kestävän kehityksen tavoite 15
YK:n kestävän kehityksen tavoite 17