Rahoitus

Pohjolan Voima -konsernin rahoitustilanne on vahva ja maksuvalmius hyvä.

Pohjolan Voiman pitkän aikavälin omavaraisuusaste on noin 38 – 40 %. Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2023 oli 45,0 (31.12.2022: 44,3) %.

31.12.2023 rahat ja pankkisaamiset olivat 70 (36) miljoonaa euroa ja lisäksi konsernilla oli käyttämätön, sitova luottolimiittisopimus 350 (350) miljoonaa euroa. Luottolimiittisopimus erääntyy kesäkuussa 2028, lisäksi sopimukselle sisältyy yhden vuoden jatko-optio. Valmiusluottolimiitin marginaali on sidottu yhtiön keskeisten vastuullisuustavoitteiden, sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidineutraalisuuden, toteumiin.

Lyhytaikaista varainhankintaa varten konsernilla oli 300 (300) miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta käytettynä oli 132 (99) miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 lopussa konsernin korolliset velat olivat 1 190 (1 181) miljoonaa euroa. Valuuttakurssiriskin alaista velkaa ei ollut ja konsernin lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja.

Pohjolan Voima Oyj laski 18.11.2019 liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 20.1.2025 ja sille maksetaan kiinteää 1,25 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Luottoluokituslaitos Japan Credit Rating Agency (JCR) on vahvistanut 29.3.2024 Pohjolan Voima Oyj:n pitkäaikaisen luottoluokituksen entiselle tasolleen A+ ja tulevaisuudennäkymät vakaiksi (stable outlook). Japan Rating Agencyn raportti

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä turvata toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys. Riskienhallintaa toteutetaan konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Riskienhallinnan toimintamalli on hajautettu: kunkin tytäryhtiön hallitus ja emoyhtiön yksiköt vastaavat omaan toimintaansa kohdistuvista riskeistä, niiden tunnistamisesta ja analysoinnista. Tavoitteiden toteutumista vaarantavat riskit arvioidaan ja niiden hallitsemiseksi määritellään toimenpiteet. Riskien merkittävyyttä arvioidaan toteutumistodennäköisyyden ja vaikutuksen summana.

Konsernitason riskit ja niiden merkitys esitetään riskimatriisissa seurauksen ja todennäköisyyden suhteen. Konsernitason riskit raportoidaan emoyhtiön johtoryhmälle ja hallitukselle johtamisen vuosikellon mukaisesti.

Kaikissa Pohjolan Voiman yhtiöissä on suojauduttu vahinkoriskien varalta huolehtimalla kunnossapidosta, työturvallisuudesta, henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä ja konsernin vakuutuspolitiikan mukaisin vakuutuksin.

Pohjolan Voiman toiminnan merkittävimmät riskit liittyvät yhteisyritys Teol­lisuuden Voiman OL3 -laitosyksikön tulontuottamiskykyyn. Teollisuuden Voima toteuttaa lukuisia riskienhallinnan toimenpiteitä varmistaakseen OL3:n tulontuottamiskykyä.

Katso myös