Rahoitus

Pohjolan Voima -konsernin rahoitustilanne on vahva ja maksuvalmius hyvä.

Pohjolan Voiman pitkän aikavälin omavaraisuusaste on noin 38 – 40 %. Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2022 oli 44,3 (31.12.2021: 40,6) %.

Vuode 2022 lopussa konsernin korolliset velat olivat 1 181 (1 198) miljoonaa euroa ja rahat ja pankkisaamiset 36 (38) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittisopimuksia 350 (329) miljoonaa euroa ja käyttämättömiä osakaslainasitoumuksia 238 (238) miljoonaa euroa.

Pohjolan Voima allekirjoitti 29.6.2022 uuden 350 miljoonan euron valmiusluottolimiitin. Limiitillä korvattiin aiemmat, yhteensä 329 miljoonan euron valmiusluottolimiitit. Uuden limiitin laina-aika on viisi vuotta ja siihen sisältyy lisäksi kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Valmiusluottolimiitin marginaali on nyt ensimmäistä kertaa sidottu yhtiön keskeisten vastuullisuustavoitteiden, sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidineutraalisuuden, toteumiin.

Lyhytaikaista varainhankintaa varten konsernilla oli 300 (300) miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta käytettynä oli 99 (100) miljoonaa euroa.

Konserniyhtiöiden lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja.

Kesäkuussa 2018 Pohjolan Voima Oyj laski liikkeeseen 125 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy kokonaisuudessaan 8.6.2023 ja lainalle maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Pohjolan Voima Oyj laski 18.11.2019 liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 20.1.2025 ja sille maksetaan kiinteää 1,25 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Luottoluokituslaitos Japan Credit Rating Agency (JCR) on vahvistanut 28.3.2023 Pohjolan Voima Oyj:n pitkäaikaisen luottoluokituksen entiselle tasolleen A+ ja päivitti tulevaisuudennäkymät negatiivisesta (negative outlookI) vakaiksi (stable outlook). Japan Rating Agencyn raportti

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä turvata toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys. Riskienhallintaa toteutetaan konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Riskienhallinnan toimintamalli on hajautettu: kunkin tytäryhtiön hallitus ja emoyhtiön yksiköt vastaavat omaan toimintaansa kohdistuvista riskeistä, niiden tunnistamisesta ja analysoinnista. Tavoitteiden toteutumista vaarantavat riskit arvioidaan ja niiden hallitsemiseksi määritellään toimenpiteet. Riskien merkittävyyttä arvioidaan toteutumistodennäköisyyden ja vaikutuksen summana.

Konsernitason riskit ja niiden merkitys esitetään riskimatriisissa seurauksen ja todennäköisyyden suhteen. Konsernitason riskit raportoidaan emoyhtiön johtoryhmälle ja hallitukselle johtamisen vuosikellon mukaisesti.

Kaikissa Pohjolan Voiman yhtiöissä on suojauduttu vahinkoriskien varalta huolehtimalla kunnossapidosta, työturvallisuudesta, henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä ja konsernin vakuutuspolitiikan mukaisin vakuutuksin.

Pohjolan Voiman toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2022 hallituksen toimintakertomuksessa. Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät yhteisyritys Teol­lisuuden Voiman OL3 EPR -projektin aikatauluun, konsortioyhtiö Arevan riittävään taloudelliseen kykyyn vastata velvoitteistaan takuuajan loppuun asti ja tulontuottamiskykyyn. 

Katso myös