Rahoitus

Pohjolan Voima -konsernin rahoitustilanne on vahva ja maksuvalmius hyvä.

Pohjolan Voiman pitkän aikavälin omavaraisuusaste on noin 38 – 40 %. Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2020 oli 39,4 %.

Kesäkuun 2020 lopussa konsernin korolliset velat olivat 1 200 (1 225) miljoonaa euroa ja rahat ja pankkisaamiset 75 (63) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittisopimuksia 350 (300) miljoonaa euroa ja käyttämättömiä osakaslainasitoumuksia 90 (90) miljoonaa euroa. Luottolimiittisopimuksesta 21 miljoonaa euroa erääntyy kesäkuussa 2021 ja 279 miljoonaa euroa kesäkuussa 2022.

Lyhytaikaista varainhankintaa varten konsernilla oli 300 (300) miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta käytettynä oli 100 (85) miljoonaa euroa.

Pohjolan Voiman konsolidoitu rahat ja muu likviditeetti 30.6.2020

Pohjolan Voima pyrkii alentamaan jälleenrahoitusriskiä hajauttamalla lainojensa erääntymisajankohtia sekä rahoituslähteitä mahdollisimman hyvin eikä koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus rahoitusmarkkinoilla vaikuttanut merkittävästi Pohjolan Voiman rahoitukseen. Epävarmuuden pitkittyessä tilanne voi vaikuttaa negatiivisesti myös Pohjolan Voiman liiketoimintaan ja toimintaympäristöön.

Konserniyhtiöiden lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja.

Kesäkuussa 2018 Pohjolan Voima Oyj laski liikkeeseen 125 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy kokonaisuudessaan 8.6.2023 ja lainalle maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Pohjolan Voima Oyj laski 18.11.2019 liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 20.1.2025 ja sille maksetaan kiinteää 1,25 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Luottoluokituslaitos Japan Credit Rating Agency (JCR) on antanut Pohjolan Voima Oyj:lle 24.12.2019 julkaisemassaan raportissa A+ luottoluokituksen. Pohjolan Voiman näkymän (outlook) luottoluokituslaitos arvioi vakaaksi (stable).

Merkittävimmät riskit liittyvät OL3 EPR -projektiin

Riskienhallintaa toteutetaan konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Riskienhallinnan toimintamalli on hajautettu. Tavoitteiden toteutumista vaarantavat riskit arvioidaan ja niiden hallitsemiseksi määritellään toimenpiteet. Riskien merkittävyyttä arvioidaan toteutumistodennäköisyyden ja vaikutuksen summana.

Kaikissa Pohjolan Voiman yhtiöissä on suojauduttu va­hinkoriskien varalta huolehtimalla kunnossapidosta, työ­turvallisuudesta, henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä ja konsernin vakuutuspo­litiikan mukaisin vakuutuksin.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät yhteisyritys Teol­lisuuden Voiman OL3 EPR -projektin aikatauluun ja tulontuottamiskykyyn. 

Koronaviruspandemian seurauksena altistuminen riskeille ja epävarmuustekijöille on kuitenkin alkuvuonna 2020 vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna kohonnut. Vaikka pandemian vaikutus Pohjolan Voiman liiketoimintaan on toistaiseksi ollut vähäinen, pandemian pitkittyessä tilanne voi vaikuttaa negatiivisesti myös Pohjolan Voiman
liiketoimintaan ja toimintaympäristöön.

Katso myös